Sponsors

Haadsponsor
Boubedriuw Klaversma
Skillaerderdyk 15
9022 AV Mantgum
T: 058-2501619
E: bouwbedrijf@klaversma.nl
www.klaversma.nl


Wedstriidsponsor 
Jong Famme Partij  
Wiersma Tenten- en Partyverhuur
Avondsterweg 10
8938 AK Leeuwarden
T: 058-2519202
E: info@wiersmatenten.nl    
www.wiersmatenten.nl   

Wedstriidsponsor 
Lytse PC
Autobedriuw Sypersma
Dilledyk 1
9021 CV Easterwierrum
T: 058-2501215
E: info@autobedrijfsypersma.nl
www.autobedrijfsypersma.nl

Sponsor Jong Famme Partij 
Autobedrijf Pieter Miedema
Skillaerderdyk 15 
9022AV Mantgum
T: 058-7440421
E: info@autobedrijfpietermiedema.nl
www.autobedrijfpietermiedema.nl

Sponsor 
Studio Dyk
T: 058-2519371
E: studiodyk@mac.com
www.studiodyk.nl

Sponsor 
Jant van Dijk evenementen
T: 058-2163370
E: info@jantevenementen.nl
www.jantevenementen.nl

Sponsor
Tuinontwerper Nico Kloppenborg
T: 058-2501989
www.nicokloppenborg.nl
Sponsor
Pieter Terpstra Argratisch Adviesbureau


Sponsor
Architectenbureau Eldering
T: 058-2501819

Sponsor
Bakkerij Sybesma Mantgum
Tel: 058-2502070
www.sybesma-boksum.ambachtsbakker.nl

Sponsor 
Fysiotherapie Jelle Sybesma
Tel: 058-2501414
www.jellesybesma.nl

Sponsor
Booqable
www.booqable.com


Sponsor
Dekker Creatieve Media & Druk
T: 058-2330000
E: info@dekker.frl
www.dekker.frl

Sponsor
Tandartspraktijk Tichelaar Mantgum
Tel: 058-2501781


Sponsor
Huisartsenpraktijk Bergwerff
Tel: 0517-341272
www.huisartswinsum.nl

Sponsor
Skildersbedriuw Ferry de Boer
Tel: 058-2519478


Sponsor
Installatiebedriuw Dijkstra
Tel: 058-2519226
www.dijkstrabv.nl

Sponsor
Eetcafé Jonker Sikke
Tel: 058-2519569
www.jonkersikke.nl

Sponsor
Klaversma Schoenen
Tel: 058-2501503
www.klaversmaschoenen.nl


Sponsor
't Kappershûs
Tel: 058-2501575  
www.kappershuis.nl
 


Sponsor
Caty de Boer Berneopfang
"as in fisk yn it wetter"
T: 058-2502154


Sponsor
D.A. Reekers
T: 0517-341458
www.dareekers.nl

Sponsor
Neodym roestvaststaal A.P. Tolsma
T: 06-22865507
www.neodym.nl

Sponsor
M.F.C. de Wjukken
T: 058-2501750
www.wjukken.nl

Sponsor
Karin Halbertsma interieuradvies
T: 058-2502450


Sponsor
H & A Concultants
T: 0515-415361


Sponsor
Repko Sportprijzen
T: 0515-412554
www.repko.nl

Sponsor 
De Gaardenier Tuincentrum
T: 0515-333535
www.gaardenier.nl

Sponsor
HDV Computers
T: 0513-683030
www.hdvcomputers.nl

Sponsor
Grondnet
T: 0513-683078
www.grondnet.nl

Sponsor
Stal Okkema
T: 06-53818266
www.stalokkema.nl

Sponsor
Van der Velde Mode & Slapen
T: 0517-341268
www.mode-slapen.nl

Sponsor
Notariskantoor G.S. van der Hem
T: 058-2519441
www.notarisvanderhem.nl
 

Sponsor
SeerdenSport
T: 0517-394871
www.seerdensportprijzen.nl

Sponsor
De Jong Tweewielers
T: 0515-332565
www.dejong.biketotaal.nl

Sponsor 
Geomaat
T: 050-3119559
www.geomaat.nl

Sponsor
A.C.R. Winsum
T: 0517-341556
www.acrwinsum.nl
Sponsor
Muta Sport
T: 058-2660315
www.mutasport.nl
Sponsor 
Jetse Wiersma Skildersbedriuw
T: 06-24494857

Sponsor
OCHO Training & Advies
T: 06 512 610 94
www.och8.nl