Greidehoekepartij set út ein mei thúswedstriid yn Mantgum

Juster jûn wie de lotting fan de Greidhoekepartij yn de kantine van KF Wommels. Ofrûne tiid ha jim al in soart lêze kinnen oer de nije opset fan de Greidhoekepartij. Nei 6 moanne fan tarieding op it idee fan Wommels giet it woansdei oan! Yn de kantine wie de striid ûnderling al begûn. Mei in pear stekken waarden de captains/spilers al in bytsje troch elkoar kitele en op skerp setten. Ien ding stiet fêst, alle doarpen dy’t mei dogge binne der op \gebrand\" om harren doarp sa goed mogelik te fertsjintwurdigjen. Op 12 maaie giet it oan! """

Lees meer

Fjouwer Mantgumers yn ‘e prizen

Befrijdingsdei 2010. Wylst mear as 100.000 festifalgongers as herringen yn in tonne yn Ljouwert omskaaiden siet it dyselde middei wol sa noflik yn de Hûnser keatsarena. Want earlik, is earlik, Hûns hat ien fan de moaiste keatsfjilden.

Lees meer

Earste KNKB krâns Mantgum nei it Hiem!

Yn Húns hat Amarins de Groot hjoed de krâns wûn mei har maat Alien Hoekstra. Yn Húns wie der ek noch in priis foar us lid Rianne Nutma, sy gie mei de premie yn de ferliezersronde nei hûs ta. Yn Hjelbeam wie Jelle Terpstra winner fan de 3e priis bij de welpen jongens troch elkoar lotsjen.

Loting vernieuwende kaatscompetitie “Greidhoekepartij” zaterdag 8 mei

De loting van de vernieuwende kaatscompetitie, onder de naam van “Greidhoekepartij”, zal plaats vinden op zaterdag 8 mei om 20.00 uur in de kantine van de KF Wommels. Dit vernieuwende initiatief, opgezet door vier kaatsverenigingen in de gemeente Littenseradiel, te weten KF Easterein, KF Onder Ons Easterlittens, KF Jacob Klaver Mantgum en KF Wommels krijgt officieel het startschot op 8 mei.

Lees meer

Nije stipers “Keatsfammen”

Ofrûne keatsseizoen hat it partoer fan Ilse Noorman (Mantgum), Feikje Bouwhuis (Boalsert) en Anke-Marije Pompstra (Easterein) foar it earst mei inoar keatst. It wie in seizoen mei ferassingen en suksessen.

Lees meer

Peloteteam maakt valse start

Donderdagavond 29 april. Terwijl in ons club- en dorpshuis “Wjukken” Sijbolt en Aukje Dijkstra werden gefeliciteerd met hun koninklijke onderscheiding, die zij vandaag mochten ontvangen, vond op het sportveld de opening plaats van de pelotecompetitie.

Lees meer

Topgroepen KNKB traine yn Mantgum

Snein 18 april, in skitterjende dei. In prachtich foarjiersintsje sette de wrâld yn bloei. In suchtsje wyn soarge foar kuolte dy’t foar sporters sa wolkom is. Ideale omstannichheden foar de Amstel Gold Race yn it suden fan ús lân mar fansels net folle minder foar ús keatsers dy’t har tariede op it kommende keatsseizoen.

Lees meer

Van wilgenstok tot hoepel

Wilgenteelt is al oud. Al eeuwenlang heeft men wilgen voor vele doeleinden gebruikt. Tot ver in de 20e eeuw was de houten ton één van de meest gebruikte verpakkingsmaterialen. De hoepels, gemaakt van wilgentenen, werden door kuiperijen gebruikt voor het vervoer, de opslag en het rijpen van de meest uiteenlopende producten zoals wijn, jenever en bier, haring, ansjovis, boter, zuurkool, enz.

Lees meer

Nieuwe sponsor Jacob Klaver

Donderdag 18 maart had ik een afspraak met de heer Robbert Klaasman van de Friesland Bank. Dhr. Klaasman is voorzitter van de Raad van Bestuur en sinds vorig jaar woonachtig te Mantgum. Hij en zijn vrouw hebben al kennis gemaakt met het kaatsen in Mantgum door het bezoeken van de Jong Famme Partij en de Lytse PC.

Lees meer

Oanfollings oer de keatsfilm út 1953

It keatsfilmke oer it jubileum fan Jacob Klaver op www.kaatshistorie.nl hat hiel wat losmakke. De al wat âldere Mantgumers ha oan it harsesskrabjen west oer de 9 manlju oan it begjin fan it filmke en de minsken fan it keatsmuseum oer de 6 keatsers oan it ein fan de opname.

Lees meer

Ilse twadde op “Europian Championship One Wall handball”

Yn it wykein fan 13 en 14 febrewaris wiene alle eagen rjochte op Sven Kramer. Hy wun goud op de Olympyske 5000 meter. Fierder wie der ek noch Heerenveen – Ajax. Mar op 500 kilometer fan Mantgum yn it Belgyske Herne waard fochten om de Eupeeske titel muorrekeatsen ofwol “Europian Championship One Wall handball”, under de njoggentjin jier.

Lees meer

WWC en JACOB KLAVER bakten ze weer bruin.

Op oudjaarsdag waren Karin Halbertsma, Sjoukje Cnossen en Maaike Kuipers al vroeg uit de veren. ’s Morgens vóór zessen waren ze al in dorpscentrum Wjukken om de eerste emmer met oliebollenbeslag te mixen.

Lees meer

Noflike krystdagen en sportyf 2010 tawinske!

K.f. Jacob Klaver Mantgum winsket jo in noflike kryst en in soad keatswille yn 2010 ta ! Troch omstandigheden komt it neijiersboekje letter út dan jimme went binne. Sa as it no liket ferskynt it Jacob Klaver magazine yn de earste wike fan jannewaris.

Nije leden Jacob Klaver

Sneon 4 juli (of wie it al snein) binne bij Jacob Klaver twa nije leden oanmeld Geslacht en bertedatum koene noch net trochjoen wurde Wol waard it lidmaatskipsjild foar de kommende fiif jier bitelle Uteraard tsjin spesjaal tarief.

Lees meer

Jong Famme Partij internasjonaal

Der is in wier promoteam út Boalsert underweis dy’t de Jong Famme Partij ek bûten Fryslan ûnder de oandacht bringt. Op ûndersteande links sjogge jim foto’s dy’t makke binne yn Azië. http://www.bolswardbabesaroundtheworld.nl/Guus/Opdrachten%20voor%20Guus.html?a=p&leesverder=97 http://www.bolswardbabesaroundtheworld.nl/Guus/Foto’s%20van%20Guus%20zijn%20opdrachten.html

Verslag kaatscompetitie 2009

Het is alweer enige tijd geleden dat de kaatscompetitie gestopt is. Wat ik u nog schuldig ben is natuurlijk de uitslag van de competitie. Maar voordat ik die uitslag bekend maak, moeten we natuurlijk eerst even wat aan de statistieken doen. Op deze wijze krijgt u ook een beeld van de bezoekersaantallen die we dit jaar mochten verwelkomen. Daarnaast kunnen we meteen een beetje geschiedenis schrijven. Het medium internet is daarbij een mooi hulpmiddel. Geplaatste artikelen op deze website vormen in de loop der tijd een prachtig archief voor een vereniging.

Lees meer

De prestaasjes fan de Jacob Klaver KNKB keatsters fan it ôfrûne keatsjier

Wat neffens mij noch nea earder fertoand is, is dat ien fan ús leden it jierklassemint wûn hat. Dit barde bij de Welpen Famkes wêr’t Jennie Terpstra de measte prizen wûn. Foaral yn it begjin fan dit keatssezoen wie hja yn de A klasse net te ferslaan en wûn in soart. Jennie behelle 28 punten, 5 mear as de twadde priiswinnares Andrea Kroes. Jennie kaam ta dizze score troch 7 x in earste priis te winnen, 2 x in twadde en 3 x in tredde. In hiele bysûndere prestaasje, takom jier keatst Jennie bij de pupille famkes

Lees meer

Partoer Simon Minnesma wint de slach fan de generaasjes op 60ste Lytse PC yn Mantgum

Alle jierren wer is it de konfrontaasjes tusken de âldere generaasje en it oanstoarmjend talint op de lêste klassiker fan it keatsseizoen, de Lytse PC. Faak moat de jeugd belies jaan en dat wie dit jier net oars. Mei âld-winners fan de Lytse sawol as de “Grutte” PC , Simon Minnesma en Chris Wassenaar tegearre mei oait lytse preemjewinner yn Mantgum: Arie den Breejen, krige dizze edysje moaie en terjochte winners.

Lees meer

Lytse PC

Keatsferiening Jacob Klaver organisearret sneon 12 septimber 2009 foar de 60e kear de Lytse PC, in senioren wedstriid frije formaasje . It begjint om 10 oere.

Lees meer