Klik hjirre foar de komplete aginda

At ut niet lukt, dan lukt ut niet

De Lytse PC fan 2016 sil net de skiednis yngean as de meast ûnferjitlike keatspartij. Dat kaam net yn it leste plak troch de meagere dielnimmerslist fan mar tolve partoer. Nei it djiptepunt fan 2015 mei mar fjirtjin partoer wie dit op ‘e nij in sinjaal dat der oan de Lytse PC wat feroarje moat. Want by de tolve partoer wienen ek noch in oantal dy’t mei in oare maat kamen as op de lottingslist stie. Ûnferjitlik om’t it mooglik de leste kear wie dat dizze partij organisearre waard? Neffens de wurden fan deifoarsitter Hans de Boer perfoarst net. “We sille der oer neitinke hoe’t we fierder moatte, mar De Lytse PC bliuwt”. Dat wie dan wol wer ûnferjitlik. 

foto

Sa at de measte leden wol witte sille is dat de Ids van der Ende partij al jierren op de keatslist stiet en is in dei om oan silger de heer Ids van der Ende te tinken, dyt sa folle foar kf Jacob Klaver betsjutten hat.

Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum wil dorpsgenoten, kaatsliefhebbers en kaatsers dank zeggen voor de royale aankoop van loten ten gunste van de organisatie van de Lytse PC.

Lees verder voor de lotnummers

foto

De ‘Ald Meiers’ is een kaatspartij die er toe doet. Het is met stip dé belangrijkste kaatspartij in de meisjescategorie (14-16). Als je dan van te voren tot de kanshebbers behoort, is dat prachtig. Maar het heeft ook zijn schaduwkanten. Het favoriet zijn, kan zwaar op de maag liggen. En dan is het maar net hoe je daar mee omgaat. Toen de loting eenmaal bekend werd, bleek dat Mantgum ‘een zwaar lot had’. Maar dat gold natuurlijk ook voor hun tegenstanders!

foto

Pearke keatsen om it iepen kampioenskip fan de gemeente Littenseradiel, foar de tsiende kear organisearre troch K.F. Jacob Klaver. Om safolle mooglik teatsers nei Mantgum te krijen is it elts jier wer sykjen nei de meast geskikte datum. Dit jier wie d’r keazen foar de snein nei de PC.

foto

It wie moai waar op freedtejûn 15 july doe’t 31 keats(t)ers (ferdielt oer 12 partoeren) útein setten mei de jierlikse famylje keatspartij.

foto

Voor de 13de keer vormde het kaatsveld op sportcomplex “De Wjukken”in Mantgum het decor voor de Jong Fammen Partij. De organisatie is in handen van kaatsvereniging “Jacob Klaver”. De Jong Fammen partij is een afdelingswedstrijd voor dames in de leeftijdscategorie van 17 t/m 21 jaar. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. De KNKB heeft hiermee een voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij.

© Copyright 2004-2013 Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum      info@jacobklaver.nl      Lokaasje sportfjild Mantgum