Amarins & Jennie beide mei hun partoer op Froulju's PC

Op woansdei 22 augustus is de Froulju's PC yn Weidum! Jennie en Amarins meie beide mei harren partoer meidwaan!!

Lokwinske en sukses froulju!!!

Geplaatst op 12 August 2018