Earste edysje fan de Keetpartij

Snein 28 juny stjit de earste edysje fan de keetpartij op it programma. Keatsferiening Jacob Klaver organiseare dizze partij yn gearwurking mei Keet it Bierfiltsje.

Lees meer

Prachtige foto's Jong Famme Partij fan Henk Bootsma

Noch efkes werom sjen op de Jong Famme Partij? Dat kin. Henk Bootsma hat prachtige foto's makke wer it ferrin fan de dei hiel moai út blykt. Jim kinne disse foto's fyne op http://henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&map=12&submap=864.

Earste omloop Jong Fammen partij Mantgum

Yn Mantgum wurd hjoed de Jong Fammen partij keatst. Der steane 19 partoeren op de list. �nder lieding fan skiedsrjochters Murk de Jong en Peter de Bruin is de earste omloop keatst. Hjir�nder de �tslaggen.

Lees meer

Franeker oppermachtig op Jong Famme partij

In Mantgum stonden er dit jaar 19 partuur op de deelnemerslijst voor de Jong Famme partij. Daarvan was er één partuur dat door iedereen getipt werd als het te kloppen partuur. Dat was het trio van KV Jan Bogtstra uit Franeker. Zij speelden in dezelfde formatie als in de voorgaande twee jaar waarin zij wisten te winnen. Behoudens een haperende start kwamen zij daarna nooit echt in de problemen en wisten voor de derde keer op rij te winnen. Voor Manon Scheepstra werd het de vijfde keer dat zij met de krans uit Mantgum huiswaarts keerde. En hoewel de Jong Famme partij geen Koninginneschap kent, kunnen wij haar met dit record de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij noemen.

Lees meer

Loting Jong Famme Partij 2015

1. Stiens - 2. Easterein 3. Franeker - 4. Wjelsryp 5. Berltsum - 6. Folgare 7. Dronryp - 8. Gauw 9. Minnertsga - 10. Sexbierum 11. Dronryp - 12. EE 13. Wier - 14. Marsum 15. Grou - 16. Wommels 17. Mantgum - 18. Peins 19. Sint Annaparochie staand nummer

Lees meer

Kompetysje omloop 6

Freed te jun tweintich oer 7en, binne Jouke en ik op it fjild en kin we moai efkes sjen hoe Sjirk Gjalt, Gjalt Sjirk oan it trainen is foar it NK. It is Healwei achten en der komt Johannes de Jong it fjild op wêrmei de competysje keatsers op twa komme. De meagerste opkomst oant no ta.

Lees meer

It NK Skoaljonges yn Minnertsgea

It is sneon 20 juny 2015, ik sit thús en stean wat yn dubio, it is moai (fyts)waar, wol of net nei it keatsen en werhinne? D’r binne hjoed 3 NK’s (bûnspartijen), dy fan de froulju (St. Anne), skoalfamkes (Makkum) en skoaljonges (Minnertsgea). Mantgum docht mei yn Minnertsgea en St. Anne. Sa no en dan gean ik efkes nei de KNKB webside en sjoch dat Mantgum by de skoaljonges de earste twa omlopen oerlibbe hat.

Lees meer

NK famkes te Hank-Dussen

Dit jier it NK Famkes yn Dussen, organisearre troch de jubilearjende keatsferiening HDKC (Hank Dussen Kaats Club). Ik gong d’r fanút dat Hank Dussen it plak wie wer keatst wurde soe. Mar Hank is in plak en Dussen leit 5 km fierderop en telt +/- 2500 ynwenners. In NK yn Noard Brabân. Pas no wurdt my dúdlik werom at it gjin bûnspartij mear is, de KNKB giet it lân ien nei in bûten ôfdieling. HDKC telt 19 leden. Dussen, wert yn 1930 Anton Verhoeven berne waard, in legendaryske alve stêdentocht rider.

Lees meer

Historische dei Mantgum!!

In bekint filosoof/historicus út Mantgum hie it heartiids oer dagen dy’t yn de historische boeken kamen. Dat wienen hiele âlde boeken! Mar juster koe der wer in haadstik taheakke wurde yn de âlde boeken.

Lees meer

Kompetysje omloop 5

Mantgum 3 en Mantgum 2 steane yn e finale te peloten yn Weidum en beide teams witte de finale te winnen wêrtroch se promovearre. Lokwinske mannen! Nei't de froulju juster jun al kampioen wiene yn hun klasse koene jimme ik net efter bliuwe fansels.

Lees meer

Barbecuepartij foar senioaren

Wat in ferskil mei foarich jier. Doe gong de BBQ-partij fanwegen it minne waar net troch, no sinne by de rûs, dat eltsenien gong mei nocht oan’t keatsen.

Lees meer

Federaasje ôfdielingskompetysje

Moai waar, in soad fjilden en in protte bern. De ôfdielingswedstryd fan de federaasje koe los gean. Ûnder lieding fan wedstrydlieder Geart en skiedsrjochters Jelle, Albert en Lyssa gong om fiif oere it keatsen los.

Lees meer

Kaatsen en barbecue

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 7 juni een kaatspartij. Niet alleen voor leden, maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Met na afloop een barbecue verzorgd door Wiersma Catering.

Lees meer

Kompetysje omloop 3

Moai waar, it gers meant, in moaie opkomst en Jelmer van der Valk ferliest. Sa soenen je dizze omloop yn in pear wurden samenvatte kinne, mar er is mear bart.

Lees meer

Buertsjekeatsen 2015

Freed 15 maaie 2015 waard foar de twadde kear yn de skiednis fan Jacob Klaver it buertsjekeatsen halden. Keatserij mei grutte bal, sadat iederien meidwaan kin. It is namelik it idee dat je je buorlju freegje mei jo te keatsen. Ek at disse net keatse kinne.

Lees meer

Kompetysje omloop 2

3 Perken fol! Ik wie moai op tiid op it fjild om de karre ree te meitsje mei linen, proppen, krammen en blokjes doe Jelmer van der Valk frege as der mij helpe koe. Tegearre hawwe we trije perken klear lein omdat wij tochten dat er wol aardich animo wêze soe.

Lees meer

KNKB Jongens A klasse 3 maaie 2015

Hjoed stûn de earste wedstriid fan de KNKB troch inoar lotsjen wer op it programma. Der waard keatst yn in A- en in B-klasse. Ûnder redelijke waarsomstannichheden begûn de A klasse om 11.00. Der waard oer it algemien spannend keatst, mar der wie ien partoer dat der boppe út stuts.

Lees meer