Rabo Clubsupport: Stim no op Keatsferiening Jacob Klaver

Binne jo lid fan de Rabobank en falt jo rekken ûnder Rabobank Hearrenfean?

Rabo Clubsupport: Stim no op Keatsferiening Jacob Klaver

Dan kinne jo ús feriening helpe!! Wat matte jo dwaan? No gewoan stimme fia ûndersteande link op Keatsferiening Jacob Klaver! Moeilijker is it net. ? 

Hjirmei stypje jo ús feriening en kin Jacob Klaver takom jier wer ynvestearje yn ús jeugd! 


https://www.rabo-clubsupport.nl/heerenveen-zuidoost-friesland/deelnemers?actief-in=gemeente-leeuwarden

Mei freonlike groetnis,
Bestjoer Jacob Klaver

Geplaatst op 06 October 2020