Elske en Selma winne de wedstryd foar de welpen famkes

At wy it publyk liuwe mochten in knappe opjefte disse kear by de welpen famkes. Der wienen alve partoeren. Der stean tolve op’e list, mar troch in blessure waard it letste partoer skrast. Om 10.00 wienen de famkes net mear te halden, se woenen graach los!

Lees meer

Ofdielingskompetysje federaasje 2016

Jierliks wurdt yn de federaasje Littenseradiel de ofdielingskompetysje by de jeugd ferkeatst. Dit haldt yn dat se trije kear op freed te middei/jun yn aksje komme yn de kleuren fan harren eigen feriening. De earste wedstryd fan dit jier wie yn Mantgum. Ofrûne freed run de hiele gemeente leech om te keatsen op it sportfjild efter de Wjukken. Der waard yn fiif kategorien keatst. Dit wie ferdield yn twa fjilden mei yn totaal 14 perken. Al it materiaal dat ús keatsferiening beskikt moast út de kast lutsen wurde. It fjild lei der yn elts gefal op disse freed te middei wer keurich by, dus der koe om raak keatst wurde.

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 2

Kâld waar, moaie opkomst, mooi keats, wol meant, mar nog steeds in min fjild. Dat binnen de stek wurden fan de twadde kompetysje wedstriid. Mei 10 keatsers komme we krekt te kwart om trije perken te foljen. Dizze kear binne der in pear fan foarige wike net, mar is Albert Tilma foar it earst yn syn acht jierrige lidmaatskip op freed te jun oan it kompetysje keatsen. Ek Amarins kaam langs om mei te keatsen. Ik beslút om se earst mar efkes waarm slaan te litten sadat ik de partoeren ferdiele kin.

Lees meer

Kaatsen en barbecue 8 maaie

Wat in fantastysk waar op dizze BBQ-partij, likernoch 25 graden dan kin san dei slochtwei net stikken. Ut de ofjeften foar it keatsen en barbecuen koene jo opmeitsje dat eltsenien der in protte sinne oan hie. Baukje en Lyssa hiene de partoeren yndielt yn in Manlju’s klasse (10 partoeren, 27 manlju) en in Froulju’s klasse (5 partoeren,10 froulju). It wie in aardichheid sa moai at der keatst waard, leden dy’t dizze dei net oanwêzich wiene in oanrieder: kom it oare jier ek, sa’n barren wolle jimme net misse.

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 1

Moai waar, moaie opkomst, moai keats, mar in min fjild. Dat binnen de stek wurden fan de earste kompetysje wedstriid. It is freed te jun kertier foar sanen ik ha krekt ut ieten op en Jolanda freget oan mij wolst ik even mij nei de stêd? No is dat net myn favorite bezighied dus ik wie bliid dat ik size koe: Sorry dat wurd neat, it is de earste freed fan maaie dus it kompetysje keatsen begjint wer. Doe ik krekt wat letter op it fjild kaam wiene de earsten al op it fjild, Jan Heide wie Jesse wat oan it pelote trainen en ek Jehannes de Jong en Albert Reitsema wiene der al oan it baltsje driuwen.

Lees meer

KNKB Jongens A-klasse in Mantgum

Gedurende de week naar de eerste KNKB partij voor de jongens A-klasse werd het veld in Mantgum dagelijks gecontroleerd. Na een periode met veel regen was het veld niet overal optimaal. Maar met een prachtig droog weekend voor de boeg kon het allemaal net.

Lees meer

KNKB Jongens B-klasse in Mantgum

Op een zacht veld gingen om 10.00 de jongens van de B-klasse los in Mantgum. De eerste wedstrijd van het seizoen, de jongens hebben er weer zin in. Maar liefst drie Mantgumers op de lijst, een vierde was op vakantie. Een favoriet partuur was er meteen, want het lot had bepaald dat er twee Mantgumers in één partuur waren geloot.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje 2016

Dit jier mocht keatsferiening Jacob Klaver wer meidwaan oan de Jeugd Sponsor Aksje fan de Poiesz. Op sneon 26 maart wie it Jacob Klaverdei yn de Poiesz. Fan 10.00 oant 15.00 oere ha wy ús feriening promoate kinnen om sa ekstra munten binnen te heljen. Mei de ferkeap fan appelflappen wiene der in soad sponsormunten te fertsjinjen. Us jeugdleden Hessel, Tyme, Hedzer, Hidde, Hendrik, Willem, Tjitte, Stientsje, Andries, Rutmer, Rikst, Nick, Tara en Feije ha harren uterste bêst dien om de appelflappen te ferkeapjen. Dit is tige goed slagge en trochdat dizze bern sa goed harren bêst dien ha, hat Jacob Klaver in protte ekstra munten binnenhelje kinnen.

Lees meer

Oaljekoeken 2015

Ek dit jier kamen der op âldjiersdei wer in ploech minsken betiid út bed om oaljekoeken te bakken foar keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC.

Lees meer

Ferslach resepsje/huldiging PC winners 2015

Woansdei 29 july 2015 wûn Gert-Anne van der Bos út Mantgum mei syn partoermaten Daniël Iseger en Teake Triemstra de 162e PC. Gert Anne waard dizze dei kening. It is in net skreaune rigel dat de keatsferiening, wert de kening weikomt, de winners in resepsje oanbiedt. Gert-Anne is yn 2014 nei Mantgum kaam en wennet mei freondinne Ilse Noorman oan de Skillaerderdyk.

Lees meer

Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke avond/receptie

Geachte dorpsgenoot, kaatsliefhebber of belangstellende, Woensdag 29 juli was het feest in Mantgum. Gert-Anne van der Bos uit Mantgum, Teake Triemstra uit St. Jacobiparochie en Daniël Iseger uit Huizum wonnen de belangrijkste kaatswedstrijd van het seizoen: de PC te Franeker. Gert-Anne werd koning van de partij. Op deze dag hebben we dit, na een rondrit door het dorp, gevierd in de Wjukken . Nu willen wij iedereen de gelegenheid geven hen te feliciteren met dit geweldige succes! Ook zal er aandacht worden geschonken aan behaalde successen van Jacob Klaver leden. Zoals aan de meisjes en schooljongens die de 2e prijs tijdens de Nederlandse kampioenschap kaatsen wonnen en de Jeu de peloters die dit seizoen erg succesvol waren. Ook worden de prijzen van het competitie kaatsen uitgereikt en er is live muziek. Het beloofd een fantastische afsluiting van het kaatsseizoen te worden, die u niet mag missen! Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke avond/receptie op: Zaterdag 21 november om 20.00 uur in M.F.C. de Wjukken, de Terp 21 te Mantgum. Wij hopen u die avond te mogen begroeten! Het bestuur van Kaatsvereniging Jacob Klaver Mantgum

65ste Lytse PC: Oer in King(ma) dy’t Kening waard

Doe’t de skriuwer fan dit ferslach healwei de dei in rûntsje om it fjild makke, kaam er Tonny de Vries fan Winsum (eartiids Boalsert) tsjin. De Vries fertelle dat it folgend jier 50 jier lyn is dat er yn Mantgum út in list fan 56 partoer de priis wûn. ‘Kom dêr no noch mar ris om! It is in oanfluiting foar it bestjoer sa’n lyts bytsje oanjefte en dan ek noch in nust keatsers dy’t om wat foar reden dan ek, harren ôfmelde. Dat moasten se yn ús tiid net flikke,’ sa sei er. Dêr rêdden wy ús sels mei. Fan dy 56 partoer yn ’66 wie net ien dy’t ‘m ôfmeld hie.’

Lees meer

Partuur Kingma wint 65e Lytse PC

Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje zijn zaterdag in Mantgum winnaar geworden van de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen voor de heren eerste klasse.

Lees meer

KNKB pupillen jongens B klasse

Om 10.00 alle partoeren yn'e B-klasse fjild los. In prachtich gesicht, in fjild fol enthousiaste pupillen jonges. Troch twa ofsizzers moast der wat bylotte wurde, dertroch foel der ien partoer of. Der bleaunen dertroch noch 23 oer en dy hienen der stik foar stik sin oan. Dat koenen je sjen.

Lees meer

Pearke teatsen 12 juli 2015

Pearke keatsen om it iepen kampioenskip fan de gemeente Littenseradiel, foar de njoggende kear organisearre troch K.F. Jacob Klaver. Wa’t de wiken foarôfgeand fan it Teatsen op facebook of twitter fan Jacob Klaver sjoen hie, hat der grif wat fan meikrigen. It wie suver in soarte fan spam, it oandacht freegjen en lobbyen foar it pearketeatsen, troch foaral Baukje en Lyssa, de grutte promotors fan dit barren. It die fertuten want mei 59 partoeren hiene we in prachtige keatslist. D’r wurdt spile mei in winners en ferliesers omloop. D’r binne dizze dei sadwaande 86 teatspartijen. Under lieding fan Sjirk en Jelle binne d’r njoggen teatsfjilden útlein. Hjirfoar moatte jo hegere wiskunde studearre hawwe, oars slagget it nea!

Lees meer

Kompetysje omloop 9

We gongen wat letter as dat wy went binne los, mar wol yn in prachtich fjild. De fjildliskommisje wie drok dwaande om it fjild ree te meitsje foar it Teatsen. Dêrtroch koenen wy gebrûk meitsje fan dit perk mei fjild. Wer ris wat oars mei sa'n grut perk en in lyts fjild wêrtroch it mear op technyk en minder op rammen oankomt.

Lees meer

Kompetysje omloop 8

Verliene wike freed wiene er trije keatser op it fjild die dit jier noch net mei it kompetysje keatsen mei dyn hawwe, dat wiene Jelmer en Albert Jonker en Hans de Boer. Dat dizze trije noch net mei dien hawwe wie net te sjen. It wie suver in demonstraasje partij. Hans keatste mei Martin en Albert tsjin Jelmer vd Valk, Jelmer Jonker en Jouke Wiersma oftewol de 3 J's. It wie in prachtige striid mei in protte tuskenspul en mei moaie útspraken sa os: 'Do bist krekt in Fryske klok, slachst mar ien kear yn it oere.' De punten waarden moai ferdielt en de earsten gongen gelyk op. De stân lit it ek sjen, mei 5 earsten gelyk en 6 gelyk gong de winst nei it partoer fan Hans. Hans, Albert en Martin -> Jelmer, Jelmer J en Jouke 5-5/6-6 mei winst foar Hans

Earste edysje fan de Keetpartij

Snein 28 juny stjit de earste edysje fan de keetpartij op it programma. Keatsferiening Jacob Klaver organiseare dizze partij yn gearwurking mei Keet it Bierfiltsje.

Lees meer

Prachtige foto's Jong Famme Partij fan Henk Bootsma

Noch efkes werom sjen op de Jong Famme Partij? Dat kin. Henk Bootsma hat prachtige foto's makke wer it ferrin fan de dei hiel moai út blykt. Jim kinne disse foto's fyne op http://henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&map=12&submap=864.

Earste omloop Jong Fammen partij Mantgum

Yn Mantgum wurd hjoed de Jong Fammen partij keatst. Der steane 19 partoeren op de list. �nder lieding fan skiedsrjochters Murk de Jong en Peter de Bruin is de earste omloop keatst. Hjir�nder de �tslaggen.

Lees meer

Franeker oppermachtig op Jong Famme partij

In Mantgum stonden er dit jaar 19 partuur op de deelnemerslijst voor de Jong Famme partij. Daarvan was er één partuur dat door iedereen getipt werd als het te kloppen partuur. Dat was het trio van KV Jan Bogtstra uit Franeker. Zij speelden in dezelfde formatie als in de voorgaande twee jaar waarin zij wisten te winnen. Behoudens een haperende start kwamen zij daarna nooit echt in de problemen en wisten voor de derde keer op rij te winnen. Voor Manon Scheepstra werd het de vijfde keer dat zij met de krans uit Mantgum huiswaarts keerde. En hoewel de Jong Famme partij geen Koninginneschap kent, kunnen wij haar met dit record de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij noemen.

Lees meer

Loting Jong Famme Partij 2015

1. Stiens - 2. Easterein 3. Franeker - 4. Wjelsryp 5. Berltsum - 6. Folgare 7. Dronryp - 8. Gauw 9. Minnertsga - 10. Sexbierum 11. Dronryp - 12. EE 13. Wier - 14. Marsum 15. Grou - 16. Wommels 17. Mantgum - 18. Peins 19. Sint Annaparochie staand nummer

Lees meer