keningsbeker

yn it foarjiers nûmer fan Jacob Klaver hat Theo Kuipers in oprop dien om de keningsbekers op te sykjen. No, Theo kin gerêst wêze, de beker mei de bokke hoarns is wer boppe wetter. Krekt as alle oare bekers trouwes. As jo goeie eagen hawwe sjogge jo dat Theo de beker yn de C-klasse yn 1997 sels wûn hat. Mei koarten steane se yn ús medalje-kast yn de Wjukken.

Geplaatst op 27 May 2007