Zaterdag 2 juli de 13e Jong Famme Partij

Zaterdag 2 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 13e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar hadden we een mooie lijst met 19 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal!

Lees meer

Dronryp, NK Famkes sneon 18 juny 2016

Ferline jier it NK Famkes yn it Brâbantse Dussen, ek derfan is in wedstriidferslach, de lêste rigel wie Mantgum mei takom jier mei dit partoer nochris yn dizze klasse meidwaan. Ferline jier waard de tredde priis behelle, dit jier de twadde, takom jier …………..

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 6

Net de iennichste clowns op it fjild It sil jimme net ûntgien wêze dat it sirkus yn it doarp is, en dat sirkus stjit op it fjild US fjild mei ik hast wol sizze. Se steane net links, se steane net rjochts nee se steane yn it midden en net mei 1 tinte, net mei 2 tinten nee wol mei 3 tinten en noch mear vrachtweinen, caravans, auto’s en bisten. Tusken de ponnys, geiten, bokken, bargen, hinnen en noch folle mear sirkus artysten koene wij noch krekt in plakje fine om in perkje te lizzen.

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 5

Moai keats waar, 2 perken en moaie keatserij Nei't vorige wieke it waar us tsjin wurke en ik de kear derfoar troch wurksumheden verhindere wie, ha jimme al inkelde wieken net in ferslachje op de site hân. It wie fan e wieke in drokke wieke foar in protte keatsers, de peloters wiene tongersdei alleghjer yn actie, it wie woansdei strjitte keatsen en mei dit waar binne de boeren drok mei hea of jarjen dus ik hie net rekkene op in protte animo.

Lees meer

Strjittekeatsen

Dizze partij soe earst hâlden wurde op 18 maaie, mar fanwegen te min opjeften (10) is doe besletten de partij net troch gean te litten. Hjoed (8 juny) wiene der 16 keats(t)ers (2 froulju en 14 manlju) dy’t mei in protte nocht oan it keatsen begongen.

Lees meer

Jonker Sikke Partij

Wat hiene wy moai waar op snein 5 juny 2016 op it sportfjild yn Mantgum by de Jonker Sikke Partij. Spitich dat der mar 18 keatsers mei dienen, 17 hearen en ien dame (Lyssa van der Ende).

Lees meer

Iwan en Remco de besten by de welpen jongens A

By de welpen jongens wie de opjefte de earste wedstryden noch net grut genoch foar in A-klasse. Hjoed feroare dat! Fjouwer twatallen sieten yn ien poule. Allegear in kear tsjin inoar, dan blykt wol wa’t de sterksten binne!

Lees meer

Elske en Selma winne de wedstryd foar de welpen famkes

At wy it publyk liuwe mochten in knappe opjefte disse kear by de welpen famkes. Der wienen alve partoeren. Der stean tolve op’e list, mar troch in blessure waard it letste partoer skrast. Om 10.00 wienen de famkes net mear te halden, se woenen graach los!

Lees meer

Ofdielingskompetysje federaasje 2016

Jierliks wurdt yn de federaasje Littenseradiel de ofdielingskompetysje by de jeugd ferkeatst. Dit haldt yn dat se trije kear op freed te middei/jun yn aksje komme yn de kleuren fan harren eigen feriening. De earste wedstryd fan dit jier wie yn Mantgum. Ofrûne freed run de hiele gemeente leech om te keatsen op it sportfjild efter de Wjukken. Der waard yn fiif kategorien keatst. Dit wie ferdield yn twa fjilden mei yn totaal 14 perken. Al it materiaal dat ús keatsferiening beskikt moast út de kast lutsen wurde. It fjild lei der yn elts gefal op disse freed te middei wer keurich by, dus der koe om raak keatst wurde.

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 2

Kâld waar, moaie opkomst, mooi keats, wol meant, mar nog steeds in min fjild. Dat binnen de stek wurden fan de twadde kompetysje wedstriid. Mei 10 keatsers komme we krekt te kwart om trije perken te foljen. Dizze kear binne der in pear fan foarige wike net, mar is Albert Tilma foar it earst yn syn acht jierrige lidmaatskip op freed te jun oan it kompetysje keatsen. Ek Amarins kaam langs om mei te keatsen. Ik beslút om se earst mar efkes waarm slaan te litten sadat ik de partoeren ferdiele kin.

Lees meer

Kaatsen en barbecue 8 maaie

Wat in fantastysk waar op dizze BBQ-partij, likernoch 25 graden dan kin san dei slochtwei net stikken. Ut de ofjeften foar it keatsen en barbecuen koene jo opmeitsje dat eltsenien der in protte sinne oan hie. Baukje en Lyssa hiene de partoeren yndielt yn in Manlju’s klasse (10 partoeren, 27 manlju) en in Froulju’s klasse (5 partoeren,10 froulju). It wie in aardichheid sa moai at der keatst waard, leden dy’t dizze dei net oanwêzich wiene in oanrieder: kom it oare jier ek, sa’n barren wolle jimme net misse.

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 1

Moai waar, moaie opkomst, moai keats, mar in min fjild. Dat binnen de stek wurden fan de earste kompetysje wedstriid. It is freed te jun kertier foar sanen ik ha krekt ut ieten op en Jolanda freget oan mij wolst ik even mij nei de stêd? No is dat net myn favorite bezighied dus ik wie bliid dat ik size koe: Sorry dat wurd neat, it is de earste freed fan maaie dus it kompetysje keatsen begjint wer. Doe ik krekt wat letter op it fjild kaam wiene de earsten al op it fjild, Jan Heide wie Jesse wat oan it pelote trainen en ek Jehannes de Jong en Albert Reitsema wiene der al oan it baltsje driuwen.

Lees meer

KNKB Jongens A-klasse in Mantgum

Gedurende de week naar de eerste KNKB partij voor de jongens A-klasse werd het veld in Mantgum dagelijks gecontroleerd. Na een periode met veel regen was het veld niet overal optimaal. Maar met een prachtig droog weekend voor de boeg kon het allemaal net.

Lees meer

KNKB Jongens B-klasse in Mantgum

Op een zacht veld gingen om 10.00 de jongens van de B-klasse los in Mantgum. De eerste wedstrijd van het seizoen, de jongens hebben er weer zin in. Maar liefst drie Mantgumers op de lijst, een vierde was op vakantie. Een favoriet partuur was er meteen, want het lot had bepaald dat er twee Mantgumers in één partuur waren geloot.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje 2016

Dit jier mocht keatsferiening Jacob Klaver wer meidwaan oan de Jeugd Sponsor Aksje fan de Poiesz. Op sneon 26 maart wie it Jacob Klaverdei yn de Poiesz. Fan 10.00 oant 15.00 oere ha wy ús feriening promoate kinnen om sa ekstra munten binnen te heljen. Mei de ferkeap fan appelflappen wiene der in soad sponsormunten te fertsjinjen. Us jeugdleden Hessel, Tyme, Hedzer, Hidde, Hendrik, Willem, Tjitte, Stientsje, Andries, Rutmer, Rikst, Nick, Tara en Feije ha harren uterste bêst dien om de appelflappen te ferkeapjen. Dit is tige goed slagge en trochdat dizze bern sa goed harren bêst dien ha, hat Jacob Klaver in protte ekstra munten binnenhelje kinnen.

Lees meer

Oaljekoeken 2015

Ek dit jier kamen der op âldjiersdei wer in ploech minsken betiid út bed om oaljekoeken te bakken foar keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC.

Lees meer

Ferslach resepsje/huldiging PC winners 2015

Woansdei 29 july 2015 wûn Gert-Anne van der Bos út Mantgum mei syn partoermaten Daniël Iseger en Teake Triemstra de 162e PC. Gert Anne waard dizze dei kening. It is in net skreaune rigel dat de keatsferiening, wert de kening weikomt, de winners in resepsje oanbiedt. Gert-Anne is yn 2014 nei Mantgum kaam en wennet mei freondinne Ilse Noorman oan de Skillaerderdyk.

Lees meer

Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke avond/receptie

Geachte dorpsgenoot, kaatsliefhebber of belangstellende, Woensdag 29 juli was het feest in Mantgum. Gert-Anne van der Bos uit Mantgum, Teake Triemstra uit St. Jacobiparochie en Daniël Iseger uit Huizum wonnen de belangrijkste kaatswedstrijd van het seizoen: de PC te Franeker. Gert-Anne werd koning van de partij. Op deze dag hebben we dit, na een rondrit door het dorp, gevierd in de Wjukken . Nu willen wij iedereen de gelegenheid geven hen te feliciteren met dit geweldige succes! Ook zal er aandacht worden geschonken aan behaalde successen van Jacob Klaver leden. Zoals aan de meisjes en schooljongens die de 2e prijs tijdens de Nederlandse kampioenschap kaatsen wonnen en de Jeu de peloters die dit seizoen erg succesvol waren. Ook worden de prijzen van het competitie kaatsen uitgereikt en er is live muziek. Het beloofd een fantastische afsluiting van het kaatsseizoen te worden, die u niet mag missen! Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke avond/receptie op: Zaterdag 21 november om 20.00 uur in M.F.C. de Wjukken, de Terp 21 te Mantgum. Wij hopen u die avond te mogen begroeten! Het bestuur van Kaatsvereniging Jacob Klaver Mantgum

65ste Lytse PC: Oer in King(ma) dy’t Kening waard

Doe’t de skriuwer fan dit ferslach healwei de dei in rûntsje om it fjild makke, kaam er Tonny de Vries fan Winsum (eartiids Boalsert) tsjin. De Vries fertelle dat it folgend jier 50 jier lyn is dat er yn Mantgum út in list fan 56 partoer de priis wûn. ‘Kom dêr no noch mar ris om! It is in oanfluiting foar it bestjoer sa’n lyts bytsje oanjefte en dan ek noch in nust keatsers dy’t om wat foar reden dan ek, harren ôfmelde. Dat moasten se yn ús tiid net flikke,’ sa sei er. Dêr rêdden wy ús sels mei. Fan dy 56 partoer yn ’66 wie net ien dy’t ‘m ôfmeld hie.’

Lees meer

Partuur Kingma wint 65e Lytse PC

Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje zijn zaterdag in Mantgum winnaar geworden van de laatste vrije formatiewedstrijd van het seizoen voor de heren eerste klasse.

Lees meer

KNKB pupillen jongens B klasse

Om 10.00 alle partoeren yn'e B-klasse fjild los. In prachtich gesicht, in fjild fol enthousiaste pupillen jonges. Troch twa ofsizzers moast der wat bylotte wurde, dertroch foel der ien partoer of. Der bleaunen dertroch noch 23 oer en dy hienen der stik foar stik sin oan. Dat koenen je sjen.

Lees meer