Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Wedstrydaginda Keatsferiening Jacob Klaver 2019

Datum Tiid
Partij
Snein 12 maaie 10.00 KNKB Welpen Famkes A+B
Snein 12 maaie 14.00 Ledepartij Senioaren BBQ Partij 
Snein 12 maaie 14.00  Ledepartij Jeugd BBQ Partij 
Freed 24 maaie 17.00 Federaasje Ôfdieling
Snein 26 maaie 13.00 Ledepartij Senioaren Jonker Sikke Partij 
Snein 26 maaie 9.30 Ledepartij Jeugd Geitewollesokke
Sneon 1 juny 10.00 KNKB Pupillen Jonges A+B
Sneon 8 juny 13.00 Federaasje Alle kategoryen 
Woansdei 12 juny 17.30 Ledepartij Jeugd Strjittekeatsen
Freed 14 juny 18.30 Ledepartij Senioaren Ids v/d Ende Famyljekeatsen
Freed 21 juny 16.00 Ledepartij Jeugd Pankoekpartij 
Snein 23 juny 9.30 Iepen Kampioenskip Pearke Teatsen
Sneon 29 juny 10.00 KNKB Jong Famme Partij
Sneon 6 july 9.30 Ledepartij Jeugd Alder Bern Keatsen
Snein 7 july 13.00 Ledepartij Senioaren Mantgum Keatst- 50+ Manlju- 35+ Froulju- Keetpartij 
Freed 30 augustus 18.30 Ledepartij Jeugd Disko Keatsen
Snein 1 septimber 13.00 Ledepartij Senioaren Boere Sachte Bal Pelote Partij
Snein 8 septimber 10.00 KNKB Lytse PC

 • vrijdag 24 mei 17.00
  Federaasje Ôfdielingspartij
 • zondag 26 mei 09.30
  Geitewollesokkepartij Jeugd
 • zondag 26 mei 13.00
  Jonker Sikke Partij Senioren
 • zaterdag 01 juni 10.00
  KNKB Pupillen Jonges A+B
 • zaterdag 08 juni 13.00
  Federaasje Alle kategoryen
 • woensdag 12 juni 17.30
  Strjittekeatsen Jeugd
 • vrijdag 14 juni 18.30
  Ids v/d Ende Famyljekeatsen Senioren
 • vrijdag 21 juni 16.00
  Pankoekpartij Jeugd
 • zondag 23 juni 09.30
  Pearke Teatsen Iepen Kampioenskip
 • zaterdag 29 juni 10.00
  KNKB Jong Famme Partij
 • zaterdag 06 juli 09.30
  Alder Bern Keatsen Jeugd
 • zondag 07 juli 13.00
  Mantgum Keatst - 50+ Manlju - 35+ Froulju - Keetpartij
 • vrijdag 30 augustus 18.30
  Disko Keatsen Jeugd
 • zondag 01 september 13.00
  Boere Sachte Bal Pelote Partij Senioren
 • zondag 08 september 10.00
  KNKB Lytse PC
 • donderdag 06 juni 19.00
  Jeu de Pelote C poule Wiuwert 1 - Mantgum 3
 • donderdag 23 mei 19.00
  Jeu de Pelote B poule Mantgum 1 - Winsum 4