Federaasjekeatsen foar alle kategoryen

Federaasjekeatsen foar alle kategoryen

Ofrûne sneon, 10 juny 2017 wie it federaasjekeatsen foar alle kategoryen yn Mantgum. It wie spitich dat der yn de kategory Jonges/Famkes gjin ien keatser wie dy’t him opjûn hie. Dit hie nei alle gedachten te krijen mei it NK Jonges en it NK famkes wat ek op dizze dei ferkeatst waard. Mar ek de skoaljeugd koene net keatse. Der wie ien famke dy’t har opjûn hie en dat wie fansels te min om te keatsen.

Lees meer

1e priis foar Amarins de Groot

1e priis foar Amarins de Groot

Kimswerd 28 maaie 2017 Meisjes Door elkaar loten A klasse 1e prijs: Roelie Kroondijk EASTEREIN Amarins de Groot MANTGUM Annet de Haan SINT ANNAPAROCHIE

1e priis foar Gert Anne v.d. Bos

1e priis foar Gert Anne v.d. Bos

Dokkum 27 maaie 2017 Heren Hoofdklasse 1e prijs: Partuur 6 Gert-Anne van der Bos MANTGUM Taeke Triemstra SINT JACOBIPAROCHIE Tjisse Steenstra BITGUMMOLE

1e priis foar Gjalt Sjirk de Groot

1e priis foar Gjalt Sjirk de Groot

Morra-Lioessens 27 maaie 2017 Jongens Door elkaar loten A klasse poule. 1e prijs: Hidde Poelstra MINNERTSGA Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM Stefan van der Meer BAARD

Jonker Sikke Partij 28 maaie 2017

Jonker Sikke Partij 28 maaie 2017

Op snein 28 maaie wie de jierlikse Jonker Sikke Partij. 24 entûsjaste keatsers stiene op 'e list om te striden foar de moaie prizen. By de Jonker Sikke Partij wurd der trije kear lotte, wêrtroch je trije kear by in oare maat sitte.

Lees meer

KNKB welpen en pupillen famkes

KNKB welpen en pupillen famkes

KNKB welpen famkes t.e.l. / KNKB pupillen famkes ôfdieling / KNKB pupillen famkes t.e.l. Snein 21 maaie 2017 hie kf Jacob Klaver de eare om boppensteande keatspartij te organisearjen. It keatsen begûn om 10.00 oere en it wie krekt 15.30 oere doe’t de lêste slach foel.

Lees meer

KNKB jonges t.e.l. 7 maaie 2017

Nei in iepeningswurd fan de TC giet krekt foar 10.00 giet de earste KNKB wedstryd fan 2017 yn de jonges-kategorie los. It is moai waar en elkenien hat der wer sin yn. Keatsers en taskôgers, mar ek bestjoer en frijwilligers út Mantgum. We ûntfange al jierren as earste wedstriid de jonges en dat befalt goed.

Lees meer

BBQ Partij 30 april 2017

Ofrûne snein 30 april wie de earste keatspartij fan 2017. Lokkich wie it waar krekt op 'e tiid wer opknapt, sadat we de hiele dei genietsje koene fan 'e sinne. De wyn soarge wol foar in ûnwisse opslach en wat bûten ballen, mar dat wie foar elts gelyk.

Lees meer

Zondag 30 april kaatsen en barbecue

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 30 april een kaatspartij, niet alleen voor leden maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Met na afloop een Barbecue verzorgd door Wiersma Catering.

Lees meer

De trainingen voor de basisschoolkinderen beginnen!

Vanaf 3 april beginnen we weer met de trainingen op het kaatsveld van Mantgum. De trainingen zijn voor basisschoolkinderen en zijn weer op maandag. De trainingen worden verzorgd door Albert Tilma, Jennie Terpstra en Ilse Noorman. Voor de kinderen van groep 3 en 4 wordt er getraind van 17.15 tot 18.00 uur en van groep 5 tot en met groep 8 van 17.00 tot 18.00 uur. Wil je een keer proberen of kaatsen iets voor je is, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom! De eerste 2 keer trainen zijn gratis voor nieuwe leden!

Lees meer

Jiergearkomste 6 maart 2017

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: moandei 6 maart 2017 20.00 oere

Lees meer

Oaljekoeken 2016

Sa as elts jier stie der dit jier ek wer in moaie ploech minsken fan keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC foar jo klear om hearlike oaljekoeken te bakken.

Lees meer

Ids van der Ende partij

Sa at de measte leden wol witte sille is dat de Ids van der Ende partij al jierren op de keatslist stiet en is in dei om oan silger de heer Ids van der Ende te tinken, dyt sa folle foar kf Jacob Klaver betsjutten hat.

Lees meer

At ut niet lukt, dan lukt ut niet

De Lytse PC fan 2016 sil net de skiednis yngean as de meast ûnferjitlike keatspartij. Dat kaam net yn it leste plak troch de meagere dielnimmerslist fan mar tolve partoer. Nei it djiptepunt fan 2015 mei mar fjirtjin partoer wie dit op ‘e nij in sinjaal dat der oan de Lytse PC wat feroarje moat. Want by de tolve partoer wienen ek noch in oantal dy’t mei in oare maat kamen as op de lottingslist stie. Ûnferjitlik om’t it mooglik de leste kear wie dat dizze partij organisearre waard? Neffens de wurden fan deifoarsitter Hans de Boer perfoarst net. “We sille der oer neitinke hoe’t we fierder moatte, mar De Lytse PC bliuwt”. Dat wie dan wol wer ûnferjitlik. 

Lees meer

Lytse PC 2016

Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum wil dorpsgenoten, kaatsliefhebbers en kaatsers dank zeggen voor de royale aankoop van loten ten gunste van de organisatie van de Lytse PC. Lees verder voor de lotnummers

Lees meer

3e prijs voor Marijke, Amarins en Jennie op Ald Meiers partij

De ‘Ald Meiers’ is een kaatspartij die er toe doet. Het is met stip dé belangrijkste kaatspartij in de meisjescategorie (14-16). Als je dan van te voren tot de kanshebbers behoort, is dat prachtig. Maar het heeft ook zijn schaduwkanten. Het favoriet zijn, kan zwaar op de maag liggen. En dan is het maar net hoe je daar mee omgaat. Toen de loting eenmaal bekend werd, bleek dat Mantgum ‘een zwaar lot had’. Maar dat gold natuurlijk ook voor hun tegenstanders!

Lees meer

Snein 7 augustus 2016 Pearke Teatsen yn Mantgum

Pearke keatsen om it iepen kampioenskip fan de gemeente Littenseradiel, foar de tsiende kear organisearre troch K.F. Jacob Klaver. Om safolle mooglik teatsers nei Mantgum te krijen is it elts jier wer sykjen nei de meast geskikte datum. Dit jier wie d’r keazen foar de snein nei de PC.

Lees meer

Famylje keatsen

It wie moai waar op freedtejûn 15 july doe’t 31 keats(t)ers (ferdielt oer 12 partoeren) útein setten mei de jierlikse famylje keatspartij.

Lees meer

Wommels in de kransen tijdens de 13de Jong Fammen Partij

Voor de 13de keer vormde het kaatsveld op sportcomplex “De Wjukken”in Mantgum het decor voor de Jong Fammen Partij. De organisatie is in handen van kaatsvereniging “Jacob Klaver”. De Jong Fammen partij is een afdelingswedstrijd voor dames in de leeftijdscategorie van 17 t/m 21 jaar. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. De KNKB heeft hiermee een voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij.

Lees meer

Keetpartij

Op snein 3 july waard foar de twadde kear de keetpartij organisearre. In partij die ferline jier opsetten is troch keatsferiening Jacob Klaver en de pleatslike keet “it Bierfiltsje”. Ferline jier stiene der tsien partoer op ‘e list, dit jier stiene der alwer twa partoer mear op it fjild.

Lees meer

Beskermfrouwe

Yn 2006 wie Anita Andriesen der foar ’t earst by, de tredde Jong Famme Partij. We hiene har nûge en frege oft hja beskermfrouwe fan de Jong Famme Partij wêze woe. Hja reagearre fuortendaliks entûsjast. Om 11 oere begûn de tredde Jong Famme Partij, hja wie der yn selskip fan man Sytze en trije bern om 10 oere al. Hja woe de dei fan begjin oant de ein meibelibje.

Lees meer

Pelotefroulju kampioen yn de A- Klasse

Op 10 maaie gie de pelotekompetysje foar de froulju wer los. Ilse Noorman, Jennie Terpstra, Baukje Stienstra, Bregt Arendz en Lyssa van der Ende giene rjochting Weidum om der te peloten tsjin de froulju fan Weidum. De ôfrûne jierren hiene de froulju fan Mantgum it dreech mei dizze ploech, sa de froulju koene gelyk oan ‘e bak. Allinne Weidum miste dit jier in pear spilers wêrtroch de froulju fan Mantgum gjin muoite hie mei dizze ploech. Mei 9-5 6-6 waard dizze earste kompetysjerûne wûn.

Lees meer