Yde Klaas Dijkstra nimt yn styl ôskie mei winst op 56-ste Lytse PC yn Mantgum

Wa gunde it Yde Klaas Dijkstra net: de winst op syn lêste partij? It waard him net allinne gund, hy ferstjinne it ek mei de geweldige stipe fan syn maten Peter Dijkstra en Rene Anema. De kroan krige de foar bêst opslager krekt net. It keningskip waard mei ien punt ferskil gund oan good old Peter Dijkstra dy’t syn paadsje foaryn knap skjin hood en ek de hiele dei de foar minst foar syn rekken naam. It wie Peter syn twadde winst yn krap tweintich jier Lytse PC. En it wie in moaie oerwinning yn in gelyk opgeande finale dy’t mei alles oan de hang beslikke waard troch Peter Dijkstra dy’t de lytse keats foarbysloech. De finale makke dêrmei in soad goed want yn alle omlopen wiene der einlik allinne mar iensidige partijen te sjen. In list mei 24 pertoeren en dan al foar fiven út sei’t wat dat oanbelanget genôch. (Sjoch ek: Fotoalbum/Lytse PC 2005)

Lees meer

2e Jong Famme Partij gewonnen door Dronrijp

De 2e Jong Famme Partij is in een spannende finale gewonnen door Dronrijp. Zij versloegen Bolsward met alles aan de hang. Een beeldverslag van deze dag kun je vinden onder het kopje \fotoalbum\".

Mantgumer skoaljonges winne de Federaasje ôfdielingskompetysje

ôfrûne freed te jûn wie de lêste fan de trije wedstriden yn de ôfdielingskompetysje fan de federaasje Littenseradiel. Jasper Visser, Menno Bonekamp en Johannes Muller wisten by de skoaljonges de measte earsten byelkoar te keatsen. Yn Easterwierrum stienen sy yn de finale tsjin Wommels, letter yn Winsum hellen se alwer de finale, doe tsjin Wiuwert Britswert. Beide kearen kamen se mei de twadde priis thús. En freed wie de leste jûn, yn Wommels. Yn in spannend poeltsje waarden se twadde mei 18 earsten efter Jorwert mei 19 earsten. Yn dizze kompetysje waard Wommels twadde en Wiuwert Britswert tredde. It skoaljonges pertoer mei Martin Weda en Feiko van Zadelhoff wisten it de leste jûn noch spannend te meitsjen troch mar krekt te ferliezen fan Wommels mei 5-5 en 6-2. De skoalfamkes Maartje Slop Hendrika Reitsma en Marieke Bonekamp binne yn harren kompetysje fjirde wurden.

Fiif doarpenpartij 19 juny 2005

Hjir binne de winners by de jeugd: Hendrika Reitsma, Yde Gjalt van der Hem, Hessel Veenstra, Jasper Visser, Feiko van Zadelhoff, Kristian van Zadelhoff, Jente Wieberen Muller, Sjoerd Rozenberg, Jorrit Meinsma, Hylke Zondervan, Janneke Blanken, Sjoerd Theo van der Hem, Ulbe Blanken en Marijke Abma. Ymkje van der Hem wie al nei hûs.

Meisjes Mantgum winnen NK meisjes te Menaldum

Menaldum 4 juni 2005; de meisjes Afke Kuipers, Riemke van der Zee en Thalia Reitsema winnen op overtuigende manier het NK meisjes 2005. Mantgum won in de finale van het partuur van Ee met 5-3 6-4. Op deze stand maakte Riemke een eind aan de wedstrijd toen ze de grote kaats royaal voorbij sloeg. Mantgum won in de eerste omloop met 5-1 6-0 van Morra-Lioessens die dit jaar voor het eerst uit kwam op een afdelingswedstrijd in deze categorie. In de tweede omloop won Mantgum van Menaldum met 5-2 6-4 met in het partuur o.a. Willy van der Ende. De derde omloop trof Mantgum in Pingjum met de Maaikes Wind en Osinga een erg sterke tegenstander. Op verrassende wijze had Pingjum na een 5-3 achterstand in de 2e omloop afgerekend met Ouwe Syl. De meisjes van Mantgum wonnen deze wedstrijd minstens zo verrassend met 5-1 6-6. Op de vierde lijst was Bolsward de te overwinnen tegenstander. Bolsward met Afke Walstra, Feikje Bouwhuis en Melissa van der Weij hadden in de eerste drie omlopen nog niet veel tegenstand gehad en begonnen fris aan de wedstrijd. Nadat Bolsward met een 3-1 de leiding nam trok Mantgum de wedstrijd naar zich toe. Vooral de voortdurende opslagdruk van Afke en Riemke en de soms even haperende opslag van Bolsward werd de meisjes van Bolsward fataal. Met een eindstand van 5-3 6-4 liet Mantgum het brons aan Bolsward. Met deze prachtige bondsoverwinning hebben Riemke, Afke en Thalia op overtuigende wijze revanche genomen op Ee. Immers drie jaar geleden verloor Mantgum op het NK in Dokkum in de finale van ditzelfde partuur. Over de hele dag hebben de meisjes bijzonder degelijk gekaatst. Vooral de opslag heeft op publiek en tegenstanders veel indruk gemaakt. Als een goed geoliede machine bleven Afke en Riemke de ballen met voldoende variatie op het perk afvuren. Hulde voor de kampioenen, hun coach Joke Koldijk, trainster Jitske Venema en alle anderen die hebben bijgedragen aan deze fantastische prestatie. De zegereeks voor de Mantgummmer meisjes blijft zo maar doorgaan, na het eerdere NK-goud bij de schoolmeisjes (2004 en 2003) en de pupillenmeisjes (2001). De meisjes werden met een mooie cabriolet uit Menaldum opgehaald en in optocht naar Mantgum gebracht, waar ze na een zegerit door het dorp in het MFC de Wjukken feestelijk werden onthaald. De vreugde werd nog groter toen bleek dat ons lid Arjen Klaversma uit Mantgum het NK skeeleren in Steenwijk had gewonnen. Arjen: van harte proficiat met deze gouden plak!

Lees meer

Ruurdsje en Zwaan zorgen voor nieuw record € 1.295,- !!

Jaar in jaar uit zorgen Ruurdsje en Zwaan Swierstra (in het midden op de foto) voor de verkoop van loten voor de traditionele verloting van onze vereniging. Dit jaar hebben ze opnieuw een recordbedrag binnengehaald. Zaterdag tijdens de Lytse PC vindt de verloting van de prachtige prijzen plaats. Als blijk van grote dank ontvingen Ruurdsje en Zwaan uit naam van het bestuur van de ponghâlder elk een mooie bolchrysant.

Ferwert wint yn Mantgum de gouden klaverkes op 1e Jong Famme Partij

Ferwert heeft vandaag op 10 juli 2004 de 1e Jong Famme Partij gewonnen in Mantgum. 1e Ferwert: Hilda Tjepkema, Anna Lynn Wijbenga en Ingrid de Haan 2e Berltsum: Marijke Westra, Tryntsje de Jager en Leonie Zeinstra 3e Minnertsgea: Jannine Klaver en Maaike Joostema 3e Dronryp: Ilse Arendz, Imke van der Leest en Annelien Hanje.

Lees meer

It libben fan in keatsferiening; Piter Boersma

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum heeft KF Jacob Klaver een speciaal boek door Pieter Boersma laten schrijven. Dit boek is nog te bestellen bij het bestuur voor een bedrag van € 13,50 exclusief verzendkosten. Een interessant boek voor elke kaatsliefhebber. Een mengeling van feiten en fictie maken dit boek tot een prettig leesbare roman. Boersma kreeg voor zijn werk ’’It libben sels’’ de Gysbert Japicxpriis 1998 uitgereikt.