Stim op Keatsferiening Jacob Klaver tidens de Rabo Clubsupport!!

Binne jo lid fan de Rabobank? Dan kinne jo keatsferiening Jacob Klaver helpe!

Stim op Keatsferiening Jacob Klaver tidens de Rabo Clubsupport!!

Keatsferiening Jacob Klaver docht mei oan de Rabo Clubsupport aksje.
De Rabo Clubsupport is een aksje fan de Rabobank dy't foar elke stim jild doneert oan ferieningen en klubs.

Wat matte jo dwaan?
It is hiel makkelijk. Jo geane nei ûndersteande webside en hoege allinne jo stim út te bringen.
Wy as keatsferiening wolle mei dit jild nije keatsballen oanskaffe foar it nije seizoen.

https://www.rabo-clubsupport.nl/heerenveen-zuidoost-friesland/deelnemers?actief-in=gemeente-leeuwarden

Alfést in noflik wykein tawinske!!


Mei freonlike groetnis,

Bestjoer KF Jacob Klaver

Geplaatst op 27 September 2019