Jonker Sikke Partij 2018

Jonker Sikke Partij 2018

Op snein 27 maaie wie de jierlikse Jonker Sikke Partij.Der wiene dit jier net in soad opjeftes foar dizze partij. Gelokkich wiene der noch wol in oantal keatsers (in soad dy’t de jûns der foar ek nei Hy-night west binne) die harren wol opjûn hiene wêrtroch we dizze moaie partij toch trochgean litte koene. 

Lees meer

Keatskamp Jacob Klaver 2018

Keatskamp Jacob Klaver 2018

Ofrûne Himelfeart wie it safier. It keatskamp foar de jeugd fan keatsferiening Jacob Klaver. Keatsferiening Jacob Klaver bestiet dit jier 115 jier en ien kear yn de fiif jier wurdt der in keatskamp organisearre foar de jeugd.

Lees meer

KNKB Jonges 6 maaie 2018

KNKB Jonges 6 maaie 2018

Op snein 6 maaie stie de earste wedstriid wer op itprogramma foar Jacob Klaver. Sa as al in oantal jier organisearret Jacob Klaverde KNKB jonges wedstriid. In moaie list fan 30 partoer en prachtich waar,  bettere yngredïinten foar in slagge keatsdeikoene we net winskje.  

Lees meer

Keatskamp 2018!!!

Keatskamp 2018!!!

Beste kinderen, jongeren en ouders,

Kaatsvereniging “JacobKlaver” organiseert ter gelegenheid van haar 115-jarig bestaan een keatskamp voor de jeugd van Mantgum en omstreken.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Op Freed 20 april wie it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo te Ljouwert. Der waard bekind makke dat Keatsferiening Jacob Klaver in fantastysk bedrach fan € 1.175,00 krigen hat. Wy wolle Poiesz Supermarkten en alle minsken dy't Jacob Klaver stipe ha tidens dizze Poiesz Jeugd Sponsor wiken tige tank sizze!!!

Lees meer

Jubileumpartij!!!

Jubileumpartij!!!

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 115 jaar. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 13 mei organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden.

Lees meer

Kompetysjekeatsen 2018

Kompetysjekeatsen 2018

Fanôf freed 4 maaie begjinne we wer mei it kompetysjekeatsen. Kompetysjekeatsen is foar iederien fanôf de legere skoalle, sawol foar manlju as froulju.  De kompetysje begjint om 19.30. Elts dy’t sich om 19.25 meldt by de kompetysjelieding op it fjild kin meidwaan. Foar mear ynfo kinne jo in mail stjoere nei info@jacobklaver.nl


Oaljekoeken 2017

Oaljekoeken 2017

Op oudejaarsdag hebben leden van kaatsvereniging Jacob Klaver en korfbalvereniging WWC weer de handen ineen geslagen om zoals elk jaar weer heerlijke oliebollen te bakken!

Lees meer

67ste Lytse PC, wuifend riet!

De laatste jaren lees en hoor je overal het woord ‘beleving’ als het gaat om het bezoeken van een tentoonstelling, festival, evenement of sportwedstrijd. Men doelt dan op de persoonlijke ervaring van bezoekers. Zij moeten die dag iets beleven of ervaren waar ze thuis aan familie of de volgende dag op het werk iets bijzonders over kunnen vertellen. De 67ste Lytse PC werd een partij als het riet langs de Mantgumervaart dat wuift in de wind.

Lees meer

Jennie seker fan dielname oan de froulju's PC!!

Jennie seker fan dielname oan de froulju's PC!!

Ôfrûne snein hat Jennie Terpstra, mei har maten Jildou Sweering en Martine Tiemersma de 1e priis pakt op de 1e klasse frije formaasje yn Ried. Jennie hat mei har maten sawat it hiele seizoen op de haadklasse stien, mar degradearren ferline wykein werom nei de 1e klasse. Sneon wisten se noch gjin priis te pakken, mar ofrûne snein dus wol. Jennie waard ek útroppen ta keninginne fan dizze partij.

Nije wike woansdei 23 augustus is de froulju's PC yn Weidum!! 

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen 2017

Snein 23 july wie it jierlikse iepen kampioenskip Pearke Teatsen yn Mantgum. It wiein drok wykein mei ferskate merkes en it begjin fan de Spulwike. Ditresultearre yn minder partoer op  ‘e list dan ferline jierren.

Lees meer

Pelote PC 2017

Pelote PC 2017

Ofrûne snein 6 augustus wie de Pelote PC yn Winsum.
Mantgum wie hjir goed fertsjinwurdige. By de manlju diene Mantgum 1, 2 en 4 mei.
By de froulju wie der ien partoer.

Mantgum 1 keatste yn de winnersrûne mei en hat de tredde priis pakt.
Mantgum 2 keatste yn de ferliesersrûne mei en pakte der de 2e priis.
Mantgum 4 hat gjin priis pakt, mar wol leuk keatst.

De froulju wisten nei in net al te makkelijke pûle fase toch te gean nei de finale en der frij ienfâldich te winnen fan Spannum.
Dermei prolongearren se de titel!