Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Snein 23 july wie it jierlikse iepen kampioenskip Pearke Teatsen yn Mantgum. It wiein drok wykein mei ferskate merkes en it begjin fan de Spulwike. Ditresultearre yn minder partoer op  ‘e list dan ferline jierren.

Lees meer

Pelote PC 2017

Pelote PC 2017

Ofrûne snein 6 augustus wie de Pelote PC yn Winsum.
Mantgum wie hjir goed fertsjinwurdige. By de manlju diene Mantgum 1, 2 en 4 mei.
By de froulju wie der ien partoer.

Mantgum 1 keatste yn de winnersrûne mei en hat de tredde priis pakt.
Mantgum 2 keatste yn de ferliesersrûne mei en pakte der de 2e priis.
Mantgum 4 hat gjin priis pakt, mar wol leuk keatst.

De froulju wisten nei in net al te makkelijke pûle fase toch te gean nei de finale en der frij ienfâldich te winnen fan Spannum.
Dermei prolongearren se de titel!

Famyljekeatsen 2017

Famyljekeatsen 2017

Op freed 14 july wie it wer sa fier: de striid tusken de ferskillende stammen fan Mantgum en omstreken. Dit jier wienen der njoggen partoeren dy’t sich opjûn hienen. Dit wie in oantal minder as foargeande jierren. Soe dit troch it waar komme? De begjintiid fan 18.30 waard net helle yn elts gefal, want it reinde dat it spielde! De boskjes en it keatshokje waarden goed brûkt en efkes letter koe de hiele boel los. Der wienen spannende partijen en minder spannende partijen, mar yn elts gefal waard der hiel gesellich en fanatyk keatst. Dat der mei in grutte, sachte bal spile wurdt helpt hjirby allinich mar.

Lees meer

Strjittekeatsen 2017

Strjittekeatsen 2017

De perken wiene wer ferve, de rioelputten wiene wer tichtsetten en de blokjes en tillegrafen wiene ferhuze nei it krúspunt fan Om 'e terp, Master Jansenstrjitte en de Swannedrift. Ofrúne freed wie it wer tiid foar it jierlikse strjittekeatsen.

 

Lees meer

Keetpartij en 50+ partij in grut sukses

Keetpartij en 50+ partij in grut sukses

Snein 25 juny wie de tredde edysje fan de keetpartij. Dit jier wie der ek in nije partij opsetten, nammentlik de 50+ partij.
Mei 12 partoer by de Keetpartij en 4 partoer by de 50+ partij wie it fjild goed fult dizze snein.

Lees meer

Wommels prolongearret titel Jong Famme Partij

Wommels prolongearret titel Jong Famme Partij

De Jong Famme Partij 2017 yn Mantgum is wûn troch it partoer fan Wommels. Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia gongen foar it twadde jier op rige mei de krânsen nei hûs. It sulver waard wûn troch Ljouwert en de tredde priis wie foar Marsum.

Lees meer

Uitslagen 2e omloop Jong Famme Partij

Leeuwarden - Makkum 5-1 6-6
Minnertsga - Marsum 3-5 2-6
Dronryp- Peins 5-5 6-2
Grou-Wommels 5-5 6-6 (Wommels troch nei de tredde list)
Mantgum-Goenga 5-5 6-6 (Mantgum troch nei de tredde list)
Sexbierum-Pietersbierum

Uitslagen 1e omloop Jong Famme partij

Uitslagen 1e omloop Jong Famme partij

Wommels 2 - Makkum 3-5 0-6 

Easterein - Minnertsga 3-5 2-6

Marsum - Reduzum  5-2 6-0 

Wier - Dronryp      1-5 4-6

Peins - Witmarsum 5-5 6-4

Grou - Stiens 5-5 6-0

Wommels - Berltsum 5-4 6-2

Mantgum - Buitenpost 5-4 6-4

Ried - Goenga 1-5 6-6

Sexbierum/Pietersbierum - Folsgare 5-3 6-6

Leeuwarden

Zaterdag 1 juli de 14e Jong Famme Partij

Zaterdag 1 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 14e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar hadden we een lijst met 17 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal.

Lees meer

Federaasjekeatsen foar alle kategoryen

Federaasjekeatsen foar alle kategoryen

Ofrûne sneon, 10 juny 2017 wie it federaasjekeatsen foar alle kategoryen yn Mantgum. It wie spitich dat der yn de kategory Jonges/Famkes gjin ien keatser wie dy’t him opjûn hie. Dit hie nei alle gedachten te krijen mei it NK Jonges en it NK famkes wat ek op dizze dei ferkeatst waard. Mar ek de skoaljeugd koene net keatse. Der wie ien famke dy’t har opjûn hie en dat wie fansels te min om te keatsen.

Lees meer

1e priis foar Amarins de Groot

1e priis foar Amarins de Groot

Kimswerd 28 maaie 2017 Meisjes Door elkaar loten A klasse 1e prijs: Roelie Kroondijk EASTEREIN Amarins de Groot MANTGUM Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE

1e priis foar Gert Anne v.d. Bos

1e priis foar Gert Anne v.d. Bos

Dokkum 27 maaie 2017 Heren Hoofdklasse 1e prijs: Partuur 6 Gert-Anne van der Bos MANTGUM Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE Tjisse Steenstra BITGUMMOLE

1e priis foar Gjalt Sjirk de Groot

1e priis foar Gjalt Sjirk de Groot

Morra-Lioessens 27 maaie 2017 Jongens Door elkaar loten A klasse poule. 1e prijs: Hidde Poelstra MINNERTSGA Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM Stefan van der Meer BAARD