Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum

noeget jo út ta it bywenjen fan de

Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum

noeget jo út ta it bywenjen fan de

Jiergearkomste
Plak: MFC Wjukken 
Datum en tiid: moandei 4 maart 2019 20.00 oere 

1. Iepenjen

2. Fêststelle wurklist

3. Meidielings en ynkommen stikken

4. Ferslach jiergearkomste 26 febrewaris 2018 (te besjen op ‘e gearkomste)

5. Jierferslach skriuwster

6. Finansjeel

a. Jierferslach ponghâlder

b. Ferslach kaskommisje, Theo Kuipers en Jehannes Arendz

c. Beneamen nij kaskommisjelid

d. Begrutting takom jier

7. Ynlisjild KNKB ôfdielingswedstriden

8. Bestjoersferkiezing:

Der is gjin bestjoerslid ôfgeand

It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden
Ilse Noorman

Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekend meitsje by de foarsitter

9. Kommisjes

· JK fan JK

· Materialen kommisje

· Fjildliskommisje

10. KNKB saken

11. Plannen foar it kommende seizoen

12. Omfreegjen

13. Slúting

Geplaatst op 13 February 2019