Gert Anne mei syn partoer twadde op de PC 2019

Gert Anne van der Bos hat mei syn maten Tsjisse Steenstra en Teake Triemstra in twadde priis behelle op 'e PC yn Frjentsjer.


Gert Anne mei syn partoer twadde op de PC 2019

Op woansdei 31 july wie de 166ste PC yn Frjentsjer.
Gert Anne vd Bos keatste dizze dei fansels mei syn maten Tsjisse Steenstra en Teake Triemstra.
It partoer wat al aardig wat oerwinningen pakt hat dit seizoen is ek ien fan de favorite partoeren dizze dei.


1e omloap: 
De earste omloop naam it partoer van Gert Anne it op tsjin it partoer fan André van Dellen.
Dizze partij waard frij ienfaldich wûn mei 5-1 6-2.

2e omloap: 
Yn de twadde omloop moasten se tsjin it partoer fan Jelle Attema.
Dizze omloop waard wûn mei 5-2 6-0.

Heale Finale:
Yn de heale finale naam it partoer it op tsjin it partoer fan Auke Boomsma. Ek yn dizze partij makken de mannen weinig fouten en wisten sa te winnen mei 5-2 6-2.

Finale: 
Yn de finale waard der keatst tsjin de oare favoriet. It partoer fan Marten Bergsma, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra.
Spitich koe it partoer fan Gert Anne de foarm net fine yn de finale en ferlear dizze mei 5-2 6-2.

Geplaatst op 02 August 2019