Jiergearkomste 6 maart 2017

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: moandei 6 maart 2017 20.00 oere

Lees meer

Oaljekoeken 2016

Sa as elts jier stie der dit jier ek wer in moaie ploech minsken fan keatsferiening Jacob Klaver en kuorbalferiening WWC foar jo klear om hearlike oaljekoeken te bakken.

Lees meer

Ids van der Ende partij

Sa at de measte leden wol witte sille is dat de Ids van der Ende partij al jierren op de keatslist stiet en is in dei om oan silger de heer Ids van der Ende te tinken, dyt sa folle foar kf Jacob Klaver betsjutten hat.

Lees meer

At ut niet lukt, dan lukt ut niet

De Lytse PC fan 2016 sil net de skiednis yngean as de meast ûnferjitlike keatspartij. Dat kaam net yn it leste plak troch de meagere dielnimmerslist fan mar tolve partoer. Nei it djiptepunt fan 2015 mei mar fjirtjin partoer wie dit op ‘e nij in sinjaal dat der oan de Lytse PC wat feroarje moat. Want by de tolve partoer wienen ek noch in oantal dy’t mei in oare maat kamen as op de lottingslist stie. Ûnferjitlik om’t it mooglik de leste kear wie dat dizze partij organisearre waard? Neffens de wurden fan deifoarsitter Hans de Boer perfoarst net. “We sille der oer neitinke hoe’t we fierder moatte, mar De Lytse PC bliuwt”. Dat wie dan wol wer ûnferjitlik. 

Lees meer

Lytse PC 2016

Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum wil dorpsgenoten, kaatsliefhebbers en kaatsers dank zeggen voor de royale aankoop van loten ten gunste van de organisatie van de Lytse PC. Lees verder voor de lotnummers

Lees meer

3e prijs voor Marijke, Amarins en Jennie op Ald Meiers partij

De ‘Ald Meiers’ is een kaatspartij die er toe doet. Het is met stip dé belangrijkste kaatspartij in de meisjescategorie (14-16). Als je dan van te voren tot de kanshebbers behoort, is dat prachtig. Maar het heeft ook zijn schaduwkanten. Het favoriet zijn, kan zwaar op de maag liggen. En dan is het maar net hoe je daar mee omgaat. Toen de loting eenmaal bekend werd, bleek dat Mantgum ‘een zwaar lot had’. Maar dat gold natuurlijk ook voor hun tegenstanders!

Lees meer

Snein 7 augustus 2016 Pearke Teatsen yn Mantgum

Pearke keatsen om it iepen kampioenskip fan de gemeente Littenseradiel, foar de tsiende kear organisearre troch K.F. Jacob Klaver. Om safolle mooglik teatsers nei Mantgum te krijen is it elts jier wer sykjen nei de meast geskikte datum. Dit jier wie d’r keazen foar de snein nei de PC.

Lees meer

Famylje keatsen

It wie moai waar op freedtejûn 15 july doe’t 31 keats(t)ers (ferdielt oer 12 partoeren) útein setten mei de jierlikse famylje keatspartij.

Lees meer

Wommels in de kransen tijdens de 13de Jong Fammen Partij

Voor de 13de keer vormde het kaatsveld op sportcomplex “De Wjukken”in Mantgum het decor voor de Jong Fammen Partij. De organisatie is in handen van kaatsvereniging “Jacob Klaver”. De Jong Fammen partij is een afdelingswedstrijd voor dames in de leeftijdscategorie van 17 t/m 21 jaar. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. De KNKB heeft hiermee een voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij.

Lees meer

Keetpartij

Op snein 3 july waard foar de twadde kear de keetpartij organisearre. In partij die ferline jier opsetten is troch keatsferiening Jacob Klaver en de pleatslike keet “it Bierfiltsje”. Ferline jier stiene der tsien partoer op ‘e list, dit jier stiene der alwer twa partoer mear op it fjild.

Lees meer

Beskermfrouwe

Yn 2006 wie Anita Andriesen der foar ’t earst by, de tredde Jong Famme Partij. We hiene har nûge en frege oft hja beskermfrouwe fan de Jong Famme Partij wêze woe. Hja reagearre fuortendaliks entûsjast. Om 11 oere begûn de tredde Jong Famme Partij, hja wie der yn selskip fan man Sytze en trije bern om 10 oere al. Hja woe de dei fan begjin oant de ein meibelibje.

Lees meer

Pelotefroulju kampioen yn de A- Klasse

Op 10 maaie gie de pelotekompetysje foar de froulju wer los. Ilse Noorman, Jennie Terpstra, Baukje Stienstra, Bregt Arendz en Lyssa van der Ende giene rjochting Weidum om der te peloten tsjin de froulju fan Weidum. De ôfrûne jierren hiene de froulju fan Mantgum it dreech mei dizze ploech, sa de froulju koene gelyk oan ‘e bak. Allinne Weidum miste dit jier in pear spilers wêrtroch de froulju fan Mantgum gjin muoite hie mei dizze ploech. Mei 9-5 6-6 waard dizze earste kompetysjerûne wûn.

Lees meer

Buertsjekeatsen 2016

Freed 24 juny wie wer it jierlikse buertsjekeatsen. Foar de tredde kear waard dizze partij organisearre. Dit jier stiene der tsien partoer op ‘e list, dit wiene twa partoer minder as ferline jier.

Lees meer

Zaterdag 2 juli de 13e Jong Famme Partij

Zaterdag 2 juli zal op het sportveld van Mantgum voor de 13e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar hadden we een mooie lijst met 19 parturen. We verwachten dit jaar minimaal hetzelfde aantal!

Lees meer

Dronryp, NK Famkes sneon 18 juny 2016

Ferline jier it NK Famkes yn it Brâbantse Dussen, ek derfan is in wedstriidferslach, de lêste rigel wie Mantgum mei takom jier mei dit partoer nochris yn dizze klasse meidwaan. Ferline jier waard de tredde priis behelle, dit jier de twadde, takom jier …………..

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 6

Net de iennichste clowns op it fjild It sil jimme net ûntgien wêze dat it sirkus yn it doarp is, en dat sirkus stjit op it fjild US fjild mei ik hast wol sizze. Se steane net links, se steane net rjochts nee se steane yn it midden en net mei 1 tinte, net mei 2 tinten nee wol mei 3 tinten en noch mear vrachtweinen, caravans, auto’s en bisten. Tusken de ponnys, geiten, bokken, bargen, hinnen en noch folle mear sirkus artysten koene wij noch krekt in plakje fine om in perkje te lizzen.

Lees meer

Kompetysje keatsen omloop 5

Moai keats waar, 2 perken en moaie keatserij Nei't vorige wieke it waar us tsjin wurke en ik de kear derfoar troch wurksumheden verhindere wie, ha jimme al inkelde wieken net in ferslachje op de site hân. It wie fan e wieke in drokke wieke foar in protte keatsers, de peloters wiene tongersdei alleghjer yn actie, it wie woansdei strjitte keatsen en mei dit waar binne de boeren drok mei hea of jarjen dus ik hie net rekkene op in protte animo.

Lees meer

Strjittekeatsen

Dizze partij soe earst hâlden wurde op 18 maaie, mar fanwegen te min opjeften (10) is doe besletten de partij net troch gean te litten. Hjoed (8 juny) wiene der 16 keats(t)ers (2 froulju en 14 manlju) dy’t mei in protte nocht oan it keatsen begongen.

Lees meer

Jonker Sikke Partij

Wat hiene wy moai waar op snein 5 juny 2016 op it sportfjild yn Mantgum by de Jonker Sikke Partij. Spitich dat der mar 18 keatsers mei dienen, 17 hearen en ien dame (Lyssa van der Ende).

Lees meer

Iwan en Remco de besten by de welpen jongens A

By de welpen jongens wie de opjefte de earste wedstryden noch net grut genoch foar in A-klasse. Hjoed feroare dat! Fjouwer twatallen sieten yn ien poule. Allegear in kear tsjin inoar, dan blykt wol wa’t de sterksten binne!

Lees meer

Elske en Selma winne de wedstryd foar de welpen famkes

At wy it publyk liuwe mochten in knappe opjefte disse kear by de welpen famkes. Der wienen alve partoeren. Der stean tolve op’e list, mar troch in blessure waard it letste partoer skrast. Om 10.00 wienen de famkes net mear te halden, se woenen graach los!

Lees meer