Famyljekeatsen 2017

Famyljekeatsen 2017

Op freed 14 july wie it wer sa fier: de striid tusken de ferskillende stammen fan Mantgum en omstreken. Dit jier wienen der njoggen partoeren dy’t sich opjûn hienen. Dit wie in oantal minder as foargeande jierren. Soe dit troch it waar komme? De begjintiid fan 18.30 waard net helle yn elts gefal, want it reinde dat it spielde! De boskjes en it keatshokje waarden goed brûkt en efkes letter koe de hiele boel los. Der wienen spannende partijen en minder spannende partijen, mar yn elts gefal waard der hiel gesellich en fanatyk keatst. Dat der mei in grutte, sachte bal spile wurdt helpt hjirby allinich mar.

Lees meer

Strjittekeatsen 2017

Strjittekeatsen 2017

De perken wiene wer ferve, de rioelputten wiene wer tichtsetten en de blokjes en tillegrafen wiene ferhuze nei it krúspunt fan Om 'e terp, Master Jansenstrjitte en de Swannedrift. Ofrúne freed wie it wer tiid foar it jierlikse strjittekeatsen.

 

Lees meer

Keetpartij en 50+ partij in grut sukses

Keetpartij en 50+ partij in grut sukses

Snein 25 juny wie de tredde edysje fan de keetpartij. Dit jier wie der ek in nije partij opsetten, nammentlik de 50+ partij.
Mei 12 partoer by de Keetpartij en 4 partoer by de 50+ partij wie it fjild goed fult dizze snein.

Lees meer

Wommels prolongearret titel Jong Famme Partij

Wommels prolongearret titel Jong Famme Partij

De Jong Famme Partij 2017 yn Mantgum is wûn troch it partoer fan Wommels. Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia gongen foar it twadde jier op rige mei de krânsen nei hûs. It sulver waard wûn troch Ljouwert en de tredde priis wie foar Marsum.

Lees meer

Uitslagen 2e omloop Jong Famme Partij

Leeuwarden - Makkum 5-1 6-6
Minnertsga - Marsum 3-5 2-6
Dronryp- Peins 5-5 6-2
Grou-Wommels 5-5 6-6 (Wommels troch nei de tredde list)
Mantgum-Goenga 5-5 6-6 (Mantgum troch nei de tredde list)
Sexbierum-Pietersbierum

Uitslagen 1e omloop Jong Famme partij

Uitslagen 1e omloop Jong Famme partij

Wommels 2 - Makkum 3-5 0-6 

Easterein - Minnertsga 3-5 2-6

Marsum - Reduzum  5-2 6-0 

Wier - Dronryp      1-5 4-6

Peins - Witmarsum 5-5 6-4

Grou - Stiens 5-5 6-0

Wommels - Berltsum 5-4 6-2

Mantgum - Buitenpost 5-4 6-4

Ried - Goenga 1-5 6-6

Sexbierum/Pietersbierum - Folsgare 5-3 6-6

Leeuwarden

Zaterdag 1 juli de 14e Jong Famme Partij

Zaterdag 1 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 14e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar hadden we een lijst met 17 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal.

Lees meer

Federaasjekeatsen foar alle kategoryen

Federaasjekeatsen foar alle kategoryen

Ofrûne sneon, 10 juny 2017 wie it federaasjekeatsen foar alle kategoryen yn Mantgum. It wie spitich dat der yn de kategory Jonges/Famkes gjin ien keatser wie dy’t him opjûn hie. Dit hie nei alle gedachten te krijen mei it NK Jonges en it NK famkes wat ek op dizze dei ferkeatst waard. Mar ek de skoaljeugd koene net keatse. Der wie ien famke dy’t har opjûn hie en dat wie fansels te min om te keatsen.

Lees meer

1e priis foar Amarins de Groot

1e priis foar Amarins de Groot

Kimswerd 28 maaie 2017 Meisjes Door elkaar loten A klasse 1e prijs: Roelie Kroondijk EASTEREIN Amarins de Groot MANTGUM Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE

1e priis foar Gert Anne v.d. Bos

1e priis foar Gert Anne v.d. Bos

Dokkum 27 maaie 2017 Heren Hoofdklasse 1e prijs: Partuur 6 Gert-Anne van der Bos MANTGUM Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE Tjisse Steenstra BITGUMMOLE

1e priis foar Gjalt Sjirk de Groot

1e priis foar Gjalt Sjirk de Groot

Morra-Lioessens 27 maaie 2017 Jongens Door elkaar loten A klasse poule. 1e prijs: Hidde Poelstra MINNERTSGA Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM Stefan van der Meer BAARD

Jonker Sikke Partij 28 maaie 2017

Jonker Sikke Partij 28 maaie 2017

Op snein 28 maaie wie de jierlikse Jonker Sikke Partij. 24 entûsjaste keatsers stiene op 'e list om te striden foar de moaie prizen. By de Jonker Sikke Partij wurd der trije kear lotte, wêrtroch je trije kear by in oare maat sitte.

Lees meer

KNKB welpen en pupillen famkes

KNKB welpen en pupillen famkes

KNKB welpen famkes t.e.l. / KNKB pupillen famkes ôfdieling / KNKB pupillen famkes t.e.l. Snein 21 maaie 2017 hie kf Jacob Klaver de eare om boppensteande keatspartij te organisearjen. It keatsen begûn om 10.00 oere en it wie krekt 15.30 oere doe’t de lêste slach foel.

Lees meer

KNKB jonges t.e.l. 7 maaie 2017

Nei in iepeningswurd fan de TC giet krekt foar 10.00 giet de earste KNKB wedstryd fan 2017 yn de jonges-kategorie los. It is moai waar en elkenien hat der wer sin yn. Keatsers en taskôgers, mar ek bestjoer en frijwilligers út Mantgum. We ûntfange al jierren as earste wedstriid de jonges en dat befalt goed.

Lees meer

BBQ Partij 30 april 2017

Ofrûne snein 30 april wie de earste keatspartij fan 2017. Lokkich wie it waar krekt op 'e tiid wer opknapt, sadat we de hiele dei genietsje koene fan 'e sinne. De wyn soarge wol foar in ûnwisse opslach en wat bûten ballen, mar dat wie foar elts gelyk.

Lees meer