67ste Lytse PC, wuifend riet!

De laatste jaren lees en hoor je overal het woord ‘beleving’ als het gaat om het bezoeken van een tentoonstelling, festival, evenement of sportwedstrijd. Men doelt dan op de persoonlijke ervaring van bezoekers. Zij moeten die dag iets beleven of ervaren waar ze thuis aan familie of de volgende dag op het werk iets bijzonders over kunnen vertellen. De 67ste Lytse PC werd een partij als het riet langs de Mantgumervaart dat wuift in de wind.

Lees meer

Jennie seker fan dielname oan de froulju's PC!!

Jennie seker fan dielname oan de froulju's PC!!

Ôfrûne snein hat Jennie Terpstra, mei har maten Jildou Sweering en Martine Tiemersma de 1e priis pakt op de 1e klasse frije formaasje yn Ried. Jennie hat mei har maten sawat it hiele seizoen op de haadklasse stien, mar degradearren ferline wykein werom nei de 1e klasse. Sneon wisten se noch gjin priis te pakken, mar ofrûne snein dus wol. Jennie waard ek útroppen ta keninginne fan dizze partij.

Nije wike woansdei 23 augustus is de froulju's PC yn Weidum!! 

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Snein 23 july wie it jierlikse iepen kampioenskip Pearke Teatsen yn Mantgum. It wiein drok wykein mei ferskate merkes en it begjin fan de Spulwike. Ditresultearre yn minder partoer op  ‘e list dan ferline jierren.

Lees meer

Pelote PC 2017

Pelote PC 2017

Ofrûne snein 6 augustus wie de Pelote PC yn Winsum.
Mantgum wie hjir goed fertsjinwurdige. By de manlju diene Mantgum 1, 2 en 4 mei.
By de froulju wie der ien partoer.

Mantgum 1 keatste yn de winnersrûne mei en hat de tredde priis pakt.
Mantgum 2 keatste yn de ferliesersrûne mei en pakte der de 2e priis.
Mantgum 4 hat gjin priis pakt, mar wol leuk keatst.

De froulju wisten nei in net al te makkelijke pûle fase toch te gean nei de finale en der frij ienfâldich te winnen fan Spannum.
Dermei prolongearren se de titel!

Famyljekeatsen 2017

Famyljekeatsen 2017

Op freed 14 july wie it wer sa fier: de striid tusken de ferskillende stammen fan Mantgum en omstreken. Dit jier wienen der njoggen partoeren dy’t sich opjûn hienen. Dit wie in oantal minder as foargeande jierren. Soe dit troch it waar komme? De begjintiid fan 18.30 waard net helle yn elts gefal, want it reinde dat it spielde! De boskjes en it keatshokje waarden goed brûkt en efkes letter koe de hiele boel los. Der wienen spannende partijen en minder spannende partijen, mar yn elts gefal waard der hiel gesellich en fanatyk keatst. Dat der mei in grutte, sachte bal spile wurdt helpt hjirby allinich mar.

Lees meer

Strjittekeatsen 2017

Strjittekeatsen 2017

De perken wiene wer ferve, de rioelputten wiene wer tichtsetten en de blokjes en tillegrafen wiene ferhuze nei it krúspunt fan Om 'e terp, Master Jansenstrjitte en de Swannedrift. Ofrúne freed wie it wer tiid foar it jierlikse strjittekeatsen.

 

Lees meer

Keetpartij en 50+ partij in grut sukses

Keetpartij en 50+ partij in grut sukses

Snein 25 juny wie de tredde edysje fan de keetpartij. Dit jier wie der ek in nije partij opsetten, nammentlik de 50+ partij.
Mei 12 partoer by de Keetpartij en 4 partoer by de 50+ partij wie it fjild goed fult dizze snein.

Lees meer

Wommels prolongearret titel Jong Famme Partij

Wommels prolongearret titel Jong Famme Partij

De Jong Famme Partij 2017 yn Mantgum is wûn troch it partoer fan Wommels. Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia gongen foar it twadde jier op rige mei de krânsen nei hûs. It sulver waard wûn troch Ljouwert en de tredde priis wie foar Marsum.

Lees meer

Uitslagen 2e omloop Jong Famme Partij

Leeuwarden - Makkum 5-1 6-6
Minnertsga - Marsum 3-5 2-6
Dronryp- Peins 5-5 6-2
Grou-Wommels 5-5 6-6 (Wommels troch nei de tredde list)
Mantgum-Goenga 5-5 6-6 (Mantgum troch nei de tredde list)
Sexbierum-Pietersbierum

Uitslagen 1e omloop Jong Famme partij

Uitslagen 1e omloop Jong Famme partij

Wommels 2 - Makkum 3-5 0-6 

Easterein - Minnertsga 3-5 2-6

Marsum - Reduzum  5-2 6-0 

Wier - Dronryp      1-5 4-6

Peins - Witmarsum 5-5 6-4

Grou - Stiens 5-5 6-0

Wommels - Berltsum 5-4 6-2

Mantgum - Buitenpost 5-4 6-4

Ried - Goenga 1-5 6-6

Sexbierum/Pietersbierum - Folsgare 5-3 6-6

Leeuwarden

Zaterdag 1 juli de 14e Jong Famme Partij

Zaterdag 1 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 14e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar hadden we een lijst met 17 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal.

Lees meer