afke koningin in Sneek

Afke won met haar maten Fenna Zeinstra en Tineke Algra in Sneek de Eerste pr. op de dames hoofdklasse uitnodigingspartij. Afke werd uitgeroepen tot koningin van de partij. Zij wonnen in de finale met 5-1 en 6-2 van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Idske Zijlstra. In Ferwerd was er ook Mantgumer succes bij de dames Eerste klas d.e.l. Daar won Riemke van der Zee met haar maten Boukje Stienstra en Helena de Vries de tweede prijs. Zij verloren in de finale met \alles aan de hang\" van Gerieke de groot, Aukje Stenekes en Margerietha Goodijk. In de verliezersronde was er een eerste prijs voor Boukje Aalbers. (foto henk hempenius)

WhoZnext? Jij………….?

Op maandag 12 maart kreeg de jeugdcommissie van Jacob Klaver een WhoZnext training. Je zult wel denken… wat is WhoZnext? De organisatie WhoZnext wil ervoor zorgen dat jongeren meer invloed krijgen op sportgebied. Jongeren voor jongeren! WhoZnext geeft een eenmalige training met adviezen om een activiteit(en) op te zetten voor de jeugd. Als de gemeente deze activiteit goedkeurt kunnen ze daar een subsidie voor geven van maximaal € 300 ,-.

Lees meer

Sponsor voor partuur van Jindra, Anna-Lynn en Afke

Deze foto is geen reclamespot voor het nieuwe programma “Boer zoekt kaatster” van Omrop Fryslân. Nee, onze kersverse hoofdklasse kaatster Afke Kuipers staat hier met haar maten voor het bedrijf van hun nieuwe hoofdsponsor. Het partuur van Afke Kuipers, Jindra ten Kate en Anna-lynn Wijbenga wordt het komende seizoen financieel gesteund door Landbouwmechanisatiebedrijf D. Kuipers B.V. met vestigingen in Greonterp, Zurich en Sint Annaparochie. De sponsor maakte het voor hen mogelijk om een partuurtrainer aan te trekken. Zij hebben die gevonden in Jan Douwe Gerbranda, die ook een deel van de wedstrijdbegeleiding voor zijn rekening zal nemen. Ondertussen zijn zij al begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen. Wij zijn benieuwd of ze hun goede prestaties van vorig seizoen kunnen evenaren of wellicht verbeteren.

Mantgum Wiuwert en Britswert ha goed harren bêst dien

Yn gearwurking mei de kuorbalferiening WWC hat de keatsferiening Jacob Klaver dit jier mear as trije tûzend oaljekoeken bakt en oan de man brocht. Dit is in moaie ynstruier foar de beide ponghâlders. Boppedat wie it wer in gesellige bedoening yn de Wjukken. Oar jier grif wer, mar no earst mar wer dy oare ballen.

Baukje Aalbers is geslaagd voor haar trainersdiploma

Er was dit jaar een speciale cursus die bestond uit CIOS en ALO studenten. Omdat deze sportstudenten ook op hun opleiding veel kennis en ervaring opdoen met lesgeven konden zij in acht bijeenkomsten worden klaargestoomd voor het kaatstrainers diploma. Het programma bestond uit vier bijeenkomsten over techniek en lesgeven voor het seizoen, een stage bij een vereniging tijdens het seizoen en nog eens vier bijeenkomsten over conditie, tactiek en mentale training na het seizoen. De cursus stond o.l.v. Durk v.d. Leest en Jan de Groot die dit werk nu al twintig jaar doen en al meer dan 300 trainers hebben opgeleid. Baukje, van harte met deze prestatie.

sportmarkt 2006

ek bestjoer KF Jacob Klaver wie yn it Hearrefean. Dizze beide binne ek spotten op de sportbeurs. Nei de iepening troch in pear pommeranten sa as Foppe, Erica en oare Geart, ha wy oan ferskate \workshops\" meidien. It wie in learsume jûn. """

Prijzen verloting lytse PC 2006

blauw 267 Fles Beerenburg blauw 674 Messenset wit 991 Moulinex Friteuse wit 99 Radio controlled reiswekker wit 410 Assortiment sokken 34 paar, zomersokken, kindersokken, kaatssokken wit 527 Muis voor PC / PC cover set / fotolijst/ zaklamp+batterijen wit 638 Portemonnee/ zaklamp + batterijen wit 709 Glazenset 12 delig geel 126 Mobiel Samsung X481 (Telfort) geel 265 Handstofzuiger oranje 373 Handstofzuiger oranje 866 Koffiekan + bekers groen 416 Campingkrukje / tuinfakkels/ zaklamp + batterijen groen 426 12 delig spanband/bagageset roze 793 Nietmachine van metaal Prijzen af te halen bij: Anne Christien Piebenga It Stalt 11, Mantgum Telefoon 2501121

De 57-ste Lytse PC in gouden dei mei Rene Anema as kening

It wie yn dûbel opsicht in finale, de striid tusken it partoer fan Rutger van der Meer en dat fan Gerrit Groen as ynfaller foar de blessearde Feite de Haan. Ommers de winner soe ek de lêste siklus winne en mei bepalend wêze foar promoasje nei de haadklasse. Feite koe rêstich tasjen dat syn pertoer dy striid kwa stân ienfâldich yn har en syn foardiel beslikke mei 5 om 1 doe’t op 6-4 de keats foarby slein waard troch syn maten. Feite de Haan sil dus takom seizoen mei Rene Anema en Willem Rienks starte as haadklassers. At dat ek jild foar Rutger van der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Jan Hospes sil earst yn novimber bepaald wurde neffens HB lid Piet Zondervan dy’t de prizen fan de siklus útrikte. Yn syn slotwurd rekke Piet Zondervan de goeie snaar troch alle earste klas keatsers in kompliment te jaan hoe’t se dit seizoen yn Mantgum ôfsluten. Want mei alle respekt foar de prestaasjes yn de krite wiene it foaral ek oare saken dy’t makken dat it in gouden dei mei gâns hichtepunten wie foar it Fryske keatsen.

Lees meer

Afke, Anna-Lynn, Klaske, Aukje en Sjoukje hebben reden tot lachen.

Afke Kuipers uit Mantgum en Klaske de Jong uit Ee zijn vanaf nu volwaardig hoofdklasse opslager. Datzelfde geldt voor de voorinsen Anna-Lynn Wijbenga uit Ferwert en Sjoukje Visser uit Ee. Bij de achterinse promoveerde Aukje van Kuiken uit Kollumerpomp naar de hoofdklasse. Door de benoeming van bovenstaande dames is de leemte die in het voorjaar bij de dames hoofdklasse ontstond weer enigszins opgevuld. Op de laatste wedstrijd van dit seizoen bij de meisjes in Stiens was de premie voor Maaike Osinga uit Pingjum, Ilse Noorman uit Mantgum en Ilona stoker uit Jirnsum.

Na tientallen jaren weer Mantgumer succes bij de dames PC te Weidum

Woensdag 23 augustus behaalde Afke Kuipers met haar vaste partuurmaten Anna-Lynn Wijbenga (Ferwert) en Jindri ten Kate (Hallum) de 3e prijs op de dames PC. Als 1e jaars onder de dames een enorm succes. Ongeveer 1500 mensen waren hier getuige van. Op de foto de prijswinnaars (klik op \lees meer\" voor een uitvoeriger verslag).

Ids van der Ende wint de Ids van der Ende partij

Op de foto Ids tusken Menno van der Galiën en Albert Reitsema yn de krânsen 2e priis heren: Piet van der Veen en Gosse van der Ende 1e priis dames: Baukje Kuipers en Marjanne Oosterwijk 2e priis dames: Hiltje Pietje Muller en Trijntje van der Galiën Bij de pupillen ging de krans ook naar een pakesizzer van bakker Ids, Anna Brecht Bruinsma won samen met Sissel de Boer de eerste prijs. Jan van der Meer en Jente Wieberen Muller wonnen de premie. Bij de schooljeugd waren individuele prijzen te verdienen. De krans ging hierbij naar Hendrika Reitsma, Martin Weda won de tweede prijs en de derde tot slot was voor Johannes Muller.

pupille famkes op 6 augustus yn Mantgum

Útslagen pupillefamkes, Mantgum snein 6 augustus 2006 A-klasse 1 Geke de Boer Wergea Klaasje T. Braam Beetgum 2 Nynke Dijkstra Nes Marte Altenburg Grou 3 Klasine Huistra Reduzum Pytrik Visser Sexbierum Yn in moaie finale wisten Geke en Klaasje mei 5 om ‘e 3 en 6-2 te winnen fan de preemje winners. Om de tredde priis waard ek tige spannend keatst. Klasine en Pytrik wûnen mei 5-5, 6-0 fan Hermine Sytema út Deinum en Lusanne Klaver fan Minnertsgea. Yn de B-klasse gongen de prizen nei: 1 Annelien Broersma Easterlittens Gerry Edou Mollema Hidaard 2 Marijke J. de Boer Easterein Anneke v.d. Bos Holwerd 3 Lotte Rusticus Boksum Samantha Bollema Franeker Hjir wisten Annelien en Gerry Edou de finale te winnen mei 5-4, 6-2. Yn de ferlizersronde wienen de prizen foar: 1 Marrit Greidanus Achlum Grietine Krol Ee 2 Yfke Velstra Easterlittens Wiepkje Bakker Wommels Op de foto de priiswinners mei de skiedsrjochters Age Tichelaar en Oebele Anema.

Mantgum wint derde prijs op 6e Ald Meiers Partij

Zaterdag 6 augustus hebben Alfke Kuipers, Riemke van der Zee en Thalia Reitsema de kleine premie gewonnen op de Ald Meiers Partij. Mantgum had een mooi lot maar moest dit natuurlijk wel op het kaatsveld waarmaken. In de eerste omloop wonnen ze met 5-1 6-2 royaal van Minnertsga. Op de 2e lijst won het drietal overtuigend met dezelfde eindstand van St. Annaparochie. Via een staand nummer op de 3e lijst plaatste Mantgum zich daarmee in de halve finale tegen Bolsward. Die wedstrijd ging gelijk op, maar het was uiteindelijk Bolsward die aan het langste eind trok op een eindstand van 5-4 6-4. Bolsward met Afke Walstra, Feikje Bouwhuis en Melissa van der Weij won met dezelfde eindstand van het partuur van Stiens met de zeer degelijk kaatsende Rixt Bijlsma en Berber Roosma. Alle prijswinnaar van harte proficiat met jullie prijs. De toeschouwers hebben intens genoten! Met dank aan de fantastische organisatie van de 6e Ald Meiers Partij door K.V. De Eendracht! Op de foto hiernaast worden de prachtige vergroomstaalde dameshorloges uitgereikt aan de meisjes door Annemarie Jorritsma en Jan van der Meij.

Ilse wint de Krâns yn Goenga 29-7-2006

In de B-klasse was de winst voor Margit de Groot (Sint Annaparochie), Ingrid Sobel (Tytsjerk) en Ilse Noorman (Mantgum). De premie was voor Sanne Velsma (Dronrijp), Francien Hoogland (Beetgumermolen) en Ant Vogels (Firdgum).De finalepartij werd een afgetekende overwinning voor De Groot c.s.: 5-0 6-6 na een zitbal van Margit. (bron KNKB)

Al wer in priis!

Minnertsgea, 19 july 2006. Yn de twadde omloop hat it frije formaasje partoer mei Afke Kuipers it partoer fan Afke Hylkema, Gejanna Buma en Debora Oosterman der ôf keatst. 5-5, 6-6. Doe moast Gejanna wer opslaan en kaam de bal bûten it perk. Jindra, Anna-Lynn en Afke wiene sa bliid en ús hartslach wie sa heftich! Yn de 3e omloop wie de kriech der wat ut. It partoer fan Imke van der Leest, Maaike Joostema en Fenna Zeinstra pakten eltse kear de punten op 6-6. Sy ha de 1e priis fertsjinne. bron en foto: Antje Kuipers

in krânse wykein foar Afke

Snein 16 july wûn Afke mei har frije formaasje pertoer yn Húns mei Anna-Lynn Wijbenga út Ferwert en Jindra ten Kate út Hallum by de dames senioaren de earste priis. (Foto: Antsje Kuipers). De sneon derfoar wist Afke by it troch inoar lotsjen yn Ie mei Karin Ijsbrandy út Ljouwert en Nynke van der Meij út Holwert ek al de krâns te pakken. It ritme sit der goed yn. Nei in lange reeks fan preemjes komme dan no de krânsen. De ynspanningen wurde beleanne. Lokwinske Afke.

Partoer Ie moaie winner fan de gouden klaverkes op tredde Jong Fammedei

Yn in moaie en spannende finale wûn it earstejiers senioarepartoer fan Ie mei fiif earsten gelyk en 6-4 fan Dronryp. Op dy stân koe de tuskenynse opslach fan Klaske de Jong net goed ferwurke wurde troch it perk fan Dronryp. In moaie en terjochte winner. Net ien kear hie Dronryp yn de finale foarstien en wiene it faak foutsjes fan Ie dy’t der foar soargen dat Dronryp hieltyd yn de partij bliuwe koe. En, dat moat ek sein wurde, troch de fechtersmentaliteit fan it Dronriper partoer ûnder oanfiering fan Imke van der Leest. De finale wie dêrmei in weardich beslút fan in prachtige keatsdei dêr’t yn alle omlopen spannend keatst waard.

Lees meer

Meisjes Mantgum toonden mooi spel in twee omlopen tijdens NK

Zaterdag 1 juli vond het NK meisjes plaats te Beetgum. Mantgum was met de NK-overwinning van Riemke, Afke en Thalia in 2005 titelverdediger. Dit jaar streden Ilse, Thalia en Elaine voor de eer van Mantgum. De eerste omloop wonnen de meisjes met 5-3 6-4 van het sterke Beetgum. In de tweede omloop tegen Stiens liep het wat moeizaam. Stiens pakte al snel de leiding en breide die uit tot 4-0. Ondanks gewaagde maar o zo succesvolle coaching van Joke Koldijk lukte het niet meer om de partij met winst af te sluiten. Stiens won met degelijk spel van Mantgum met 5-4 6-2. Hulde namens onze vereniging aan de nieuwe bondswinnaars uit Goeinga (Wiljo Sybrandy en Marije van der Meer).

Lees meer

30 juny

In protte krânsen op de lêste dei yn juny. Baukje, Elina en Hiltje Pietje namen út Wommels de krâns mei nei hûs fan de Federaasje ôfdielingskompetysje. Se moasten yn harren lêste partij djip yn harren reserves mar it slagge. By it stritkeatsen gong de hiele famylje van der Galiën mei in priis nei hûs en trije mei in krâns. Dit is op syn minst in plaatsje en in felisitaasje wurdich.

Meisjes weer in de prijzen

Op zaterdag 24 juni werd in Baard een del-wedstrijd gespeeld in plaats van de geplande uitnodigingswedstrijd. Dit vanwege het NK dames waar verschillende meisjes aan deelnamen. Ilse Noorman won in Baard de krans samen met Mariska Hoogland en Ant Volgels. Onze dames Baukje Aalbers, Afke Kuipers en Riemke van der Zee, hebben prima gepresteerd tijdens het NK te Minnertsga. In de eerste omloop wonnen ze met 5-0 van Goënga. De tweede omloop werd Akkrum met Afke Hylkema op een eindstand van 5-2 gestopt. In de derde omloop verloren ze van het sterk kaatsende Witmarsum die uiteindelijk de premie opstreek tijdens dit NK. Zondag 25 juni verloor Thalia in de eerste omloop met haar vrije formatie partuur samen met Anke Marije Pompstra en Wiljo Sybrandy op 5-5 6-4. In de daarop volgende del-wedstrijd won uiteindelijk Wiljo de krans en Thalia de premie.

Afke, Ilse en Thalia yn de prizen

Hjoed hie Afke mei har frije formaasje partoer de twadde priis yn Holwert. Se hie wer lest fan de âlde blessure en har maat Jindra hie in blessure oan de skouder. It partoer bleaun yn e earste omloop stean en yn e twadde krige se lest en waard har skonk yn ‘e tape set. Dernei wie se balkearder en Anne-Lynn Wybenga sloech foar best op. Alles waard út e kast helle! Yn e finale kamen se foar mei 3-0. Mar op 3-0 6-6 sloech Linda Terpstra in sitbal, en dat waard it brekpunt fan de party. It partoer fan Kuipers c.s. kwam net mear oan bod. De wedstriid waard wûn troch it partoer fan Linda Terpstra, Annalyn Hanje en Judy Bergsma op 5-3 6-2 die de hiele dei poerbêst keatst hawwe.(bron Antje Kuipers) Akkrum 17 juni 2006 Bij de meisjes d.e.l. was de eerste prijs voor Wiljo Sybrandy (Goënga), Lucy IJsselmuiden (Jirnsum) en Ilse Noorman (Mantgum). De premie was voor Feikje Bouwhuis (Bolsward), Ingrid van der Veen (Hurdegaryp) en Tialda de Vries (Wergaa) en voor Thalia Reitsema (Mantgum), Jacobien Postma (Bolsward) en Michelle Bruinsma (Bolsward).(bron KNKB site)

It earste WK fan de JK (fan JK)

Der wienen fiersten temin opjeften foar de teatspartij dy plant wie foar hjoed, snein 11 juny 2005, mar wat wie it moai hjoed op it sportfjild yn Mantgum. De JK fan JK hie dizze dei ek it WK fan JK organisearre. De teatspartij waard ôflost. De jeugd kaam yn it oranje te keatsen hjoed. Yn fiif perken waard der omraak keatst. Jo kinne sjen dat oandacht en training resultaat opsmyt. Wat wie it gleon, faak waard it earst pas pakt op 6-6. Moai wat publyk op de banken en efter de tillegraven. Oare kear kinne der fansels noch folle mear by want der binne noch mear banken. De prachtige wikselprizen krije it kommende jier in moai plakje by de winners thús. Hjirneist de priiswinners fan de earste WK fan de JK (fan JK).

Lees meer

It giet goed mei de keatsters fan Mantgum.

In opsomming fan de resultaten fan it ôfrune wykein; Yn Koarnjum wûn Elaine Reitsema yn de meisjes kategory de krâns mei Evelien Westra en Lysbet Bakker. Hja wûnen de finale fan Mariska de Vries, Berber Roosma en Kim de Jong. Afke Kuipers stie freed yn de finale yn Stiens mei Inge Algra en Romy van der Veen.(op de foto vlnr: Romy van der Veen, Afke Kuipers en Inge Algra). Sy ferlearen hjir mei 5-3 6-2. Sneon kaam hja alwer yn de finale yn Ternaard mei Helena de Vries en Brecht Gerbrandy. Dizze kear waard it 5-5 6-0 dus wer de preemje. Baukje Aalbers wûn yn Ternaard de tredde priis mei Margerietha Goodijk, Rianne van Baarsen. Hjoed, snein de 11e, kaam Afke mei Baukje en Riemke as it Mantgumer ôfdielingspartoer ek yn de finale. Ljouwert wie te sterk mei 5-1 en 6-6. De froulju fan Ee waarden hjoed tredde.

federaasjekeatsen yn Mantgum

de útslagen fan de federaasjepatij yn Mantgum kinne jo hjir lêze. Op de foto alle winners bijelkoar. Bij de KNKB-meisjes was de eerste prijs voor Margit de Groot (Sint Annaparochie), Berber Roosma (Stiens) en Nynke Stiemsma (Lioessens). In een spannende finale werd met 5-5 6-0 gewonnen van Ilse Noorman (Mantgum) , Nynke Andringa (Grou) en Lisanne van der Meulen (Sint Jacobiparochie). (bron KNKB site)

Lees meer