Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Datum Tiid
Partij
Snein 12 maaie 10.00 KNKB Welpen Famkes A+B
Snein 12 maaie 14.00 Ledepartij Senioaren BBQ Partij 
Snein 12 maaie 14.00  Ledepartij Jeugd BBQ Partij 
Freed 24 maaie 17.00 Federaasje Ôfdieling
Snein 26 maaie 13.00 Ledepartij Senioaren Jonker Sikke Partij 
Snein 26 maaie 9.30 Ledepartij Jeugd Geitewollesokke
Sneon 1 juny 10.00 KNKB Pupillen Jonges A+B
Sneon 8 juny 13.00 Federaasje Alle kategoryen 
Woansdei 12 juny 17.30 Ledepartij Jeugd Strjittekeatsen
Freed 14 juny 18.30 Ledepartij Senioaren Ids v/d Ende Famyljekeatsen
Freed 21 juny 16.00 Ledepartij Jeugd Pankoekpartij 
Snein 23 juny 9.30 Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen
Sneon 29 juny 10.00 KNKB Jong Famme Partij
Sneon 6 july 9.30 Ledepartij Jeugd Alder Bern Keatsen
Snein 7 july 13.00 Ledepartij Senioaren Mantgum Keatst- 50+ Manlju- 35+ Froulju- Keetpartij 
Freed 30 augustus 18.30 Ledepartij Jeugd Disko Keatsen
Snein 1 septimber 13.00 Ledepartij Senioaren Boere Sachte Bal Pelote Partij
Snein 8 septimber 10.00 KNKB Lytse PC

Willem Heeringa kening op 68ste Lytse PC

Willem Heeringa kening op 68ste Lytse PC

Keatsferiening Jacob Klaver hie it mar wer kreas foar inoar. In moai koart meand gersfjild dat nettsjinsteande de doechte fan de ôfrûne simmer der goed bespylber by lei. Kompliminten oan de behearder! Ek de tinten fan WBW Wiersma stienen der wer fleurich by en yn kombinaasje mei it boerd dêr’t alle winners fan de Lytse PC op stean, makke dat in fersoarge yndruk.

Lees meer

Strjittekeatsen 2018

Strjittekeatsen 2018

Noch nea yn de lange skiednis fan KF Jacob Klaver hiene wy sok moai waar by it strjittekeatsen as op freedtejûn 27 july 2018.

Lees meer

Karin krijt bûnsinsigne!

Karin krijt bûnsinsigne!

Ofrûne woansdei tidens de lotting fan de Jong Famme Partij hat Karin Halbertsma in bûnsinsigne krigen fan it KNKB.
Karin hat jierren lang yn de Technische kommisjes fan it KNKB sitten en in soad hjirfoar dien.

Lokwinske Karin!! 

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni zal op het sportveld van Mantgum voor de 15e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Famme

Lees meer