Jonker Sikke Partij 2020 is wûn troch Jesse Heida en Jant van Dijk..

Jonker Sikke Partij 2020 is wûn troch Jesse Heida en Jant van Dijk..

Dit jier is de Jonker Sikke Partij oer twa wykeinen keatst. Troch de Coroana krisis hawwe wy it fjild oanpast sadat wy optimaal rekkening hâlde mei de oardel heale meter. Fjirtjin dagen lyn hawwe wy de earste wedstriid keatst. Nei dizze earste wedstriid wiene der noch 8 keatsers dy twa wedstriden wûn hiene. It twadde wykein wie der noch foldwaande spanning. 

Lees meer

Update Coronafirus

Update Coronafirus

Hjirby in nije update oer de stân fan saken rûnom it coronafirus en ús aktiviteiten as keatsferiening. De KNKB hat ús dizze wike mei in brief ynformearre oer de kar dy de keatsbûn makke hat oangeande harren aktiviteiten en keatspartijen. 

Lees meer

Berjocht oangeande it Corona firus

Berjocht oangeande it Corona firus

Beste leden fan Jacob Klaver,

It corona firus gjit oer de wrâld en hat ek syn ynfloed op ús en it keatsen. Mei dit skriuwen bringe we jimme op de hichte fan de maatregels dy de KNKB nommen hat.

Lees meer

Opbringst oliebollen 2020

Opbringst oliebollen 2020

Aldjiersdei ha de leden fan keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC wer alderhearlikste oliebollen oan it bakken west. Dit jier krekt wat mei in oare tarieding as de ferline jierren.

Lees meer

Bosje keninklik op de 69’e Lytse P.C.

Bosje keninklik op de 69’e Lytse P.C.

Nei in pear dagen mei in bulte rein, begûn de 69e edysje fan ‘e Lytse P.C. op 8 septimber mei de sinne. Dy sinne wie der net de hiele dei by mar it bleau de hiele dei drûch en dat is foar sa’n keatsdei dochs wol in fijne bijkomstichheid.

Lees meer

De sterke earm fan de Zeinstra’s en Monfils

De sterke earm fan de Zeinstra’s en Monfils

De Jong Fammepartij fan 2019 is wûn troch it partoer fan Grins mei Hiske Zeinstra,Marrit Zeinstra en Anne Monfils. It is foar de twadde kear op rige dat dehaadpriis nei Grins giet. Under simmerske omstannichheden mei temperatueren boppe de 30 graden waard it sulver behelle troch Wommels en it brûns wie foar it partoer fan Marsum.

Lees meer

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

KNKB PUPILLEN JONGENS D.E.L. MET HERKANSING.

Op zaterdag 1 juni 2019 had Keats Feriening Jacob Klaver te Mantgum het genoegen om bovenstaande kaatspartij te organiseren.

De kaatspartij begon precies op 10.00 uur en omstreeks 14.30 uur viel de laatste slag en was bekend wie de kransen had gewonnen.

Het was fantastisch kaatsweer en konden de toeschouwers genieten van de meestal spannende partijen en constateren dat menige kaatser de talenten bezit om in de toekomst uit te groeien tot een topper(s).

Lees meer

BBQ Partij 2019

BBQ Partij 2019

Opsnein 12 maaie wie de earste wedstriid fan it keatseizoen 2019.
Ús sponsor Wiersma tentenverhuur hie wer in prachtige tinte en in hearlike BBQfersoarge.

Lees meer