Klik hjirre foar de komplete aginda
snein 28 maaie
12:00 oere
Jonker Sikke partij, ledepartij senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 28 maaie
10:00 oere
Geitewollesokke, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
tongersdei 1 juny
19:00 oere
Jeu de Pelote manlju: Winsum 2 - Mantgum 2, Spannum 2 - Mantgum 4
Mantgum, Sportfjilt
tongersdei 8 juny
19:00 oere
Jeu de Pelote manlju: Wiuwert 1 - Mantgum 3
Mantgum, Sportfjilt
sneon 10 juny
10:00 oere
Federaasjekeatsen, alle kategoryen t.i.l
Mantgum, Sportfjilt
freed 16 juny
16:00 oere
Pankoekpartij, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
freed 16 juny
18:30 oere
Famyljekeatsen, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 25 juny
12:00 oere
Keetpartij, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 25 juny
12:00 oere
50+ partij, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
sneon 1 july
10:00 oere
KNKB Jong Fammen partij
Mantgum, Sportfjilt
tiisdei 4 july
18:00 oere
Strjittekeatsen, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
freed 7 july
18:30 oere
Strjittekeatsen, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 16 july
10:00 oere
Freontsje en Freondintsje partij, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
moandei 17 july
16:00 oere
Diplomakeatsen, jeugd
Mantgum, Sportfjilt
freed 21 july
18:30 oere
Buertsjekeatsen, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 23 july
10:00 oere
Pearketeatsen, iepen Kampioenskip
Mantgum, Sportfjilt
sneon 2 septimber
09:00 oere
Merkekeatsen, jeugd
Mantgum, Sportfjilt
sneon 2 septimber
11:00 oere
Merkekeatsen, senioaren
Mantgum, Sportfjilt
sneon 9 septimber
10:00 oere
KNKB Lytse PC
Mantgum, Sportfjilt
snein 10 septimber
10:00 oere
Alder Bern keatsen, ledepartij jeugd
Mantgum, Sportfjilt
snein 10 septimber
13:30 oere
Ids van der Ende partij, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
foto

KNKB welpen famkes t.e.l. / KNKB pupillen famkes ôfdieling / KNKB pupillen famkes t.e.l.
Snein 21 maaie 2017 hie kf Jacob Klaver de eare om boppensteande keatspartij te organisearjen. It keatsen begûn om 10.00 oere en it wie krekt 15.30 oere doe’t de lêste slach foel.

foto

Nei in iepeningswurd fan de TC giet krekt foar 10.00 giet de earste KNKB wedstryd fan 2017 yn de jonges-kategorie los. It is moai waar en elkenien hat der wer sin yn. Keatsers en taskôgers, mar ek bestjoer en frijwilligers út Mantgum. We ûntfange al jierren as earste wedstriid de jonges en dat befalt goed.

foto


Ofrûne snein 30 april wie de earste keatspartij fan 2017. Lokkich wie it waar krekt op 'e tiid wer opknapt, sadat we de hiele dei genietsje koene fan 'e sinne. De wyn soarge wol foar in ûnwisse opslach en wat bûten ballen, mar dat wie foar elts gelyk.

foto

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 30 april een kaatspartij,
niet alleen voor leden maar voor alle Mantgumers die mee willen doen!
Met na afloop een Barbecue verzorgd door Wiersma Catering.

foto

Vanaf 3 april beginnen we weer met de trainingen op het kaatsveld van Mantgum. De trainingen zijn voor basisschoolkinderen en zijn weer op maandag. De trainingen worden verzorgd door Albert Tilma, Jennie Terpstra en Ilse Noorman. Voor de kinderen van groep 3 en 4 wordt er getraind van 17.15 tot 18.00 uur en van groep 5 tot en met groep 8 van 17.00 tot 18.00 uur. Wil je een keer proberen of kaatsen iets voor je is, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! De eerste 2 keer trainen zijn gratis voor nieuwe leden!

foto

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste.

Plak: MFC Wjukken

Datum en tiid: moandei 6 maart 2017 20.00 oere

© Copyright 2004-2013 Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum      info@jacobklaver.nl      Lokaasje sportfjild Mantgum