KNKB jongens in Mantgum

Uitslag A klasse (d.e.l.) 1e prijs Remmelt Bouma (Weidum), Mark Jan IJkema (Sexbierum) en Erwin Zijlstra (Easterlittens) 2e prijs Bart Reijenga (Witmarsum), Jelte Drijfhout (Poppenwier) en Laas Pieter van Straten (Feinsum),

Lees meer

Ignas wint!

Kv Warber Bliuwe te Morra Lioessens organiseerde zaterdag 17 augustus de Pupillen jongens wedstrijd. De afstand van 50 km was voor de familie Dijkstra geen belemmering om naar het hoge noord-oosten van Friesland af te reizen. Achteraf zal Ignas hier ook geen spijt van hebben want mede dankzij fantastich kaatsweer werd het voor Ignas een zeer geslaagde kaatsdag.

Lees meer

Ilse is klear foar de froulju’s PC

Takom woansdei stiet Ilse mei har frije formaasje maten Marine Tiemersma Easterein en Margriet Bakker fan Winsum op de list fan de froulju’s PC YN Weidum Hja hawwe harren as 7e yn de ranking pleatst. 12 partoeren dogge d’r mei

Lees meer

Jacob Klaver skoalfamkes winne yn Marsum

Sneon 17 augustus wie de lêste ôfdielingswedstriid foar skoalfamkes fan dit keatsseizoen.Dit barde by keatsferiening Foarút yn Marsum. D’r hienen harren 10 partoeren oanmeld. Foar Mantgum keatsten Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra

Lees meer

Richtsje Strikwerda en Ydo Harkema winne it Pearke teatsen

Wa de ôfrûne wiken op facebook of twitter fan Jacob Klaver sjoen hat, hat der grif wat fan meikrigen. It wie suver in soarte fan spam, it oandacht freegjen en lobbyen foar it pearke teatsen fan 4 augustus. It die fertuten want mei 64 partoer op de list ha jo in drokke dei op snein.

Lees meer

Jennie Terpstra, sân krânsen yn trije wiken tiid!

Op 29 juny kaam Jennie mei Ilse Noorman en Bregt Arendz foar Mantgum op de 10e Jong Famme Partij út. Hja kamen de earste omloop net troch, ferlies wie d’r tsjin Dronryp. Mar it soe sa mar kinne dat it meidwaan oan dizze prestiizjeuze partij de opmaat wie nei it sukses ferhaal dat no al trije wike duorret.

Lees meer

KNKB Froulju 1e klasse keatsters yn Mantgum

Sneon 13 july 2013 om 11.00 oere gongen alle partoeren tagelyk los Yn in fjild mei 4 perken gongen alle 24 keatsers foar de prizen. In wat meagere, mar wol moaie, list mei in ôffal omloop en gjin bylotterij soarge foar in flot ferrin fan de wedstriid. Dit ûnder lieding fan Theo Kuipers, genôch karmasters en fjouwer blokjerinners. Om 15.30 oere foel op 5-4 en 6-4 de lêste slach en koenen de prizen troch foarsitter Hans de Boer útrikt wurde.

Lees meer

Strjitkeatsen 4 juli 2013

Under lieding fan Jaap Noorman keatsten acht twatallen en ien trijetal de tradisjonele jierlikse keatswedstriid op strjitte. Der waard keatst mei in ferliesersronde. Jaap naam it ferstandige beslút de partijen begjinne te litten op spullen gelyk. Sa wiene we moai op tiid út en koe Jaap om healwei tsienen de prizen útrikke. Fan de njoggentjin keatsers gongen tsien keatsers mei it Poiesz gebak nei hûs.

Lees meer

Ferslach jubileumparty bern

Mei de jubileumpartij hiene wy in moaie start: gebak mei limonade! Dizze dei koe net mear stikken en mei it liif fol oranjekoeke wie it best keatsen! Omdat de leden fan it JK fan JK ek ferplichtingen hiene op it fjild, moasten wy in goede spullieder sykje, gelokkich wie dêr Jan-Watze Wiersma! Betanke dast it fan ús oernimme koest!

Lees meer

Superieur Frjentsjer wint 10de JONG FAMME partij

It is dúdlik, de JONG FAMME is yn de ôfrûne tsien jier in klassiker wurden dy’t je winne wolle. Wie ferline jier de dielname mei 18 partoer oan de meagere kant, dit jier hienen 21 partoer har oanmeld. In teken dat dizze partij net allinnich in partij is dy’t je winne wolle, mar ek in partij is dêr’t je oan mei dwaan wolle. In partij wêrfan je letter sizze kinne, dêr ha ik ek op de list stien. De doelstelling fan KF Jacob Klaver om de oergong tusken de famkes- en de dameskategory mei in oansprekkende wedstriid te ferykjen is yn dy tsien jier mear dan slagge. It feit dat it winnen fan de JONG FAMME partij diel útmakket fan de Fjouwer Wimpels, seit genôch.

Lees meer

Jubileum Partij 2013

Ôfrûne wykein fierden we ús 110 ierich jubileum. In feriening dy’t 110 jier bestiet is wol in bysûnderheid. Derom hiene we besluten om in partij de organisearren dy’t dizze mylpeal eare oan dwaan soe. De jubileum partij! Yn oerlis mei it bestjoer sponsors ensf. hiene we it wykein fan it NK famkes keazen om dit te dwaan. Om meardere redenen kin ik jo wol bekenne. Oare wike is der de tsiende Jong Famme Partij. Sa koene de tinten stean bliuwe en in barbecue wie dan, wat waar it ek wurde soe, trochgean op it fjild. Dat die tinten fertuten diene wie in dei earder al dúdlik. Hoewol it reinwaar wie bij it NK, bleaune de minsken op it fjild. Der hearre se ek, seker as der in finale keatst wurd.

Lees meer

Jubileumpartij K.F. Jacob Klaver

K.F. Jacob Klaver bestaat dit jaar 110 jaar. Dit heugelijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 23 juni organiseren wij een kaatspartij voor leden en oud-leden. Na afloop kunt u aanschuiven aan de barbecue, verzorgd door Wiersma Catering.

Lees meer

Famylje keatsen grut sukses!

De buorden hiene it de hiele wike al oanjûn, “FREED ledekeatsen”, en guon minsken begrepen wer dat om gie, it famyljekeatsen. Der wie dan ek in enoarme opkomst want as je fyftjin partoer op de list hawwe wêrfan der mar twa mei twa dan ha je it fjild moai fol. Mar ek taskôgers wiene der genôch sadat de ek noch banken bij moasten. It moaie oan dit evenemint is dat der keats wurd mei in sêfte bal. Jo maaie net in ien kear oer de boppe, dit jout moaier tusken spul en der is hast altyd ek in stuit dy’t dat tuskenspul mooglik makket.

Lees meer

Federaasje Littenseradiel jeugd alle kategoryen.

Hjoed waard der keatst troch de jeugd op it sportfjild yn Mantgum. Derfoar hiene we 13 perken lein, in twa fjilden, en waard der in fjouwer kategoryen keats. It is moai safolle minsken op in keatsfjild te sjen en mei de mei reizge âlden ensf. wie it aardich drok op it fjild.

Lees meer

Fiif Doarpen Partij, de útslagen fan de bern

Al wer foar de alfde kear de 5 doarpen Partij, 2 juny yn Mantgum. De doarpen Easterwierum, Jorwert, Wiuwert, Britswert en Mantgum. Ien fan de doelstellings fan dizze partij is de bern keatse te litten mei de jeugd út oare doarpen as opstap nei it federaasje keatsen.

Lees meer

Fiif Doarpen partij

In dei mei prachtich waar, twa kear fjouwer partoer yn in A en in B klasse, trije kear keatse. Dat soe in aardige gearfetting wêze fan de keatserij fan ôfrûne wykein, mar dan dogge jo keatsers en organisaasje te koart.

Lees meer

Ilse is ”back”

Oant de ein fan 2012 hie Ilse har beslút al nommen. In meager keatsseizoen en út de maten. It ein fan de keatskarriëre op top nivo. Hoe kin it oars rinne! Ilse waard wer frege en kaam yn in moai partoer mei Margriet Bakker en Martine Tiemersma. Der wurdt wer mei nocht traint en it fertrouwen groeit.

Lees meer

Kompetysje omloop 2 en 3

De regelmjittige besiker fan de webside hie fansels al it ferslach fan ien omloop fan de kompetysje mist (10 maaie) en derom begjinne we hjoed mei in wike lyn.

Lees meer