Útslach ferlotting Lytse PC

Útslach ferlotting Lytse PC

Wat in moaie edysje fan de Lytse PC. Hjirby de útslach fan de jierlikse ferlotting en winnende lot nûmers.
Fanôf woansdei 14 septimber binne de prizen ôf te heljen by Ilse Noorman, skillaerderdyk 4, Mantgum.


Hierbij de uitslag van de jaarlijkse verloting en de winnende lotnummers.
Vanaf woensdag 14 september kunnen de prijzen afgehaald worden bij Ilse Noorman, skillaerderdyk 4 , Mantgum

Lees meer

Jan Dirk de Groot kening fan Mantgum

Jan Dirk de Groot kening fan Mantgum

25 jier nei’t syn grutte broer Sjirk Gjalt de keningspriis yn Mantgum ophelle, wie it no Jan Dirk de Groot dy’t kening waard en tegearre mei syn maten Elgar Boersma en Pier Piersma de winners waarden fan de 72e edysje fan de Lytse PC.

Lees meer
 • Sunday 11 June 12.30
  BBQ Partij (senioaren en jeugd)
 • Sunday 25 June 13.00
  Mantgum Keatst (senioaren)
 • Sunday 25 June 09.30
  Geitewollesokke Partij (jeugd)
 • Saturday 01 July 10.00
  KNKB Jong Famme Partij
 • Friday 07 July 18.30
  Strjitte Keatsen (Senioaren)
 • Friday 07 July 16.00
  Patat Partij (jeugd)
 • Sunday 16 July 10.00
  Pearke Teatsen (senioaren)
 • Friday 21 July 10.00
  Merkekeatsen
 • Sunday 06 August 10.00
  KNKB Skoalfamkes en Pupillen Famkes
 • Sunday 03 September 13.00
  Discokeatsen (jeugd)
 • Saturday 09 September 10.00
  KNKB Lytse PC
 • Sunday 10 September 13.00
  Ids van der Ende Partij (senioaren)