Fearhúshoeke winnaar 1e edysje Buertkeatsen KF Jacob Klaver

Freed 30 maaie 2014; de dei fan de earste edysje fan it buertkeatsen fan KF Jacob Klaver. De lytse strjitten it beste fertsjinwurdige. Sa hienen De Wal en De Fearhúshoeke beide meardere petoeren oflevere. Yn totaal stienen der 11 petoeren op'e list. Om goed 18.30 gie de wedstryd los. Der waard mei sachte ballen keatst en op spullen gelyk begun.

Lees meer

Kompetysje omloop 4

In de velden waar de federatie littenseradiel de dag daarna zal kaatsen, konden we vanavond twee perken bijna vol krijgen.

Lees meer

Tredde kompetysje jûn

Vrijdag 16 mei, het veld is weer opgedroogd, het weer is mooi er kan worden gekaatst. Met 9 kaatsers is de opkomst behoorlijk groter dan vorige week. Er wordt gekaatst in 2 perken.

Lees meer

Barbecue (partij)

Barbecue(partij) mei partij tusken heakjes want it wie net een barbecue partij mar in barbecueparty. De partij, it keatsen, gong fanwege striemin waar net troch. It fleisch foar de barbecue wie al ynslein, dus de after party gong wol troch. En dêr hawwe we gjin spyt fan hawn!

Lees meer

Winst foar Jennie en Amarins!

Ferline wike by de trochinoarlotters wedstriid famkes yn Snits in tredde priis, dit wykein mei de krânse nei hûs, dat presteerde Jennie. Amarins die it krekt noch in bytsje better, hja wûn ferline wike yn Húns by de skoalfames t.i.l. de twadde priis en kaam snein ek mei in krânse nei Mantgum In prima begjin fan wer in nij keatseizoen!

Lees meer

KNKB Jonges A klasse 4 maaie 2014

Neidat in ekstra lyne lein wie foar de opslach fan de A-klasse, koenen de jonges los. Dochs noch yn’e moaie shirts fan de KNKB, want dy waarden noch krekt op tiid levere. In moai gesicht; fanatieke jonges yn it roze, read, blau en grien. Net bang foar in ropperke en in razerke en in soad talint. Foar de supporters hartstikke leuk om te sjen.

Lees meer

KNKB Jonges B klasse 4 maaie 2014

Krease fjilden, ynlis bart, karmasters te plak en 68 jonges dy der sin oan hienen; it seizoen foar de jonges koe iepene wurde. Mei 24 petoer op’e list in moaie start like ús.

Lees meer

Schoolkaatsproject

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert in samenwerking met basisschool de Gielguorde te Mantgum een schoolkaatsproject Een schoolkaatsproject wordt opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport. De kinderen leren tijdens het project de eerste beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een manier om in contact te komen met potentiële leden.

Lees meer

BBQ partij, K.F. Jacob Klaver, kaatsen en barbecue

K.F. Jacob Klaver bestond vorig jaar 110 jaar. Er werd een jubileumpartij voor leden en oud-leden georganiseerd. Na afloop van het kaatsen een barbecue. Een prachtig jubileum, met veel kaatsers en BBQ’ers. Dat willen wij weer! Dit jaar bestaan we 111 jaar, ook dit kunnen wij vieren…….

Lees meer

Agenda voor 2014

Se steane der allegearre wer op, KNKB partijen, Fed. partijen, ledekeatsen en pelote activiteiten op it Mantgumer keatsfjild. Jo kin mar wer in kar meisje. Om de komplete agenda te besjen moatte jo boven oan de pagina yn de swarte balke klikke!

Jiergearkomste 2014

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: tongersdei 13 maart 2014 20.00 oere

Lees meer

Sealkeatsen mei Wiuwert/ Britswert

Troch it ôfheakjen fan Baukje waard mij frege at ik wol nei it kafee yn Wieuwert wol, om te lotsjen. Omdat it op freedtejûn om healwei njoggenen is, slagget dat wol en ik gean mei in listke fan Mantgumer keatsers op nei it kafee. Klokslach de ôfsprutsen tiid stap ik de kroeg yn, ik bin de earste, ik krij in bakje kofje van Fokke en nei in pear minuten komme Jochum en Johannes der oan.

Lees meer

Sealkeatsen

Op snein 16 febrewaris sealkeatsen yn de sporthal fan Easterein. K.F. Jacob Klaver Mantgum organisearret: Sealkeatsen foar leden fan 14 jier en âlder yn gearwurking mei keatsferiening de Twa Doarpen Wiuwert/Britswert.

Lees meer

Promotieactiviteit

Vanuit een marktkraam hebben jeugdleden in de Poiesz Supermarkt in Mantgum, bijgestaan door volwassenen, op zaterdag 8 februari, erg goede zaken gedaan. Onder leiding van Nynke Dijkstra werd vanuit een sfeervolle marktkraam (met schaatsen, winterkleding, lange witte onderbroeken, Jacob Klaver attributen en door Karin gemaakte erwtensoep, de Super Jeugd Sponsor Aanbieding aan de man gebracht.

Lees meer

Jacob Klaver in de Poiesz

Vanuit een marktkraam gaan 2 volwassenen en 2 jeugdleden van K.F. Jacob Klaver op zaterdag 8 februari van 10.00 uur tot 15.00 uur de Super Jeugd Sponsor Aanbieding proberen te verkopen. Met deze activiteit kunnen we een vette bonus verdienen. Super Jeugd Sponsor Aanbieding Super veel sponsorpunten zijn wekelijks te sparen met de Super Jeugd Sponsor Aanbieding. Hier zijn maar liefst 25 sponsorpunten mee te verdienen. Wij willen dan ook mensen van harte uitnodigen om bij Poiesz te winkelen en met de Jacob Klaver Voordeel Clubpas de Super Jeugd Sponsor Aanbieding te kopen.

Lees meer

Poiesz Jeugd Sponsor Actie 2014

In december ontvingen wij van POIESZ SUPERMARKTEN het fantastische nieuws dat K.F. Jacob Klaver weer mee mag doen aan de Jeugd Sponsor Actie. Deze actie loopt van 3 februari tot en met 30 maart 2014. POIESZ SUPERMARKTEN levert met deze populaire actie een belangrijke (financiële) impuls aan het bevorderen van (sport)activiteiten voor de jeugd. De Jeugd Sponsor Actie is vernieuwd. Met de vernieuwde actie spaart de vereniging geen sponsormunten meer, maar digitale sponsormunten. Deze digitale sponsormunten kunnen worden gespaard door klanten die een Voordeel Clubpas hebben die gekoppeld is aan onze vereniging. Met de Voordeel Clubpas profiteren klanten van euro’s voordeel en tegelijkertijd steunen ze daarmee de kaatsvereniging. De klant krijgt deze sponsormunten bij iedere € 10,00 aan boodschappen en bij wekelijks geselecteerde Jeugd Sponsor Aanbiedingen uit de POIESZ voordeelfolder. Bij het afrekenen aan de kassa hoeft de klant alleen maar zijn/haar Voordeel Clubpas van K.F. Jacob Klaver te laten scannen.

Lees meer

Oaljekoeken bakke

In dei nei de krystdagen giet it los! Frywilligers geane by de doarren lâns om de oaljebolle briefkes op te heljen. Dit bart yn Wiuwert, Britswert en Mantgum. By Poiesz wurde de bestellingen pleatst, 180 pûden moal, 15 buskes poeiersûker en 20 rollen keukenpapier. It pikegaas, om de oaljebollen útlekke te litten, wurdt by de ACR út Winsum helle.

Lees meer

Huldiging winners NK Skoalfamkes 2013

Yn in skitterende entoeraazje mei in grutte opkomst iepende foarsitter Hans de Boer de jûn mei de wurden ”Twa jier lyn stie ik hjir ek. It wie doe, dat ik de wurden spruts dat wij, as lyts keatsdoarp, tige gelokkich binne mei safolle keatstalint. No twa jier letter stean ik hjir wer as grutske foarsitter. Froulju wat hawwe jimme it goed dien! Witte jimme noch hoe at it gien is? Ik sil wol earlik bekenne dat ik net alle slagen yn de holle haw.

Lees meer

Huldiging winnaars NK Schoolmeisjes

Zaterdag 22 juni was het feest in Mantgum. De meisjes Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra wonnen het Nederlands Kampioenschap Kaatsen voor Schoolmeisjes in Mantgum ! Op deze dag hebben we dit, na een rondrit door het dorp, gevierd in de Wjukken . Nu willen wij iedereen de gelegenheid geven hen te feliciteren met dit geweldige succes! Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke avond/receptie op Zaterdag 16 november om 20.00 uur in multifunctioneel centrum de Wjukken, de Terp 1 te Mantgum. Wij hopen u die avond te mogen begroeten Het bestuur van Kaatsvereniging Jacob Klaver Mantgum

Ynte van der Veen en Marijke Abma fraaiste geheel

Straatkaatsen Oosterdijk in Sneek Maar liefst 38 paartjes bonden op 29 september, verdeeld over 2 klassen de strijd met elkaar aan. Velen van hen dingen daarbij mee voor de prijs van de meest origineelst verklede kaatser, kaatster of paartje. Die titel viel uiteindelijk Ynte van der Veen en Marijke Abma ten deel. Zij toonden zich op het veld in origineel Tiroller-tenue. Of ze zich in de prijzen gekaatst hebben is bij ons niet bekend

Alder – bern – keatsen 2013

De lêste slach fan it seizoen. It is goed healwei 3en, yntusken hat de sinne it wûn fan de grize wolkenmassa dy’t ús oan it begjin fan de dei noch parten spile, as we oan de priisútrikking ta binne. It hat in lang mar foaral in moai keatsjier west

Lees meer