Willem Heeringa kening op 68ste Lytse PC

Willem Heeringa kening op 68ste Lytse PC

Keatsferiening Jacob Klaver hie it mar wer kreas foar inoar. In moai koart meand gersfjild dat nettsjinsteande de doechte fan de ôfrûne simmer der goed bespylber by lei. Kompliminten oan de behearder! Ek de tinten fan WBW Wiersma stienen der wer fleurich by en yn kombinaasje mei it boerd dêr’t alle winners fan de Lytse PC op stean, makke dat in fersoarge yndruk.

Lees meer

Strjittekeatsen 2018

Strjittekeatsen 2018

Noch nea yn de lange skiednis fan KF Jacob Klaver hiene wy sok moai waar by it strjittekeatsen as op freedtejûn 27 july 2018.

Lees meer

Karin krijt bûnsinsigne!

Karin krijt bûnsinsigne!

Ofrûne woansdei tidens de lotting fan de Jong Famme Partij hat Karin Halbertsma in bûnsinsigne krigen fan it KNKB.
Karin hat jierren lang yn de Technische kommisjes fan it KNKB sitten en in soad hjirfoar dien.

Lokwinske Karin!! 

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni de 15e Jong Famme Partij

Zaterdag 30 juni zal op het sportveld van Mantgum voor de 15e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Famme

Lees meer