Útslach ferlotting Lytse PC

Útslach ferlotting Lytse PC

Wat in moaie edysje fan de Lytse PC. Hjirby de útslach fan de jierlikse ferlotting en winnende lot nûmers.
Fanôf woansdei 14 septimber binne de prizen ôf te heljen by Ilse Noorman, skillaerderdyk 4, Mantgum.


Hierbij de uitslag van de jaarlijkse verloting en de winnende lotnummers.
Vanaf woensdag 14 september kunnen de prijzen afgehaald worden bij Ilse Noorman, skillaerderdyk 4 , Mantgum

Geplaatst op 13 September 2022