KNKB welpen en pupillen famkes

KNKB welpen famkes t.e.l. / KNKB pupillen famkes ôfdieling / KNKB pupillen famkes t.e.l. Snein 21 maaie 2017 hie kf Jacob Klaver de eare om boppensteande keatspartij te organisearjen. It keatsen begûn om 10.00 oere en it wie krekt 15.30 oere doe’t de lêste slach foel.

KNKB welpen en pupillen famkes

It wie tige moai keatswaar. 55 bern hiene harren opjûn foar de kategoryen 'welpen famkes t.i.l., pupillen famkes ôfdieling en pupillen famkes t.i.l.' Troch de meiwurking fan Sjirk Gjalt de Groot en Goos Nijman as klupskiedsrjochters en in grut oantal karmasters kinne wy sprekke fan in tige slagge keatsdei. PRIISWINNERS: KNKB welpen famkes t.i.l. 1: Nina-Claire Wijning (Sint Annaparochie) en Marrit Bruinsma (Dronrijp) 2: Ineke de Vries (Hallum) en Martsen van der Goot (Goënga) 1e ferl: Brecht Renema (Heeg) en Lotte-Ytsje Hoekstra (Stiens) KNKB pupillen famkes ôfdieling: 1. Bolsward: Noa Elzinga, Femke Folkerts en Inge Blanke 2. Reahus-Turns: Marieke Altenburg, Amarins Gerbrandy en Elbrich de Jager 3: Winsum: Monique Postma, Berber Rob en Rianne Poelstra KNKB pupillen famkes t.i.l.: 1. Elske van Straten (Feinsum) en Suzanna Allema (Niawier) 2. Dido Iedema (Sint Annaparochie) en Mirthe van der Ploeg (Ried) 3. Lisanne Scharringa (Dronrijp) en Hester Torensma (Oosternijkerk) 3. Eline van Dijkhuizen (Nijland) en Marrit Wielinga (Tzum)

Geplaatst op 22 May 2017