Jubileumpartij!!!

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 115 jaar. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 13 mei organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden.

Lees meer

Keatskamp 2018!!!

Keatskamp 2018!!!

Beste kinderen, jongeren en ouders,

Kaatsvereniging “JacobKlaver” organiseert ter gelegenheid van haar 115-jarig bestaan een keatskamp voor de jeugd van Mantgum en omstreken.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Op Freed 20 april wie it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo te Ljouwert. Der waard bekind makke dat Keatsferiening Jacob Klaver in fantastysk bedrach fan € 1.175,00 krigen hat. Wy wolle Poiesz Supermarkten en alle minsken dy't Jacob Klaver stipe ha tidens dizze Poiesz Jeugd Sponsor wiken tige tank sizze!!!

Lees meer

Kompetysjekeatsen 2018

Kompetysjekeatsen 2018

Fanôf freed 4 maaie begjinne we wer mei it kompetysjekeatsen. Kompetysjekeatsen is foar iederien fanôf de legere skoalle, sawol foar manlju as froulju.  De kompetysje begjint om 19.30. Elts dy’t sich om 19.25 meldt by de kompetysjelieding op it fjild kin meidwaan. Foar mear ynfo kinne jo in mail stjoere nei info@jacobklaver.nl


 • zondag 06 mei 10.00
  KNKB Jonges t.i.l.
 • zondag 13 mei 13.00
  Jubileumpartij ynklusyf BBQ senioaren
 • zondag 13 mei 13.30
  Jubileumpartij ynklusyf BBQ jeugd
 • zondag 27 mei 12.00
  Jonker Sikke Partij
 • zondag 27 mei 10.00
  Geitewollesokke Partij
 • zaterdag 09 juni 13.00
  Federaasje alle kategoryen t.i.l.
 • zondag 10 juni 12.00
  Ids van der Ende Famyljekeatsen
 • zondag 17 juni 10.00
  Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen
 • vrijdag 22 juni 16.00
  Ledepartij jeugd: Pankoekpartij
 • zondag 24 juni 10.00
  KNKB: Welpen famkes A + B
 • zaterdag 30 juni 10.00
  KNKB: Jong Famme Partij
 • vrijdag 13 juli 18.00
  Strjittekeatsen foar jeugd
 • zondag 15 juli 12.00
  Mantgum Keatst! 50+ Partij
 • zondag 15 juli 12.00
  Mantgum Keatst! 40+ froulju
 • zondag 15 juli 12.00
  Mantgum Keatst! Keetpartij
 • zondag 22 juli 10.00
  Alder Bern keatsen
 • vrijdag 27 juli 18.30
  Strjittekeatsen foar senioaren
 • vrijdag 31 augustus 09.00
  Merkekeatsen
 • zondag 09 september 10.00
  KNKB: Lytse PC