Klik hjirre foar de komplete aginda
snein 30 april
12:00 oere
Barbecuepartij, ledepartij foar senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 30 april
13:30 oere
Barbecuepartij, ledepartij foar de jeugd
Mantgum, Sportfjilt
snein 7 maaie
10:00 oere
KNKB Jonges t.i.l.
Mantgum, Sportfjilt
snein 21 maaie
10:00 oere
KNKB Pupillen famkes ôfdieling
Mantgum, Sportfjilt
snein 21 maaie
10:00 oere
KNKB Welpen famkes t.i.l.
Mantgum, Sportfjilt
snein 28 maaie
12:00 oere
Jonker Sikke partij, ledepartij senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 28 maaie
10:00 oere
Geitewollesokke, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
sneon 10 juny
13:00 oere
Federaasjekeatsen, alle kategoryen t.i.l
Mantgum, Sportfjilt
freed 16 juny
16:00 oere
Pankoekpartij, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
freed 16 juny
18:30 oere
Famyljekeatsen, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 25 juny
12:00 oere
Keetpartij, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 25 juny
12:00 oere
50+ partij, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
sneon 1 july
10:00 oere
KNKB Jong Fammen partij
Mantgum, Sportfjilt
tiisdei 4 july
18:00 oere
Strjittekeatsen, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
freed 7 july
18:30 oere
Strjittekeatsen, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 16 july
10:00 oere
Freontsje en Freondintsje partij, ledepartij Jeugd
Mantgum, Sportfjilt
moandei 17 july
16:00 oere
Diplomakeatsen, jeugd
Mantgum, Sportfjilt
freed 21 july
18:30 oere
Buertsjekeatsen, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
snein 23 july
10:00 oere
Pearketeatsen, iepen Kampioenskip
Mantgum, Sportfjilt
sneon 2 septimber
09:00 oere
Merkekeatsen, jeugd
Mantgum, Sportfjilt
sneon 2 septimber
11:00 oere
Merkekeatsen, senioaren
Mantgum, Sportfjilt
sneon 9 septimber
10:00 oere
KNKB Lytse PC
Mantgum, Sportfjilt
snein 10 septimber
10:00 oere
Alder Bern keatsen, ledepartij jeugd
Mantgum, Sportfjilt
snein 10 septimber
13:30 oere
Ids van der Ende partij, ledepartij Senioaren
Mantgum, Sportfjilt
foto

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste.

Plak: MFC Wjukken

Datum en tiid: moandei 6 maart 2017 20.00 oere

It jeugdbestjoer fan keatsferiening Jacob Klaver noeget jo út mei te tinken oer de It jeugdbestjoer fan keatsferiening Jacob Klaver noeget jo út mei te tinken oer de takomst fan it jeugdkeatsen.
Op dizze jûn stiet der ien fraach sintraal wer't we it graach mei jo oer ha wolle.

Wat is der foar nedich dat it jeugdkeatsen yn Mantgum fierder ûntwikkelt? takomst fan it jeugdkeatsen.
Op dizze jûn stiet der ien fraach sintraal wer't we it graach mei jo oer ha wolle.

Wat is der foar nedich dat it jeugdkeatsen yn Mantgum fierder ûntwikkelt?

foto

Sa as elts jier stie der dit jier ek wer in moaie ploech minsken fan keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC foar jo klear om hearlike oaljekoeken te bakken.

Dit jaar doet kaatsvereniging Jacob Klaver mee aan de Rabo Ledensponsoring. Bent u lid van de Rabobank Heerenveen Zuid-Oost Friesland? Door te stemmen op kaatsvereniging Jacob Klaver kunt u € 5,- van het sponsorbudget van de bank weggeven aan uw favoriete vereniging.

Ga snel naar www.rabobank.nl/heerenveen en breng uw stem uit. Het deelnemersnummer van Keatsferiening Jacob Klaver is RLS 158. Deze kunt u gebruiken om te stemmen.

Let op: klanten van de Rabobank zijn niet automatisch lid. Klanten die wel stemmen, maar geen lid zijn, worden automatisch lid gemaakt. Bent u geen klant van de bank en stemt u toch? Dan is uw stem niet geldig

foto

Sa at de measte leden wol witte sille is dat de Ids van der Ende partij al jierren op de keatslist stiet en is in dei om oan silger de heer Ids van der Ende te tinken, dyt sa folle foar kf Jacob Klaver betsjutten hat.

foto

De Lytse PC fan 2016 sil net de skiednis yngean as de meast ûnferjitlike keatspartij. Dat kaam net yn it leste plak troch de meagere dielnimmerslist fan mar tolve partoer. Nei it djiptepunt fan 2015 mei mar fjirtjin partoer wie dit op ‘e nij in sinjaal dat der oan de Lytse PC wat feroarje moat. Want by de tolve partoer wienen ek noch in oantal dy’t mei in oare maat kamen as op de lottingslist stie. Ûnferjitlik om’t it mooglik de leste kear wie dat dizze partij organisearre waard? Neffens de wurden fan deifoarsitter Hans de Boer perfoarst net. “We sille der oer neitinke hoe’t we fierder moatte, mar De Lytse PC bliuwt”. Dat wie dan wol wer ûnferjitlik. 

© Copyright 2004-2013 Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum      info@jacobklaver.nl      Lokaasje sportfjild Mantgum