Karin krijt bûnsinsigne!

Karin krijt bûnsinsigne!

Ofrûne woansdei tidens de lotting fan de Jong Famme Partij hat Karin Halbertsma in bûnsinsigne krigen fan it KNKB.
Karin hat jierren lang yn de Technische kommisjes fan it KNKB sitten en in soad hjirfoar dien.

Lokwinske Karin!! 

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni zal op het sportveld van Mantgum voor de 15e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Famme

Lees meer

Jonker Sikke Partij 2018

Jonker Sikke Partij 2018

Op snein 27 maaie wie de jierlikse Jonker Sikke Partij.Der wiene dit jier net in soad opjeftes foar dizze partij. Gelokkich wiene der noch wol in oantal keatsers (in soad dy’t de jûns der foar ek nei Hy-night west binne) die harren wol opjûn hiene wêrtroch we dizze moaie partij toch trochgean litte koene. 

Lees meer

Keatskamp Jacob Klaver 2018

Keatskamp Jacob Klaver 2018

Ofrûne Himelfeart wie it safier. It keatskamp foar de jeugd fan keatsferiening Jacob Klaver. Keatsferiening Jacob Klaver bestiet dit jier 115 jier en ien kear yn de fiif jier wurdt der in keatskamp organisearre foar de jeugd.

Lees meer

KNKB Jonges 6 maaie 2018

KNKB Jonges 6 maaie 2018

Op snein 6 maaie stie de earste wedstriid wer op itprogramma foar Jacob Klaver. Sa as al in oantal jier organisearret Jacob Klaverde KNKB jonges wedstriid. In moaie list fan 30 partoer en prachtich waar,  bettere yngredïinten foar in slagge keatsdeikoene we net winskje.  

Lees meer

Keatskamp 2018!!!

Keatskamp 2018!!!

Beste kinderen, jongeren en ouders,

Kaatsvereniging “JacobKlaver” organiseert ter gelegenheid van haar 115-jarig bestaan een keatskamp voor de jeugd van Mantgum en omstreken.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Op Freed 20 april wie it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo te Ljouwert. Der waard bekind makke dat Keatsferiening Jacob Klaver in fantastysk bedrach fan € 1.175,00 krigen hat. Wy wolle Poiesz Supermarkten en alle minsken dy't Jacob Klaver stipe ha tidens dizze Poiesz Jeugd Sponsor wiken tige tank sizze!!!

Lees meer

Jubileumpartij!!!

Jubileumpartij!!!

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 115 jaar. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 13 mei organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden.

Lees meer

Kompetysjekeatsen 2018

Kompetysjekeatsen 2018

Fanôf freed 4 maaie begjinne we wer mei it kompetysjekeatsen. Kompetysjekeatsen is foar iederien fanôf de legere skoalle, sawol foar manlju as froulju.  De kompetysje begjint om 19.30. Elts dy’t sich om 19.25 meldt by de kompetysjelieding op it fjild kin meidwaan. Foar mear ynfo kinne jo in mail stjoere nei info@jacobklaver.nl


Oaljekoeken 2017

Oaljekoeken 2017

Op oudejaarsdag hebben leden van kaatsvereniging Jacob Klaver en korfbalvereniging WWC weer de handen ineen geslagen om zoals elk jaar weer heerlijke oliebollen te bakken!

Lees meer