Jong Famme Partij

De Jong Famme Partij mei ûnderhân in echte klassiker neamd wurde. Sûnt 2003 wurdt de striid om de gouden klaver yn Mantgum ferkeatst. De partij is bedoeld as stimulâns foar it froulju’s keatsen mei as spesifike doelgroep froulju’s keatsters yn de leeftydskategory 17-21 jier. De Jong Famme Partij wurdt altyd yn juny organisearre.


Winners Jong Famme Partij 


2004:  Ferwert             Hilda Tjepkema, Anna-Lynn Wijbenga, Ingrid de Haan

2005:  Dronryp            Ilse Arendz, Annelien Hanje, Imke van der Leest

2006:  Ie                      Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken

2007:  Ie                      Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken

2008:  Boalsert            Jacobien Postma, Feikje Bouwhuis, Fenna Zeinstra

2009:  Frjentsjer          Manon Scheepstra, Baukje Aalbers

2010:  Ie                      Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken

2011:  Frjentsjer          Rianne Vellinga, Maaike Osinga, Manon Scheepstra

2012:  Berltsum           Anke Zwart, Ilse Tuinenga, Harmke Siegersma

2013:  Frjentsjer          Iris van der Veen, Nicole Hempenius en Manon Scheepstra

2014:  Frjentsjer          Iris van der Veen, Nicole Hempenius en Manon Scheepstra

2015:  Frjentsjer          Iris van der Veen, Nicole Hempenius en Manon Scheepstra 

2016: Wommels          Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia

2017: Wommels          Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia

2018: Grins                  Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra

2019: Grins                  Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra

2020: Grins                  Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Alleta van Popta

2021: Mantgum          Amarins de Groot, Bregt Arendz en Jennie Terpstra

2022: Easterein           Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra

2023: Makkum           Larissa Smink, Anouk Smink, Gerde Lijcklama à Nijeholt