federaasjekeatsen yn Mantgum

de útslagen fan de federaasjepatij yn Mantgum kinne jo hjir lêze. Op de foto alle winners bijelkoar. Bij de KNKB-meisjes was de eerste prijs voor Margit de Groot (Sint Annaparochie), Berber Roosma (Stiens) en Nynke Stiemsma (Lioessens). In een spannende finale werd met 5-5 6-0 gewonnen van Ilse Noorman (Mantgum) , Nynke Andringa (Grou) en Lisanne van der Meulen (Sint Jacobiparochie). (bron KNKB site)

Welpen: 1e Jorrit Meinsma en Fenna Kramer 2e Evert Pieter Talsma en Hylke Zondervan 3e Anna Neeltje Kerkhof en Rixt Keuning 1e ferl: Jente Wieberen Muller en Geert Dijkstra 2e ferl: Ingrid Bussink en Sietse de Boer Pupillen: 1e Jorrit Joustra en Fenna Bijlsma 2e Thomas Kuperus en Tynke de Vries 3e Wietse vd Leest en Liz de Boer 1e ferl: Robert Buwalda en Wouter Bouma 2e ferl: Sjoerd Theo vd Hem en Amarins Poelstra Skoalfamkes: 1e Grysilde Velstra en Sietske Terpstra 2e Manon Travaille en Tineke Hanenburg Skoaljonges: 1e Chris Hoekstra en Siebren Kuipers 2e Teun Bouma en Egbert Bakker 3e Johannes Muller en Halbe de Vries Jonges en famkes 14-16 1e Haaye Miedema en Menno Eringa 2e Christiaan Buysse en Jasper Visser 3e Arjan Bouma en Esther de Hoop

Geplaatst op 03 June 2006