strjitkeatsen

D’r is dizze wike wer strjitte keatst. Yn ferbân mei skoalle aktiviteiten binne we al op moandei mei de bern begûn. Anna Christien moarns betiid mei de ferve kwaste d’r bylâns en it koe heve! Woansdei de folwoeksenen, tongersdei de finales. Wer in gesellich barren, de dielname wie wat oan de krappe kant, d’r meie takom jier wol wat meer meidwaan. De útslaggen bij de welpen: 1e priis Jurian Tolsma en Jelle Terpstra 2e priis Jennie Terpstra en Haye Bonsma 3e priis Kees Herder en Janna Fopma De pupillen/skoaljeugd 1e priis Kristian van Zadelhoff en Reinder Bonekamp 2e priis Geert Reitsma en Marianne Diallo 3e priis Sissel de Boer en Tjardo Bouma De froulju 1e priis Sjoukje Cnossen en Hilda Dolstra 2e priis Trijntje van der Galiën en Anna Karin de Jong De manlju 1e priis Jasper Visser en Jan Dick Slop 2e priis Baukje Stienstra en Jehannes Arendz 3e priis Anne Terpstra en Johannes Muller

Geplaatst op 29 June 2008