Útslach ferlotting Lytse PC

Útslach ferlotting Lytse PC

Wat in moaie edysje fan de Lytse PC. Hjirby de útslach fan de jierlikse ferlotting en winnende lot nûmers.
Fanôf woansdei 14 septimber binne de prizen ôf te heljen by Ilse Noorman, skillaerderdyk 4, Mantgum.


Hierbij de uitslag van de jaarlijkse verloting en de winnende lotnummers.
Vanaf woensdag 14 september kunnen de prijzen afgehaald worden bij Ilse Noorman, skillaerderdyk 4 , Mantgum

Lees meer

Jan Dirk de Groot kening fan Mantgum

Jan Dirk de Groot kening fan Mantgum

25 jier nei’t syn grutte broer Sjirk Gjalt de keningspriis yn Mantgum ophelle, wie it no Jan Dirk de Groot dy’t kening waard en tegearre mei syn maten Elgar Boersma en Pier Piersma de winners waarden fan de 72e edysje fan de Lytse PC.

Lees meer

Eastereiner froulje winners Jong Famme Partij

Eastereiner froulje winners Jong Famme Partij

Ferslach: Skelte Anema
Foto's: Jelmer Jonke
r

It partoer fan Easterein hat de 19e edysje fan de Jong Famme Partij op harren namme skreaun. De susters Roelie en Corrie Koondijk wûnen tegearre mei Jeska Terpstra terjochte de krâns yn Mantgum.

Lees meer

Jiergearkomste Jacob Klaver

Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
noeget jo út ta it bywenjen fan de

Jiergearkomste

Plak: MFC de Wjukken Mantgum 

Datum en tiid: Tongersdei 24 maart 2022 20.00 oere 

Lees meer

Wy dogge mei oan de Poiesz Jeugd Sponoraksje!!

Wy dogge mei oan de Poiesz Jeugd Sponoraksje!!

Dit jier meie wy wer meidwaan oan de jeugdsponsor aksje fan de Poiesz!
By eltse 10 euro oan boadskippen krije jo munten dy't jo yn de koker dwaan kinne fan Jacob Klaver.
Ek binne der eltse wike allegear spesjale oanbiedingen wer't jo ekstra sponsormunten bij krije!

Sparjo jo mei ús mei??

Huldiging winners Jong Famme

Huldiging winners Jong Famme

Op zaterdag 3 juli hebben Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra de 18e Jong Famme partij in Mantgum gewonnen. Al 18 jaar organiseert KF Jacob Klaver deze partij op ons prachtige sportveld in Mantgum, echter nog nooit won Mantgum zelf deze unieke partij.

Lees meer