Froulju fan Mantgum 2e op de bûnspartij!!

Jennie Terpstra, Amarins de Groot en Lyssa van der Ende binne 2e wurden op it NK yn Froubuurt!
Lokwinske froulju!! 

Froulju fan Mantgum 2e op de bûnspartij!!

Geplaatst op 30 August 2021