Útnoeging Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de

Útnoeging Jiergearkomste Jacob Klaver

Jiergearkomste

Plak:                                   MFC Wjukken                                               

Datum en tiid:                 Tongersdei 5 maart 2020 20.00 oere 

 • Iepenjen
 • Fêststelle wurklist
 • Meidielings en ynkommen stikken
 • Ferslach jiergearkomste 4 maart 2019 (te besjen op ‘e gearkomste)
 • Jierferslach skriuwster
 • Finansjeel
 • Jierferslach ponghâlder
 • Ferslach kaskommisje, Jehannes Arendz en Reinder Bonekamp
 • Beneamen nij kaskommisjelid
 • Begrutting takom jier
 • Bestjoersferkiezing:
 • Baukje Stienstra en Hendrik Poppema binne ôfgeand en net wer ferkiesber
 • It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden
  Bauke Jongbloed
 •  
  Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekend meitsje by de foarsitter
 • Kommisjes
 • JK fan JK
 • Materialen kommisje
 • Fjildliskommisje
 • Krânsekommisje
 • KNKB saken
 • Plannen foar it kommende seizoen
 • Omfreegjen
 • Slúting

Geplaatst op 16 January 2020