Mantgum pakt winst op NK Famkes yn Boalsert

Yn Boalsert ha Ilse Noorman, Elaine Reitsema en Thalia Reitsema it Nederlânsk Kampioenskip keatsen foar de famkes behelle. Mei troch in knap lot wist Mantgum har redelik makkelijk yn de finale te keatsen. Yn de finale wist it partoer fan de coaches Joke Koldyk en Sjirk Gjalt de Groot de pleatselijke favoriet Boalsert op 3 buordsjes te hâlden. Troch in foartreffelike sitbal op 5-3 6-0 te pleatsen makke Ilse in ein oan de wedstriid. Foto (Antje Kuipers) v.l.n.r. Thalia, Ilse en Elaine

Lees meer

Sneon 30 juni wie in moaie dei

Behalve it sukses yn Boalsert, wêrfan hjirnei noch ferslach dien wurdt op ús website, wienen der mear Mantgumer priiswinners. Jasper Visser en Johannes Muller wienen nei Eanjum, KNKB jonges t.i.l. Sy troffen inoar yn de finale. Jasper wûn mei Gosse Beeksma en Paulus Yde Walda uit Wjelsryp de krâns. Johannes pakte mei Gerrit Jan Duiven en Jorren Westra de preemje. Yn Boazum wûn Baukje Aalbers de twadde priis en Afke Kuipers wie suksesfol in Doanjum, sy wûn de tredde priis.

Stritkeatsen 2007 begûn mei in protte wetter

By de jeugd waard keatst troch 14 pertoer yn 3 kategoryen. By de grutten wienen der 13 pertoer en 2 kategoryen. Op tiisdeitejûn reinde it fûleindich mar de linen dy der moarns om seis oere troch Anna Christien dellein wienen, bleaunen lizzen. Der wie krekt ien perk temin, goeie saak, derom moast der by de jeugd ek op woansdei noch ien partij keatst wurde. De útslaggen: skoaljeugd 1e Feike van Zadelhoff en Marijk Abma. Pupillen 1e Jan vd Meer en Christiaan de Graaf. 2e Jente Wieberen Muller en Tjardo Bouma. Welpen: 1e Wout Jan Slop en Jenny Terpstra 2e Jurian Tolsma en Myra de Graaf 3e Leroy Fens en Janna Fopma 4e Skelte de Jong en Melissa vd Galiën. By de froulju: 1e Maaike Kuipers en Hilda Dolstra 2e Boukje Kuipers en Jitske Klaversma 3e Trees Bos en Corrie vd Meer. By de manlju 1e Lieuwe Fopma en Pieter vd Veen 2e Baukje Stienstra en Theo Kuipers 3e Bouwe de Bruin en Johannes Muller ].

Wiersma Tinteferhier & Catering sponsor fan keatsferiening Jacob Klaver

Jan Watze Wiersma, de tentsetter van het Noorden. Sa’n 10 jier ferlyn wie Jan Watze syn heit foarsitter fan in hûneklup yn Ljouwert. Elk jier hiene sy foar dy klup in grut evenemint mei in tinte derby. Syn heit hat mei twa maten yn april 1997 sels in tinte kocht en dy ferhierden sy oan de hûneklup. Earst in kateraar, mar letter ek oaren woene dy tinte ek wol ha, dat yn septimber fan dat jier wiene der al twa tinten. Al gau wie it te grut foar de twa maten, dat heit, mem en soan Jan Watze gongen mei har trijen fierder. Mem docht de administrative kant en katering, heit soarget foar klanten en Jan Watze behâldt se. Op it stuit kin Wiersma Verhuur 4500 m2 oerkaapje. Sy hawwe bygelyks 58 fan punttintjes fan 5 x 5 meter, mar ek tinten sa grut binne (10 bij 40, 12 bij 36, 15 x 80). Dy kinne net allinne mear mei mankrêft opboud wurde, der komt in heftruck by. Yn harren loads hawwe sy in eigen wurkpleats foar ûntwerp, bou en ûnderhâld fan de tinten, mar ek in keuken fan 40 m2, in spielkeuken fan deselde grutte en it porslein nimt 80 m2 (sjoch ek www.wiersma-verhuur.nl).

KF Jacob Klaver pakt 2e prijs op NK-dames.

Afke Kuipers, Riemke van der Zee en Baukje Aalbers wonnen zaterdag 23 juni de 2e prijs op het Nederlands Kampioenschap voor dames in Raard. Na een vijfde prijs in 1982 en derde prijzen in 83, 89 en 90 was dit het beste resultaat dat de Mantgumer kaatsvereniging behaalde bij het NK voor dames. De Mantgumer dames lieten bijzonder goed teamspel zien en maakten in de eerste twee omlopen korte metten met hun tegenstanders. Makkum werd verslagen met 6-2 en de studentes uit Groningen werd zelfs geen eerst gegund. (6-0). Een ware thriller was de partij tegen St. Annaparochie. In deze wellicht mooiste en spannendste partij van de dag keerden de kansen slag na slag.

Lees meer

1e Pearke Teatspartij om het kampioenschap van Littenseradiel

De 1e Pearke Teatspartij om het kampioenschap van Littenseradiel is een succes geworden. Alle deelnemers zijn enthousiast en garanderen dat ze volgend jaar weer van de partij zullen zijn. Zo moet deze partij wel uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement waar iedere kaats- of tennisliefhebber aan mee wil doen. De door de Mantgumer Tennisclub en kaatsver. Jacob Klaver georganiseerde wedstrijd is gewonnen door Aukje Nauta en Ido Altenburg uit Oosterwierrum. Zij zijn dus de eerste kampioenen Pearke Teatsen van Littenseradiel. De 2e prijs is voor Baukje Stienstra en Pyter Klaversma van Mantgum. De 3e prijs gaat naar Houkje Fopma en Jelle Anema ook Mantgum.

moaie generale foar it NK (bron KNKB site, Henk Hempenius)

In de finale van deze “Generale” voor het Nederlands Kampioenschap te Kimswerd stond Afke Kuipers met Riemke van der Zee en Baukje Aalbers voor Mantgum tegen het Bolsward van Gejanna Dijkstra, Afke Walstra en Fenna Zeinstra. De opening is voor Mantgum zij nemen de leiding als Riemke er in slaagt de bal voor de kaats te keren op 6-4. Fenna brengt al gauw de stand in balans als zij met een prachtige onderhandse beweging de kaats weet te passeren op 1-0 0-6. Bolsward gaat gelijk door en weet de leiding over te nemen, het is Gejanna die er in slaagt het perk van Riemke en Baukje met een zitbal op 1-1 4-6 weet te verschalken. Mantgum blijft echter gelijke tred houden als Gejanna haar bal voor het perk ziet ploffen op 1-2 6-4. Afke, Riemke en Baukje weten hier niet van te profiteren en de leiding over te nemen.

Lees meer

Knkb jongens 10 juny 2007

Uitslagen KNKB jongens zondag 10 juni 2007, Mantgum. A-klasse: 1e prijs, Hans Wassenaar, Tzummarum Jort Oving, Raerd Sibe Wijbrandi, Loënga 2e prijs, Rienk Veltman, Makkum Klaas de Vries, Witmarsum Jort Strikwerda, Wommels 3e prijs, Jan Brandt Wiersma, Grou Rients Julianus, Marssum Arnold Zijlstra, Tzummarum

Lees meer

In waarme federaasjeparij yn Mantgum

ôfrûne sneon is op it fjild yn Mantgum de federaasjepartij foar de jeugd keatst. Der waard keatst yn 5 kategoryen. De útslaggen: Welpejonges, 1e Pieter Postma en Jesse van Berkum 2e Bouke Sieswerda en Hindrik Meinsma 3e Sander Kuperus en Koen Zuidema. Welpefamkes, 1e Rixt Keuning en Amarins de Groot, 2e Wietske de Vries, Sietske Faber en Hedwich Veldman, 3e Fenna Kramer en Elisabeth Sijbesma. Pupille jonges en famkes, 1e Geart Dijkstra en Joost Verheus, 2e Gerwin Veltman en Annette Brinksma 3e Jan van der Meer en Amarins Poelstra. ôffallers 1e Rienk Swart en Dieuwke de Vries, 2e Douwe Kooistra, Christiaan de Graaf en Janine van Berkum.

Lees meer

Ilse ek wer yn de krâns

Wiljo Sybrandy uit Dearsum, Ilse Noorman uit Mantgum en Joukje Kuperus uit Dronrijp wonnen zaterdag in Kollum de kransen bij de meisjes. De premie was voor Marie Jetske Lettinga uit Dongjum, Nynke Andringa uit Grou en Lisette Wagenaar uit St.-Annaparochie(bron KNKB site)

Jacoba Klaver

Us keatsferiening wurdt troch oare ferienings wolris Jacoba Klaver neamt. Soks om’t it de lêste tiid hast altiten de froulju binne dy’t foar suksessen soargje. Ik hearde lêst ien dy’t frege as wy in froulju’s keatsferiening wienen. \Ha jim wol jonges dy’t keatse? Soks moat ús jonges dochs oan it tinken sette...........

Lieuwe Fopma kening op de Boeren PC

Je ha yn de sport ieuwige talinten, miskende talinten mar ek letbloeiers! Yn ús keatsferiening ha wy fan de twa earste kategoriën in hyl bosk. Mar wy ha no ek it fenomeen fan in letbloeier. It is Lieuwe Fopma. Einliks noait fuort te keatsen, mar wol in echte leafhawwer fan it spultsje. Tsja en dan komt dêr in dei dat jo sjen litte dat jo dochs wol mear kinne dan allinnich mar wat \sljocht wei hinne balje\". Dat wie foar Lieuwe op 7 juni 2007. Op de twadde BOEREN PC yn Stiens wie hy de allerbêste. Nei \""tije kear lotsjen\"" hie hy trije kear wûn en mar trije earsten tsjin. En dan te betinken dat er yn de earste partij fuortendaliks mei in spul efter stie. In echte \""letbloeier\"" ús Lieuwe. Mar Trees kin ek fan syn sukses genietsje want de priis bestie út in reis foar twa persoanen nei in kastiel yn it bûtenlân. Heit Geart hoecht net oer it melken yn te sitten want de Boerenhulp komt dy dagen foar it wurk op de pleats. Wy binne benijd as dit \""lette\"" sukses ek in ferfolch kriget."""

Jenny en Amarins in de prijzen

Jenny Terpstra en Amarins de Groot moesten zaterdag 2 juni tegen elkaar in de finale van de federatiewedstrijd bij de pupillen meisjes. Uiteindelijk won Jenny met haar partuur de eerste prijs. Amarins behaalde de tweede prijs. In haar hand houdt zij de ijstaart die door Theo Kuipers was uitgeloofd voor de eerste drie jeugdleden die buiten Mantgum een prijs zouden winnen. Wij zijn benieuwd wie de derde ijstaart wint. Jasper Visser won bij de jongens (14-16 jaar) de krans met zijn partuur op dezelfde partij in Welsrijp, proficiat. Geen ijstaart, omdat Jasper al in de derde klas van de middelbare school zit en Theo heeft 3 ijstaarten uitgeloofd voor de eerste drie basisschoolleerlingen die een prijs winnen op KNKB of federatiepartij.

succes voor Afke met haar maten op Sonnenborgh

Afke Kuipers won met haar vrije formatie (Jindra ten Kate en Anne-Lynn Wijbenga) de derde prijs op de vrije formatiepartij op Sonnenborgh in Leeuwarden.In de eerste omloop versloegen zij het sterke partuur van Gejanna Dijkstra-Buma met 5-3 en 6-4. Daarna bonden zij het partuur van Klaske de Jong aan de zegekar met een nipte overwinning 5-5 en 6-4. In de strijd om een finale plaats moesten zij het onderspit delven tegen het partuur van Linda Terpstra. Zij verloren uiteindelijk van de latere prijswinnaars met 5-2 en 6-4.

4 of 5 doarpen partij Easterwierrum

Hjoed wy KF Jacob Klaver de hiele dei aktyf op it keatsfjild yn Easterwierrum. Moarns keatste hjir de jeugd fan Wiuwert Britswert, Easterwierrum en Mantgum en fannemiddei moasten de “grutten” keatse. Spytich wie dat Jorwert in eigen ledepartij yn Jorwert ferkeatste mar dat mocht de pret net drukke. Moarns waard der yn trije kategoryen keatst. By de welpen wie it Hedwig Dijkstra dy de Jacob Klaver kleuren heech hold, sy wûn in twadde priis. Jente Wieberen Muller wûn mei Dieuwke de Vries by de pupillen de earste priis. By de skoaljeugd gongen de krânsen nei Feiko van Zadelhoff en Ynte van der Veen. It partoer fan Albert Jonker, Hans de Boer en Jan Dik Slop naam by de manlju de krânsen mei nei hûs. De froulju hawwe fannemiddei trije kear lotte en nei trije kear keatsen krige Joke Koldijk de krâns om. Op de foto ûntbrekke Feiko en Ynte, dy wienen al nei hûs doe t de foto makke waard. (foto’s Hans de Boer)

Jelle’s Dreamteam

Hjir de suksesformaasje fan ús Pelotencoach Jelle Anema. It is in wûnder dat hy de kopkes allegear deselde kant op krigen hat en mei dit team de finale helle hat. We ha Jelle ris eefkes fan siden nommen en frege wat no it geheim efter dit sukses is. We krigen in koart mar dúdlik antwurd: “de neisit”. Doe’t we dêr op troch fregen joech Jelle wat mear fan syn geheim priis.”It is sa dat ik mei de mannen ôfpraat ha dat se foar in wedstriid trije dagen gjin bier of sterke drank nimme. By winst kin se dan nei ôfrin safolle nimme as se wolle. Se binne dan sa alderheislikst toarstich dat se fan fûlens harren tsjinstanner fan it fjild ôf meppe. Se wolle einliks gjin inkeld earst fergrieme om mar sa gau mooglik oan “de neisit” begjinne te kinnen.”

Jacob Klaver actief op het Nederlands Kampioenschap senioren

Pinkstermaandag werd de traditionele “Bondswedstrijd” voor heren senioren verkaatst. Een aantal jaren geleden is deze naam vanwege zijn landelijke uitstraling veranderd In Nederlands Kampioenschap (NK). Maar het blijft vanwege zijn traditioneel grote deelname een soort familiedag waar de meeste afdelingen gewoon niet willen missen. Er stonden dit jaar in totaal 69 partuur op de lijst.

Lees meer

keningsbeker

yn it foarjiers nûmer fan Jacob Klaver hat Theo Kuipers in oprop dien om de keningsbekers op te sykjen. No, Theo kin gerêst wêze, de beker mei de bokke hoarns is wer boppe wetter. Krekt as alle oare bekers trouwes. As jo goeie eagen hawwe sjogge jo dat Theo de beker yn de C-klasse yn 1997 sels wûn hat. Mei koarten steane se yn ús medalje-kast yn de Wjukken.

Elaine wint krans in Zurich

Zondag 20 mei was de tweede afdelingswedstrijd voor meisjes. Voor K.F. Jacob Klaver kwamen Ilse Noorman en Elaine Reitsema uit. Door te veel fouten in de opslag kwamen beide niet goed in de wedstrijd en strandden ze deze keer in de eerste omloop met 4-5. In de opstap wist Elaine samen met Ingrid van der Veen en Margriet Bakker een goed sluitend partuur te vormen. Na twee maal een 5-0 overwinning een staand nummer stonden de meisjes in de finale. Deze werd met 5-4 van het partuur Rixt Bijlsma uit Stiens gewonnen. Na een 4-1 achterstand knokten de meisjes met succes voor de krans.

Jonker Sikke partij ??

Hjoed, 20 maaie 2007 stie dit jier “trije kear lotsjen” op it programma. Hjirmei ha wy besocht om wer wat ekstra’s te bringen foar ús leden. Jonker Sikke út Jellum wie ús moai yn de mjitte kommen mei de prizen en derom wurdt der no al praten om oar jier te besykjen om hjir in Jonker Sikke partij fan te meitsje. Trije kear lotsjen hat as foardiel dat wy alle kearen ek alle perken fol hawwe, dit mei it moaie waar fan fannemiddei soarge foar in tige slagge keatsdei. It bliuw spannend tot oan de lêste slach. Oant de lêste partij wienen der meardere minsken dy kâns makken op de earste priis. Úteinlik wist Johannes de Jong de earste priis te pakken, mei like folle earsten mar ien tsjinearst mear hie Popke van der Zee de twadde priis. Dat it spannend wie die bliken by de tredde priis: Pieter Klaversma en Johannes Muller hienen beide likefolle earsten as tsjin earsten en dermei wûnen hja beide in tredde priis. Op de foto de fjouwer winners mei yn de midden de houten keatsbal makke en oanbean troch Anne Klaversma, ús haadsponser. Dizze houten keatsbal is fan ús jeugdkommisje en wurdt brûkt foar de trainingen. De foto is makke troch Hans de Boer (poask.nl).

Afke hjoed alwer in krâns

De Dames Hoofdklasse bestreden elkaar zaterdag in een uitnodigingspartij in Harlingen. Van de acht deelnemende parturen wisten de parturen van Afke Hijlkema uit Akkrum en van Géjanna Dijkstra – Buma uit Bolsward de finale te bereiken. Afke Kuipers uit Mantgum, Brecht Gerbrandy uit Groningen en Afke Hijlkema uit Akkrum kwamen in de kransen. Géjanna Dijkstra Buma uit Bolsward, Sjoukje Visser uit Ee en Leonie van der Graaf – Zeinstra uit Berlikum moesten genoegen nemen met de iets minder kostbare sieraden. De derde prijs was voor Linda Terpstra uit Stiens, Debora Oosterman uit Grou en Aukje van Kuiken uit Kollumerpomp. foto: P.Broekhuizen

afke koningin in Sneek

Afke won met haar maten Fenna Zeinstra en Tineke Algra in Sneek de Eerste pr. op de dames hoofdklasse uitnodigingspartij. Afke werd uitgeroepen tot koningin van de partij. Zij wonnen in de finale met 5-1 en 6-2 van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Idske Zijlstra. In Ferwerd was er ook Mantgumer succes bij de dames Eerste klas d.e.l. Daar won Riemke van der Zee met haar maten Boukje Stienstra en Helena de Vries de tweede prijs. Zij verloren in de finale met \alles aan de hang\" van Gerieke de groot, Aukje Stenekes en Margerietha Goodijk. In de verliezersronde was er een eerste prijs voor Boukje Aalbers. (foto henk hempenius)

WhoZnext? Jij………….?

Op maandag 12 maart kreeg de jeugdcommissie van Jacob Klaver een WhoZnext training. Je zult wel denken… wat is WhoZnext? De organisatie WhoZnext wil ervoor zorgen dat jongeren meer invloed krijgen op sportgebied. Jongeren voor jongeren! WhoZnext geeft een eenmalige training met adviezen om een activiteit(en) op te zetten voor de jeugd. Als de gemeente deze activiteit goedkeurt kunnen ze daar een subsidie voor geven van maximaal € 300 ,-.

Lees meer

Sponsor voor partuur van Jindra, Anna-Lynn en Afke

Deze foto is geen reclamespot voor het nieuwe programma “Boer zoekt kaatster” van Omrop Fryslân. Nee, onze kersverse hoofdklasse kaatster Afke Kuipers staat hier met haar maten voor het bedrijf van hun nieuwe hoofdsponsor. Het partuur van Afke Kuipers, Jindra ten Kate en Anna-lynn Wijbenga wordt het komende seizoen financieel gesteund door Landbouwmechanisatiebedrijf D. Kuipers B.V. met vestigingen in Greonterp, Zurich en Sint Annaparochie. De sponsor maakte het voor hen mogelijk om een partuurtrainer aan te trekken. Zij hebben die gevonden in Jan Douwe Gerbranda, die ook een deel van de wedstrijdbegeleiding voor zijn rekening zal nemen. Ondertussen zijn zij al begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen. Wij zijn benieuwd of ze hun goede prestaties van vorig seizoen kunnen evenaren of wellicht verbeteren.

Mantgum Wiuwert en Britswert ha goed harren bêst dien

Yn gearwurking mei de kuorbalferiening WWC hat de keatsferiening Jacob Klaver dit jier mear as trije tûzend oaljekoeken bakt en oan de man brocht. Dit is in moaie ynstruier foar de beide ponghâlders. Boppedat wie it wer in gesellige bedoening yn de Wjukken. Oar jier grif wer, mar no earst mar wer dy oare ballen.