pupille famkes op 6 augustus yn Mantgum

Útslagen pupillefamkes, Mantgum snein 6 augustus 2006 A-klasse 1 Geke de Boer Wergea Klaasje T. Braam Beetgum 2 Nynke Dijkstra Nes Marte Altenburg Grou 3 Klasine Huistra Reduzum Pytrik Visser Sexbierum Yn in moaie finale wisten Geke en Klaasje mei 5 om ‘e 3 en 6-2 te winnen fan de preemje winners. Om de tredde priis waard ek tige spannend keatst. Klasine en Pytrik wûnen mei 5-5, 6-0 fan Hermine Sytema út Deinum en Lusanne Klaver fan Minnertsgea. Yn de B-klasse gongen de prizen nei: 1 Annelien Broersma Easterlittens Gerry Edou Mollema Hidaard 2 Marijke J. de Boer Easterein Anneke v.d. Bos Holwerd 3 Lotte Rusticus Boksum Samantha Bollema Franeker Hjir wisten Annelien en Gerry Edou de finale te winnen mei 5-4, 6-2. Yn de ferlizersronde wienen de prizen foar: 1 Marrit Greidanus Achlum Grietine Krol Ee 2 Yfke Velstra Easterlittens Wiepkje Bakker Wommels Op de foto de priiswinners mei de skiedsrjochters Age Tichelaar en Oebele Anema.

Geplaatst op 06 August 2006