Jiergearkomste Jacob Klaver

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
noeget jo út ta it bywenjen fan de

Jiergearkomste

Plak: MFC de Wjukken Mantgum 

Datum en tiid: Tongersdei 24 maart 2022 20.00 oere 

Jiergearkomste Jacob Klaver

 • Iepenjen

 • Fêststelle wurklist

 • Meidielings en ynkommen stikken

 • Ferslach jiergearkomste 8 april 2021

 • Jierferslach skriuwster

 • Finansjeel
  - Jierferslach ponghâlder
  - Ferslach kaskommisje, Albert Tilma en Joke Koldijk
  - Beneamen nij kaskommisjelid
  - Begrutting takom jier

 • Bestjoersferkiezing:
  Lyssa van der Ende is ôfgeand en net wer ferkiesber
  Ilse Noorman is ôfgeand en wer ferkiesber
  Menno Bonekamp is ôfgeand en wer ferkiesber (1 jier)

  It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden
  Anneke Bruinsma

  Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekend meitsje by de foarsitter


 • Kommisjes
  - JK fan JK
  - Materialen kommisje
  - Fjildliskommisje
  - Krânsekommisje

 • Kontribúsje ferheging

 • KNKB Saken

 • Plannen foar it kommende seizoen

 • Omfreegjen

 • Slúting

Geplaatst op 25 February 2022