Kompetysje omloop 5

Mantgum 3 en Mantgum 2 steane yn e finale te peloten yn Weidum en beide teams witte de finale te winnen wêrtroch se promovearre. Lokwinske mannen! Nei't de froulju juster jun al kampioen wiene yn hun klasse koene jimme ik net efter bliuwe fansels.

Lees meer

Barbecuepartij foar senioaren

Wat in ferskil mei foarich jier. Doe gong de BBQ-partij fanwegen it minne waar net troch, no sinne by de rûs, dat eltsenien gong mei nocht oan’t keatsen.

Lees meer

Federaasje ôfdielingskompetysje

Moai waar, in soad fjilden en in protte bern. De ôfdielingswedstryd fan de federaasje koe los gean. Ûnder lieding fan wedstrydlieder Geart en skiedsrjochters Jelle, Albert en Lyssa gong om fiif oere it keatsen los.

Lees meer

Kaatsen en barbecue

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert op zondag 7 juni een kaatspartij. Niet alleen voor leden, maar voor alle Mantgumers die mee willen doen! Met na afloop een barbecue verzorgd door Wiersma Catering.

Lees meer

Kompetysje omloop 3

Moai waar, it gers meant, in moaie opkomst en Jelmer van der Valk ferliest. Sa soenen je dizze omloop yn in pear wurden samenvatte kinne, mar er is mear bart.

Lees meer

Buertsjekeatsen 2015

Freed 15 maaie 2015 waard foar de twadde kear yn de skiednis fan Jacob Klaver it buertsjekeatsen halden. Keatserij mei grutte bal, sadat iederien meidwaan kin. It is namelik it idee dat je je buorlju freegje mei jo te keatsen. Ek at disse net keatse kinne.

Lees meer

Kompetysje omloop 2

3 Perken fol! Ik wie moai op tiid op it fjild om de karre ree te meitsje mei linen, proppen, krammen en blokjes doe Jelmer van der Valk frege as der mij helpe koe. Tegearre hawwe we trije perken klear lein omdat wij tochten dat er wol aardich animo wêze soe.

Lees meer

KNKB Jongens A klasse 3 maaie 2015

Hjoed stûn de earste wedstriid fan de KNKB troch inoar lotsjen wer op it programma. Der waard keatst yn in A- en in B-klasse. Ûnder redelijke waarsomstannichheden begûn de A klasse om 11.00. Der waard oer it algemien spannend keatst, mar der wie ien partoer dat der boppe út stuts.

Lees meer

KNKB Jongens B klasse 3 maaie 2015

Hjoed stûn de earste wedstriid fan de KNKB troch inoar lotsjen wer op it programma. Der waard keatst yn in A- en in B-klasse. Om 10 oere giene de jongens fan de B klasse los. Der wie ien ofsizzer, dus keatsten we mei in list fan 22 partoer. It waar wie knap, dus it beloofde in moaie keatsdei te wurden.

Lees meer

Kompetysje omloop 1

Het is de eerste vrijdag in mei, dus start van het competitie kaatsen. Na eerder deze week op Facebook een aankondiging te hebben gedaan dat de competitie op het punt staat te beginnen verwacht ik toch wel een paar kaatsers.

Lees meer

Keatstrainen 2015

Under lieding fan Nynke Wiedijk en Jitske Venema binne op moandei 20 april de bern mei de keatstraining útein set.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Gala

Troch in geweldige Poiesz aksje koe KF Jacob Klaver op freed 10 april in cheque fan € 1.234,- ophelje. Dizze cheque waard útrikt op it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo yn Ljouwert. Dizze jûn wienen d’r optredens van O’g3ne, Tim Douwsma en Monique Smit en Jan Smit. Jente Sjoerd en Hedzer Seffinga, Willem en Tjitte Reitsma en Rikst Mulder wienen hjir as jeugdleden hinne en ha in moaie jûn hân ûnder begelieding fan Maria Molenbuur en Gerbrig Wiersma. Wy wolle eltsenien betanke foar it stypjen fan Jacob Klaver mei dizze sponsor aksje.

Algemiene Ledefergadering 2015

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: tongersdei 19 maart 2015 20.00 oere

Lees meer

64ste Lytse PC, keatserij mei in ferhaal

KF Jacob Klaver hie syn saakjes, sa as gewoanlik, goed foarinoar. In prachtige keatsarena, in prizepot fan goed € 1400,--, winners fan 50 en 25 jier ferlyn útnoege, nei ôfrin live muzyk, útrikking fan de Janse Skaal foar de meast trouwe supporter fan de earste klasse en it ôfskie nimmen fan keatsers dy’t stoppe op it heechste nivo. In moaie ambiance foar de ôfslúter fan it jier op earste klasse nivo. Want ek it waar, de meast ûnwisse faktor, koe sneon 13 septimber net better. In sêft wyntsje en in mylde temperatuer, skitterjend keatswaar.

Lees meer

Geite-wolle-sokke partij

Op 7 september hienen we yn Mantgum in primeur. Foar it earst yn it bestean fan de Keninklijke Nederlânske Keats Bûn waard de geite-wolle-sokkepartij ferkeatst. Der waard keatst yn twa ferskillende klassen. Bij de jongste bern wie it “girlpower” dy’t der mei de krânsen fan troch gienen. Yn in poultsje fan 3e wie it twatal fan Rixt Mulder en Tara de Puijsselaar de sterksten. Bij de âldste bern gie de hage ek al wer nei de Kolmar. Der hat salang de Kolmar bestiet noch nea safolle krânsen oan de mourre hongen. It petoer fan Willem Reitsma en Nik de Puijsselaar wienen hjir it sterkste. Ek hjir waard poultsje keatst. Al mei al in slagge dei en 4 keatsers dy’t de skiednis boeken yn gean as earste winners fan de geite-wolle-sokke partij.