Gjalt, Ignas en Arjen tredde op de generale foar de Freule 2017

Ofrûne snein op de ôfdielingswedstriid fan de jonges yn Frentsjer, binne Gjalt, Ignas en Arjen tredde wurden!!
In prachtig resultaat sa krekt foar de Freule!!

Lokwinske en in hiel soad sukses oankommende woansdei mei de Freule yn Wommels.

Gjalt, Ignas en Arjen tredde op de generale foar de Freule 2017

Geplaatst op 08 August 2017