De sterke earm fan de Zeinstra’s en Monfils

De sterke earm fan de Zeinstra’s en Monfils

De Jong Fammepartij fan 2019 is wûn troch it partoer fan Grins mei Hiske Zeinstra,Marrit Zeinstra en Anne Monfils. It is foar de twadde kear op rige dat dehaadpriis nei Grins giet. Under simmerske omstannichheden mei temperatueren boppe de 30 graden waard it sulver behelle troch Wommels en it brûns wie foar it partoer fan Marsum.

Lees meer

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

Op zaterdag 1 juni 2019 had Keats Feriening Jacob Klaver te Mantgum het genoegen om bovenstaande kaatspartij te organiseren.

De kaatspartij begon precies op 10.00 uur en omstreeks 14.30 uur viel de laatste slag en was bekend wie de kransen had gewonnen.

Het was fantastisch kaatsweer en konden de toeschouwers genieten van de meestal spannende partijen en constateren dat menige kaatser de talenten bezit om in de toekomst uit te groeien tot een topper(s).

Lees meer

BBQ Partij 2019

BBQ Partij 2019

Opsnein 12 maaie wie de earste wedstriid fan it keatseizoen 2019.
Ús sponsor Wiersma tentenverhuur hie wer in prachtige tinte en in hearlike BBQfersoarge.

Lees meer

Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Datum Tiid
Partij
Snein 12 maaie 10.00 KNKB Welpen Famkes A+B
Snein 12 maaie 14.00 Ledepartij Senioaren BBQ Partij 
Snein 12 maaie 14.00  Ledepartij Jeugd BBQ Partij 
Freed 24 maaie 17.00 Federaasje Ôfdieling
Snein 26 maaie 13.00 Ledepartij Senioaren Jonker Sikke Partij 
Snein 26 maaie 9.30 Ledepartij Jeugd Geitewollesokke
Sneon 1 juny 10.00 KNKB Pupillen Jonges A+B
Sneon 8 juny 13.00 Federaasje Alle kategoryen 
Woansdei 12 juny 17.30 Ledepartij Jeugd Strjittekeatsen
Freed 14 juny 18.30 Ledepartij Senioaren Ids v/d Ende Famyljekeatsen
Freed 21 juny 16.00 Ledepartij Jeugd Pankoekpartij 
Snein 23 juny 9.30 Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen
Sneon 29 juny 10.00 KNKB Jong Famme Partij
Sneon 6 july 9.30 Ledepartij Jeugd Alder Bern Keatsen
Snein 7 july 13.00 Ledepartij Senioaren Mantgum Keatst- 50+ Manlju- 35+ Froulju- Keetpartij 
Freed 30 augustus 18.30 Ledepartij Jeugd Disko Keatsen
Snein 1 septimber 13.00 Ledepartij Senioaren Boere Sachte Bal Pelote Partij
Snein 8 septimber 10.00 KNKB Lytse PC

Willem Heeringa kening op 68ste Lytse PC

Willem Heeringa kening op 68ste Lytse PC

Keatsferiening Jacob Klaver hie it mar wer kreas foar inoar. In moai koart meand gersfjild dat nettsjinsteande de doechte fan de ôfrûne simmer der goed bespylber by lei. Kompliminten oan de behearder! Ek de tinten fan WBW Wiersma stienen der wer fleurich by en yn kombinaasje mei it boerd dêr’t alle winners fan de Lytse PC op stean, makke dat in fersoarge yndruk.

Lees meer

Strjittekeatsen 2018

Strjittekeatsen 2018

Noch nea yn de lange skiednis fan KF Jacob Klaver hiene wy sok moai waar by it strjittekeatsen as op freedtejûn 27 july 2018.

Lees meer