Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Op Freed 20 april wie it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo te Ljouwert. Der waard bekind makke dat Keatsferiening Jacob Klaver in fantastysk bedrach fan € 1.175,00 krigen hat. Wy wolle Poiesz Supermarkten en alle minsken dy't Jacob Klaver stipe ha tidens dizze Poiesz Jeugd Sponsor wiken tige tank sizze!!!

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje bringt in fantastysk bedrach op!!

Op Freed 20 april wie it Poiesz Jeugd Sponsor gala yn it WTC Expo te Ljouwert. Der waard bekind makke dat Keatsferiening Jacob Klaver in fantastysk bedrach fan € 1.175,00 krigen hat. Wy wolle Poiesz Supermarkten en alle minsken dy't Jacob Klaver stipe ha tidens dizze Poiesz Jeugd Sponsor wiken tige tank sizze!!!

Geplaatst op 20 April 2018