Prijzen verloting Lytse PC 2014

Prijzen verloting Lytse PC 2014 2 x kaartje Iepenloftspul Jorwert 16/9 302 2 x kaartje Iepenloftspul Jorwert 16/9 789 Multipan 1229 Sandwich Toaster 1859 Philips mixer 350 Galaxy 4 delige kookset 824 Electrische koelbox 250 Kekenweegschaal 1052 Kappersbon 2486 Xiron radio/cd speler 1011 Bakkerspakket 232 Sprekende personen weegschaal 051 Serveerschaal met rechaud 634 Prijzen af te halen bij Hendrik Poppema Swannedrift 9 Mantgum Tel. 058 2501636

Van der Ende wint op Ids van der Ende Partij 2014!

Bakker Ids van der Ende hie froeger altyd it fjild fol mei keatsers. Hy regele dit gruttendiels fanof syn bakkersfyts at hy de bôle útsúttele. Hy sei tsjin Jan dat Piet mei die en tsjin Piet dat Jan mei die. Sa fun elts it leuk en wie it altyd drok op it keatsfjild.

Lees meer

KNKB skoaljongens

Met een lijst van 8 parturen in de A klasse en initieel 26 parturen in de B-klasse konden we een mooie kaats-dag tegemoet zien. Helaas vielen in de B-klasse, door blessures en ziektes, nog een drietal parturen af. Na wat bij- loten en het aanpassen van de lijst konden we exact tien uur van start.

Lees meer

Jonker Sikke Partij 29 juny 2014

Yn tiiden dat Jacob Klaver wat minder organiseert op'e keatsfjilden, moatte we der natuurlik wol foar soargje dat der wat nijs op ús side komt. Derom komme we noch efkes werom op de Jonker Sikke Partij fan in pear wiken lyn.

Lees meer

Suksesfol keatswykein Amarins, Gjalt en Ignas

Sneon 5 july in frije formaasje wedstriid foar skoalfamkes yn Reduzum D’r binne mar twa wedstriden weryn de skoalfamkes har eigen partoer gearstalle meie. Boppedat keatse hja dan mei trije yn in partoer, dat is net it gefal by it troch in oar lotsjen. Sneon wie de earste fan de twa. Amarins de Groot hie formeare mei Selma van der Molen Wytmarsum en Kim Dijkstra Makkum. Hja wiene oppermachtich, yn 4 partijen mar 2 earsten tsjin en de winst wie behelle!

Lees meer

Pearke Teatsen in Mantgum

22 juni 2014, voor de achtste maal Pearke Teatsen om het open kampioenschap van Littenseradiel Vorig jaar een record aan deelname met maar liefst 64 tweetallen. Dit jaar kwamen we niet zover en mochten we het doen met het respectabele aantal van 38 ”pearkes”. Echter zinde dit de grote promotor van dit evenement, Baukje Stienstra, niet. ”It moat takom jier oars” waren dan ook haar woorden. Zij doelde op het tijdstip. Vorig jaar vond het spektakel op 4 augustus plaats, de zondag na de PC. ”Echte kaatsliefhebbers zijn in deze periode niet op vakantie”, aldus Baukje.

Lees meer

KV Jan Bogtstra prolongeert titel op JONG FAMME partij

Met een recorddeelname van 24 parturen werd in Mantgum voor de 11e keer de JONG FAMME partij georganiseerd. Onder de deelneemsters waren een groot aantal speelsters die qua leeftijd nog tot de meisjescategorie behoorden. Ook had een aantal verenigingen twee parturen afgevaardigd. Daarmee lijken twee belangrijke doestellingen uit de beginjaren – soepele overgang van meisjes- naar damescategorie en het vasthouden van spelers in de beginjaren van de damescategorie, nu vaste grond onder de voet te krijgen. Nadat de gebruikelijke groepsfoto was gemaakt kon de wedstrijd onder leiding van Astrid Kooistra en Durk Houtsma een aanvang nemen.

Lees meer

Lotting Jong Famme Partij

Fan ’e jûn hat yn M.F.C. de Wjukken de lotting plakfûn fan de 11e Jong Famme Partij. Mei in rekord oantal dielnimmers fan 24 partoeren liket it wer in moaie keatsdei te wurden. Wolle jo d’r bij wêze dan binne jo op sneon 28 juny fan herte wolkom op it sportfjild fan Mantgum!

Freed 20 juny federaasje ôfdieling kompetysje

De fjildkommisje hie moai wurk lefere Trettjin perken neistinoar sadat alles yn ien kear los koe Under lieding fan Jelle Anema gong it om healwei fiif oere hinne Bern steane te popeljen om te begjinnen, dy hoege je net út de klaeikeamer as Wjukken te heljen. Sa bleaun it de hiele tiid, in moai flot ferrin fan dizze keatsmiddei/ jûn. De ôfdielings kompetysje wurdt ferkeatst op trije plakken, jûn yn Mantgum wie de lêste. We troffen it mei it waar, 4 karmasters, in bestjoersdelegaasje en âlden soargen meiinoar foar it ferrin fan de keatspartij. Gjin wanklank, in leuke sportive keatserij

Lees meer

Strjittekeatsen tongersdei 19 juny 2014

Krekt as oare jierren wie der ek dit jier strjittekeatsen. Op Om'e Terp, De Swannedrift en de Mr. Janssestrjitte waarden sneon 14 juny troch Hendrik en Jaap tige sekuer lynen ferfe, dy as perken fungere moasten. De mailtsjes wienen de doar út en alle fierdere foarbereidingen wienen troffen, sadat der mar om raak keatst wurde koe.

Lees meer

Mantgum wint 3e priis by NK Famkes

Sneon 14 juny waard yn Drylst it NK Famkes ferkeatst It selde partoer dat ferline jier it NK Skoalfamkes foar Jacob Klaver yn Mantgum wûn mocht it no yn Drylts besykje. In stik dreger fansels want Bregt en Jennie binne 1e jiers famkes en Amarins lêste jiers skoalfamke. Hja wiene dan ek mei fan de jongste partoeren dy’t op de list stiene. It wie ek de earste kear dit jier dat hja meiinoar keatsen. De 3e priis helje wie dan ek in fantastysk resultaat. Mar wat wiene hja tichtby noch mear………………….

Lees meer

Famyljekeatsen sneon 14 juni 2014

Sneonte jûn wie der wer famylje keatsen. It wie spitich dat der net folle famylje’s op 'e list stiene. Der wiene mar fjouwer partoeren opjoen. Mei dizze partoeren koe der dochs noch in kompetysje ferkeatst wurde en koe men trije kear de krite yn. Om 18.30 oere gong it los. Der waard keatst mei in sachte bal en de rigels wiene in bytsje oanpast, sa mocht de bal net yn ien kear oer de boppe en waard begûn op spullen gelyk. Dit lêste omdat we bang wiene dat we oars net foar donker út wêze soenen.

Lees meer

Pelotefroulje winne pelotekompetysje 2014!!

Ek dit jier diene de pelote froulje fansels wer mei oan de kompetysje fan de Federaasje! Mantgum sit yn de A-poule mei de folgjende teams: Spannum, Weidum, Winsum en Wiuwert/Britswert. Dit jier keatsten dizze froulje foar Mantgum: Jennie Terpstra, Bregt Arendz, Anke Koldijk, Ilse Noorman, Baukje Stienstra en Lyssa van der Ende.

Lees meer

Sukses Ilse Noorman yn Wommels

Ilse, mei har maten Bianca van der Veen en Michelle Bruinsma, binne de ferrassende winners wurden fan de haadklasse ôfdielingswedstriid yn Wommels. Het trijetal, útkommend foar Ljouwert, wist yn de finale te winnen fan Easterlittens.

Lees meer

Pankoek partij 29 maaie 2014 Jacob Klaver

Undanks dat it de dagen hjirfoar spielde, hawwe wy it dit jier droeg hâlden mei de pankoekpartij! Om 10 oere binne wy los gien. By de welpen/pupillen/skoallejongens hiene wy 5 partoer op papier, sy keatsten yn puolle ferbân dus 4x keatse. It wie in spannende keatserij, faak waard it 5 earsten geliik en wy hawwe sels in kear alles oan de hang hawn. Nei trije partijen hiene d’r 4 petoer 2x wûn en 1x ferlen dus de lêste partij makke it ferskil. Op it 2e plak eindigen Jari Visser & Hendrik Wiedijk ; op it earste plak eindigen Gjalt de Groot & Nick Visser . De familie Visser hie dus in goede dei mei beide jonges yn de priizen! Nei it keatsen noch lekker in pankoek; wat in feest!

Lees meer

Fearhúshoeke winnaar 1e edysje Buertkeatsen KF Jacob Klaver

Freed 30 maaie 2014; de dei fan de earste edysje fan it buertkeatsen fan KF Jacob Klaver. De lytse strjitten it beste fertsjinwurdige. Sa hienen De Wal en De Fearhúshoeke beide meardere petoeren oflevere. Yn totaal stienen der 11 petoeren op'e list. Om goed 18.30 gie de wedstryd los. Der waard mei sachte ballen keatst en op spullen gelyk begun.

Lees meer

Kompetysje omloop 4

In de velden waar de federatie littenseradiel de dag daarna zal kaatsen, konden we vanavond twee perken bijna vol krijgen.

Lees meer

Tredde kompetysje jûn

Vrijdag 16 mei, het veld is weer opgedroogd, het weer is mooi er kan worden gekaatst. Met 9 kaatsers is de opkomst behoorlijk groter dan vorige week. Er wordt gekaatst in 2 perken.

Lees meer

Barbecue (partij)

Barbecue(partij) mei partij tusken heakjes want it wie net een barbecue partij mar in barbecueparty. De partij, it keatsen, gong fanwege striemin waar net troch. It fleisch foar de barbecue wie al ynslein, dus de after party gong wol troch. En dêr hawwe we gjin spyt fan hawn!

Lees meer

Winst foar Jennie en Amarins!

Ferline wike by de trochinoarlotters wedstriid famkes yn Snits in tredde priis, dit wykein mei de krânse nei hûs, dat presteerde Jennie. Amarins die it krekt noch in bytsje better, hja wûn ferline wike yn Húns by de skoalfames t.i.l. de twadde priis en kaam snein ek mei in krânse nei Mantgum In prima begjin fan wer in nij keatseizoen!

Lees meer

KNKB Jonges A klasse 4 maaie 2014

Neidat in ekstra lyne lein wie foar de opslach fan de A-klasse, koenen de jonges los. Dochs noch yn’e moaie shirts fan de KNKB, want dy waarden noch krekt op tiid levere. In moai gesicht; fanatieke jonges yn it roze, read, blau en grien. Net bang foar in ropperke en in razerke en in soad talint. Foar de supporters hartstikke leuk om te sjen.

Lees meer

KNKB Jonges B klasse 4 maaie 2014

Krease fjilden, ynlis bart, karmasters te plak en 68 jonges dy der sin oan hienen; it seizoen foar de jonges koe iepene wurde. Mei 24 petoer op’e list in moaie start like ús.

Lees meer

Schoolkaatsproject

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert in samenwerking met basisschool de Gielguorde te Mantgum een schoolkaatsproject Een schoolkaatsproject wordt opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport. De kinderen leren tijdens het project de eerste beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een manier om in contact te komen met potentiële leden.

Lees meer