Jiergearkomste Jacob Klaver

Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
noeget jo út ta it bywenjen fan de

Jiergearkomste

Plak: MFC de Wjukken Mantgum 

Datum en tiid: Tongersdei 24 maart 2022 20.00 oere 

Lees meer
 • Sunday 05 June 20.00
  Ids van der Ende Nachtkeatsen
 • Friday 10 June 17.00
  KNKB Kabouterpartij
 • Monday 13 June 18.30
  Strjittekeatsen foar de jeugd
 • Friday 24 June 18.30
  Strjittekeatsen foar folwoeksen
 • Friday 24 June 16.00
  Pankoekpartij jeugd
 • Saturday 02 July 10.00
  Jong Famme Partij
 • Sunday 10 July 09.30
  Geitwollesokke partij (jeugd)
 • Sunday 10 July 13.00
  Mantgum Keatst mei live musyk
 • Sunday 21 August 10.00
  KNKB Welpen jonges en famkes
 • Friday 02 September 17.00
  Diskokeatsen foar jeugd
 • Sunday 04 September 10.00
  Iepen Frysk Kampioenskip Pearke Teatsen
 • Sunday 11 September 10.00
  KNKB Lytse PC