Mantgum 2e op NK Dames yn Easterein

It partoer fan Mantgum mei Rixt Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra hat ôfrune sneon 22 juny in knappe twadde priis op de bûnspartij yn Easterein wûn. 

Mantgum 2e op NK Dames yn Easterein

It komplete ferslach folget. 

Geplaatst op 25 juni 2019