Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de

Jiergearkomste Jacob Klaver

Jiergearkomste

Plak: Online 
Datum en tiid: Tongersdei 8 april 2021 20.00 oere 

Opjaan foar dizze gearkomste kin fia
info@jacobklaver.nl
Jo krije in pear dagen foarôfgeand oan dizze gearkomste de stikken en link tastjoerd


1. Iepenjen

2. Fêststelle wurklist

3. Meidielings en ynkommen stikken

4. Ferslach jiergearkomste 5 maart 2020

5. Jierferslach skriuwster

6. Finansjeel
- Jierferslach ponghâlder
- Ferslach kaskommisje, Reinder Bonekamp en Albert Tilma
- Beneamen nij kaskommisjelid
- Begrutting takom jier

7. Bestjoersferkiezing:

Jan Heida is ôfgeand en net wer ferkiesber
Sjirk de Groot is ôfgeand en wer ferkiesber
Menno Bonekamp is ôfgeand en wer ferkiesber (1 jier) 
Lyssa van der Ende is ôfgeand en wer ferkiesber (1 jier) 

It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden
Jesse Cuperus

Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekend meitsje by de foarsitter

8. Kommisjes

  • JK fan JK
  • Materialen kommisje
  • Fjildliskommisje
  • Krânsekommisje

9. KNKB saken

10. Plannen foar it kommende seizoen

11. Omfreegjen

12. Slúting

Geplaatst op 18 March 2021