KV Jan Bogtstra prolongeert titel op JONG FAMME partij

Met een recorddeelname van 24 parturen werd in Mantgum voor de 11e keer de JONG FAMME partij georganiseerd. Onder de deelneemsters waren een groot aantal speelsters die qua leeftijd nog tot de meisjescategorie behoorden. Ook had een aantal verenigingen twee parturen afgevaardigd. Daarmee lijken twee belangrijke doestellingen uit de beginjaren – soepele overgang van meisjes- naar damescategorie en het vasthouden van spelers in de beginjaren van de damescategorie, nu vaste grond onder de voet te krijgen. Nadat de gebruikelijke groepsfoto was gemaakt kon de wedstrijd onder leiding van Astrid Kooistra en Durk Houtsma een aanvang nemen.

Lees meer

Lotting Jong Famme Partij

Fan ’e jûn hat yn M.F.C. de Wjukken de lotting plakfûn fan de 11e Jong Famme Partij. Mei in rekord oantal dielnimmers fan 24 partoeren liket it wer in moaie keatsdei te wurden. Wolle jo d’r bij wêze dan binne jo op sneon 28 juny fan herte wolkom op it sportfjild fan Mantgum!

Freed 20 juny federaasje ôfdieling kompetysje

De fjildkommisje hie moai wurk lefere Trettjin perken neistinoar sadat alles yn ien kear los koe Under lieding fan Jelle Anema gong it om healwei fiif oere hinne Bern steane te popeljen om te begjinnen, dy hoege je net út de klaeikeamer as Wjukken te heljen. Sa bleaun it de hiele tiid, in moai flot ferrin fan dizze keatsmiddei/ jûn. De ôfdielings kompetysje wurdt ferkeatst op trije plakken, jûn yn Mantgum wie de lêste. We troffen it mei it waar, 4 karmasters, in bestjoersdelegaasje en âlden soargen meiinoar foar it ferrin fan de keatspartij. Gjin wanklank, in leuke sportive keatserij

Lees meer

Strjittekeatsen tongersdei 19 juny 2014

Krekt as oare jierren wie der ek dit jier strjittekeatsen. Op Om'e Terp, De Swannedrift en de Mr. Janssestrjitte waarden sneon 14 juny troch Hendrik en Jaap tige sekuer lynen ferfe, dy as perken fungere moasten. De mailtsjes wienen de doar út en alle fierdere foarbereidingen wienen troffen, sadat der mar om raak keatst wurde koe.

Lees meer

Mantgum wint 3e priis by NK Famkes

Sneon 14 juny waard yn Drylst it NK Famkes ferkeatst It selde partoer dat ferline jier it NK Skoalfamkes foar Jacob Klaver yn Mantgum wûn mocht it no yn Drylts besykje. In stik dreger fansels want Bregt en Jennie binne 1e jiers famkes en Amarins lêste jiers skoalfamke. Hja wiene dan ek mei fan de jongste partoeren dy’t op de list stiene. It wie ek de earste kear dit jier dat hja meiinoar keatsen. De 3e priis helje wie dan ek in fantastysk resultaat. Mar wat wiene hja tichtby noch mear………………….

Lees meer

Famyljekeatsen sneon 14 juni 2014

Sneonte jûn wie der wer famylje keatsen. It wie spitich dat der net folle famylje’s op 'e list stiene. Der wiene mar fjouwer partoeren opjoen. Mei dizze partoeren koe der dochs noch in kompetysje ferkeatst wurde en koe men trije kear de krite yn. Om 18.30 oere gong it los. Der waard keatst mei in sachte bal en de rigels wiene in bytsje oanpast, sa mocht de bal net yn ien kear oer de boppe en waard begûn op spullen gelyk. Dit lêste omdat we bang wiene dat we oars net foar donker út wêze soenen.

Lees meer

Pelotefroulje winne pelotekompetysje 2014!!

Ek dit jier diene de pelote froulje fansels wer mei oan de kompetysje fan de Federaasje! Mantgum sit yn de A-poule mei de folgjende teams: Spannum, Weidum, Winsum en Wiuwert/Britswert. Dit jier keatsten dizze froulje foar Mantgum: Jennie Terpstra, Bregt Arendz, Anke Koldijk, Ilse Noorman, Baukje Stienstra en Lyssa van der Ende.

Lees meer

Sukses Ilse Noorman yn Wommels

Ilse, mei har maten Bianca van der Veen en Michelle Bruinsma, binne de ferrassende winners wurden fan de haadklasse ôfdielingswedstriid yn Wommels. Het trijetal, útkommend foar Ljouwert, wist yn de finale te winnen fan Easterlittens.

Lees meer

Pankoek partij 29 maaie 2014 Jacob Klaver

Undanks dat it de dagen hjirfoar spielde, hawwe wy it dit jier droeg hâlden mei de pankoekpartij! Om 10 oere binne wy los gien. By de welpen/pupillen/skoallejongens hiene wy 5 partoer op papier, sy keatsten yn puolle ferbân dus 4x keatse. It wie in spannende keatserij, faak waard it 5 earsten geliik en wy hawwe sels in kear alles oan de hang hawn. Nei trije partijen hiene d’r 4 petoer 2x wûn en 1x ferlen dus de lêste partij makke it ferskil. Op it 2e plak eindigen Jari Visser & Hendrik Wiedijk ; op it earste plak eindigen Gjalt de Groot & Nick Visser . De familie Visser hie dus in goede dei mei beide jonges yn de priizen! Nei it keatsen noch lekker in pankoek; wat in feest!

Lees meer

Fearhúshoeke winnaar 1e edysje Buertkeatsen KF Jacob Klaver

Freed 30 maaie 2014; de dei fan de earste edysje fan it buertkeatsen fan KF Jacob Klaver. De lytse strjitten it beste fertsjinwurdige. Sa hienen De Wal en De Fearhúshoeke beide meardere petoeren oflevere. Yn totaal stienen der 11 petoeren op'e list. Om goed 18.30 gie de wedstryd los. Der waard mei sachte ballen keatst en op spullen gelyk begun.

Lees meer

Kompetysje omloop 4

In de velden waar de federatie littenseradiel de dag daarna zal kaatsen, konden we vanavond twee perken bijna vol krijgen.

Lees meer

Tredde kompetysje jûn

Vrijdag 16 mei, het veld is weer opgedroogd, het weer is mooi er kan worden gekaatst. Met 9 kaatsers is de opkomst behoorlijk groter dan vorige week. Er wordt gekaatst in 2 perken.

Lees meer

Barbecue (partij)

Barbecue(partij) mei partij tusken heakjes want it wie net een barbecue partij mar in barbecueparty. De partij, it keatsen, gong fanwege striemin waar net troch. It fleisch foar de barbecue wie al ynslein, dus de after party gong wol troch. En dêr hawwe we gjin spyt fan hawn!

Lees meer

Winst foar Jennie en Amarins!

Ferline wike by de trochinoarlotters wedstriid famkes yn Snits in tredde priis, dit wykein mei de krânse nei hûs, dat presteerde Jennie. Amarins die it krekt noch in bytsje better, hja wûn ferline wike yn Húns by de skoalfames t.i.l. de twadde priis en kaam snein ek mei in krânse nei Mantgum In prima begjin fan wer in nij keatseizoen!

Lees meer

KNKB Jonges A klasse 4 maaie 2014

Neidat in ekstra lyne lein wie foar de opslach fan de A-klasse, koenen de jonges los. Dochs noch yn’e moaie shirts fan de KNKB, want dy waarden noch krekt op tiid levere. In moai gesicht; fanatieke jonges yn it roze, read, blau en grien. Net bang foar in ropperke en in razerke en in soad talint. Foar de supporters hartstikke leuk om te sjen.

Lees meer

KNKB Jonges B klasse 4 maaie 2014

Krease fjilden, ynlis bart, karmasters te plak en 68 jonges dy der sin oan hienen; it seizoen foar de jonges koe iepene wurde. Mei 24 petoer op’e list in moaie start like ús.

Lees meer

Schoolkaatsproject

Kaatsvereniging Jacob Klaver organiseert in samenwerking met basisschool de Gielguorde te Mantgum een schoolkaatsproject Een schoolkaatsproject wordt opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport. De kinderen leren tijdens het project de eerste beginselen van het kaatsspel. Voor de vereniging is dit een manier om in contact te komen met potentiële leden.

Lees meer

BBQ partij, K.F. Jacob Klaver, kaatsen en barbecue

K.F. Jacob Klaver bestond vorig jaar 110 jaar. Er werd een jubileumpartij voor leden en oud-leden georganiseerd. Na afloop van het kaatsen een barbecue. Een prachtig jubileum, met veel kaatsers en BBQ’ers. Dat willen wij weer! Dit jaar bestaan we 111 jaar, ook dit kunnen wij vieren…….

Lees meer

Agenda voor 2014

Se steane der allegearre wer op, KNKB partijen, Fed. partijen, ledekeatsen en pelote activiteiten op it Mantgumer keatsfjild. Jo kin mar wer in kar meisje. Om de komplete agenda te besjen moatte jo boven oan de pagina yn de swarte balke klikke!

Jiergearkomste 2014

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: tongersdei 13 maart 2014 20.00 oere

Lees meer

Sealkeatsen mei Wiuwert/ Britswert

Troch it ôfheakjen fan Baukje waard mij frege at ik wol nei it kafee yn Wieuwert wol, om te lotsjen. Omdat it op freedtejûn om healwei njoggenen is, slagget dat wol en ik gean mei in listke fan Mantgumer keatsers op nei it kafee. Klokslach de ôfsprutsen tiid stap ik de kroeg yn, ik bin de earste, ik krij in bakje kofje van Fokke en nei in pear minuten komme Jochum en Johannes der oan.

Lees meer

Sealkeatsen

Op snein 16 febrewaris sealkeatsen yn de sporthal fan Easterein. K.F. Jacob Klaver Mantgum organisearret: Sealkeatsen foar leden fan 14 jier en âlder yn gearwurking mei keatsferiening de Twa Doarpen Wiuwert/Britswert.

Lees meer

Promotieactiviteit

Vanuit een marktkraam hebben jeugdleden in de Poiesz Supermarkt in Mantgum, bijgestaan door volwassenen, op zaterdag 8 februari, erg goede zaken gedaan. Onder leiding van Nynke Dijkstra werd vanuit een sfeervolle marktkraam (met schaatsen, winterkleding, lange witte onderbroeken, Jacob Klaver attributen en door Karin gemaakte erwtensoep, de Super Jeugd Sponsor Aanbieding aan de man gebracht.

Lees meer