Wommels in de kransen tijdens de 13de Jong Fammen Partij

Voor de 13de keer vormde het kaatsveld op sportcomplex “De Wjukken”in Mantgum het decor voor de Jong Fammen Partij. De organisatie is in handen van kaatsvereniging “Jacob Klaver”. De Jong Fammen partij is een afdelingswedstrijd voor dames in de leeftijdscategorie van 17 t/m 21 jaar. Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. De KNKB heeft hiermee een voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij.

Sinds 2003 heeft K.V. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 12 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB. Uniek en speciaal voor deze wedstrijd zijn de door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal. In de beginjaren van de Jong Famme Partij was Anita Andriesen beschermvrouwe van de Jong Famme Partij. Helaas is deze bijzondere vrouw in 2008 overleden. Het bestuur heeft een waardige vervangster weten te strikken om deze rol op haar te nemen het is meervoudig Jong Fammen winnares Manon Scheepstra. De “Gouden Klaver” vormt een van de 4 wimpels. Als een van de dames er in slaagt om de 4 belangrijkste wedstrijden bij de dames te winnen de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB krijgt men de ‘De 4 Wimpels’. De '4 Wimpels' is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren. Er zijn tot dus ver 3 dames die hem in het bezit hebben. Fenna Zeinstra was de eerste in het rijtje op de voet gevolgt door Sjoukje Visser en tot slot Aukje van Kuiken. De '4 Wimpels' is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren. Op zaterdag 2 juli 2016 reisden ditmaal 17 junioren afdelingen bij de dames af naar Mantgum om daar de degens te gaan kruisen om de fel begeerde “Gouden Klaver”. Kaatsvereniging “Jacob Klaver” had wederom alle registers open getrokken om er een mooie dag van te maken in een mooi aangeklede arena gaf de heer M. Grond om klokslag 10:00 het startsein aan de opslagsters om de eerste ballen naar het perk te brengen. Zij moesten deze dag vol aan de bak want er stond een stevige en dwarrelige wind over het veld. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan de zon door heen kwam en alleen tijdens de finale een spatje regen haalden de dames alles uit de kast om de kransen mee naar huis te mogen nemen. Veel eersten dienden vanaf de eerste omloop al veel op de 6-6 te worden beslist. Tot de kanshebbende formaties deze dag behoorden Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia), het partuur van Peins (Anne Berber Zeinstra, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra), de afdeling Dronrijp (Jeanette Jansma, Anouk Tolsma en Elly Hofman). Het beloofde een mooie kaatsdag te gaan worden want op de 1ste omloop had je gelijk al een paar prachtige confrontaties. Easterein met Tineke Dijkstra, Jeska Terpstra en Martine Tiemersma moest gelijk aan de bak tegen Berlikum met Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Ile Tuinenga. Beide formaties gingen goed van start en verdeelden de eerste verkaatste eerste. Vanaf dat moment neemt Berlikum het initiatief en weet een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Tineke, Jeska en Martine zetten vervolgens met succes de achtervolging en brengen de telegraaf weer in evenwicht op de 3-3. Vanaf dat moment ontstaat er een zeer mooie strijd die in balans blijft tot de 4-4. Het is Martine die hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-4. Een van de kanshebbende formaties voor de eindoverwinning Peins (Anne Berber Zeinstra, HIske Zeinstra en Marrit Zeinstra) moest in hun eerste confrontatie van de dag gelijk vol aan de bak tegen Stiens (Jannica van der Ploeg, Jildou Felkers en Melissa Rianne Hiemstra). Jannica en haar maten nemen brutaal weg de leiding maar de formatie van Anne Berber sluit gelijk weer aan op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen met het behalen van eersten waarin Stiens wederom tot 2 keer toe de leiding weet te nemen op de 1-2, 2-3. Elke keer knokken Anne-Berber, Hiske en Marrit zich langszij. Het blijft boeiend tot de laatste slag even lijkt het er op dat partuur Anne-Berber aan het langste eind gaat trekken als zij als eerste het 5de bordje weet te bereiken. Als ook het 5de eerst aan de zijde van partuur Jannica verschijnt dient het laatste te verkaatsen eerst de beslissing te gaan brengen. Het is als nog Peins die met de schrik vrij komt als de opslag bal van Jildou te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 5-5 6-0. Nadat er drie omlopen waren verkaatst in een stormachtig Mantgum weet Trea van der Ploeg samen met Joanne Elise Boeders en Ineke van der Ploeg kaatsend voor Ried die als eerste de halve finale weten te bereiken. Zij kwamen op de eerste lijst tegenover Marsum ( Berdien Hellinga verving de geblesseerde Lotte Del Grosso, Marije Hellinga en Serena Hovenga) te staan. De vliegende start in deze partij is duidelijk voor Marssum als zij als eerste een bordje aan de telegraaf weten te hangen en deze voorsprong gelijk weten uit te bouwen naar de 0-2. Langzaam maar zeker weet Trea met haar partuur het tij te keren en ze knabbelen eerst voor eerst van de achterstand en herstellen het evenwicht op de 2-2. Vanaf dat moment wordt er gestreden om elke centimeter gras en bleef de balans tot aan de 3-3. Als het belangrijke zevende eerst in handen komt van Trea, Joanne en Ineke blijkt dat het definitieve breekpunt te worden want Ried geeft deze voorsprong niet meer handen en stelt de winst en 2de lijst veilig op de 5-3 6-2 als het perk van Serena en Marije er niet in slaagt om de kaats te passeren. Op weg naar de halve finale diende de volgende hindernis te worden genomen, deze bestond uit Minnertsga met Anna Kootstra, Lusanne Klaver en Simona Kootstra in de gelederen. Trea en haar maten laten er geen gras overgroeien en nemen de touwtjes gelijk in handen en weten na het openingseerst ook het 2de op rij verkaatste eerst naar zich toe te trekke voordat eindelijk ook Anne met haar formatie ook een bordje aan de telegraaf weet te hangen. Minnertsga probeert het wel degelijk en doen goed mee in de verkaatste eersten maar het zijn Trea, Joanne en Ineke die de eersten blijven verzamelen en uit weten te lopen via de 3-1 naar de 4-1 en zelfs de 5-1. Als de opslag Simona in de steek laat en de bal voor het perk valt op de 5-1 6-4 is de 3de omloop een feit voor Ried aangezien ze daar een vrije doorgang hebben door een staand nummer is Ried de eerste halve finale list van deze 13de editie van de Jong Fammen partij in Mantgum bij kaatsvereniging Jacob Klaver. Zij worden op de voet gevolgt door Dronrijp met Jeanette Jansma, Elly Hofman en Anouk Tolsma. Zij kwamen pas op de 2de omloop in actie door een staand nummer op de eerste lijst. De volgende te nemen hindernis werd gevormd door de afdeling It Wetterlan uit Grou. Fenna Hoekstra verdedigde samen met Marte Altenburdg en Ymkje Yntema de kleuren van Grou. Het werd de spannendste wedstrijd van de 2de omloop van deze editie van de Jong Fammen partij in Mantgum. De bliksem start is er voor Fenna en haar maten als zij gelijk het initiatief weten te nemen. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van Grou en zij weten al snel daarna de voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. De formatie van Grou lijkt de touwtjes stevig in handen te hebben maar moeten langzaam maar zeker krijgt Jeanette met Elly en Anouk grip op de strijd en knokken zicht via de 1-3 terug tot aan de 2-3. Het verschil van 2 eersten in het voordeel van Fenna, Marte en Ymkje blijft gehandhaafd op de 2-4. Zij lijken daarmee op weg naar de 3e omloop maar slagen er niet om de voorsprong vast te houden. Jeanette, Elly en Anouk zetten wederom met succes de achtervolging in en weten langszij te komen op de 4-4. Even lijkt het er op dat de formatie van Dronrijp gelijk doordrukt als zij als eerste het 5de eerst weten te verzilveren maar ditmaal weigert Grou de handdoek te gooien en slaagt er eveneens in om een 5de eerst te bemachtigen. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 3de lijst zal gaan. Ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte in het laatste eerst waardoor de telegraaf uiteindelijk uitkomt op de 5-5 6-6. Op deze volle telegraaf stand ontstaat er een prachtige trik trak situatie waarin uiteindelijk Jeanette aan het langste eind trekt als zij de bal in 2de instantie als nog over de boven slaat en daarmee Dronrijp naar de volgende omloop weet te loodsen. Om de halve finale te bereiken dient Dronrijp nog een hindernis te nemen en deze wordt gevormd door de plaatselijke favoriet het partuur van Mantgum bestaande uit Marijke Keuning, Amarins de Groot en Jennie Terpstra. Zij waren deze dag begonnen met een 5-2 6-0 overwinning op Makkum (Boukje Ellen Bosma en Kim Dijkstra) op deze 2de omloop waren zij niet in actie geweest door een staand nummer hadden zij de vrije doortocht naar de 3de lijst. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden tussen Dronrijp en Mantgum want beide formaties gingen goed van start en gaven elkaar geen centimeter ruimte aan het begin van de partij om en om verschenen de bordjes aan de telegraaf. Het evenwicht blijft uiteindelijk tot aan de 2-2 en vanaf dat moment weten Jeanette, Elly en Anouk de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 3-2 naar de 4-2. Marijke, Amarins en Jennie proberen het wel maar slagen er niet in om het tij te doen keren en zien ook het vijfde eerst als eerste naar de formatie van Dronrijp gaan. Dit buitenkansje laat Jeanette met haar maten niet meer uit handen glippen en zij stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 en plaatsen zich daarmee als tweede voor de halve finale van deze editie van de Jong Fammen Partij. Als laatste weet Anna-Brecht met Martzen Deinum en Sjanet Wijnia kaatsend voor Wommels de halve finale te bereiken. In hun eerste partij van de dag in Mantgum stonden zij tegenover Franeker met Nicole Hempenius, Joukje Salverda en Ilse van der Zee. Anna-Brecht en haar maten laten er geen gras overgroeien en weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 lopen zij weg naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Eindelijk lijkt de partij als nog op gang te komen als Nicole met haar maten als nog een eerst weet te bemachtigen. Het krachtsverschil blijkt echter veel te groot te zijn want Anna-Brecht, Martzen en Sjanet komen eigenlijk niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 5-1 6-6 als Sjanet de bal over de boven doet vliegen. Op de tweede lijst is er op papier de klapper tegen Peins (Anne Berber Zeinstra, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra). Het werd een mooie confrontatie waarin beide formaties goed van start gingen en de eerste verkaatste eersten gelijkmatig verdeelden tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet het partuur van Anna-Brecht de leiding te nemen een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Peins geeft echter de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en weten zich terug te knokken. Eerst voor eerst knabbelen zij van de achterstand en weten het evenwicht terug te doen keren op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een wedstrijd wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het zijn Anna-Brecht, Martzen en Sjanet die het eerst weten te verzilveren. Het partuur van Peins slaagt er niet meer in om langszij te komen en zien Wommels een 5-3 voorsprong nemen. Ondanks verwoedde pogingen van Anne-Berber, HIske en Marrit om het tij als nog te keren zien zij Wommels naar de 3de omloop gaan als de opgeslagen bal van Marrit op de 5-3 6-4 buiten de perklijnen beland. In hun 3de partij van de dag komen Anna-Brecht, Martzen en Sjanet tegenover Easterein (Tineke Dijkstra, Jeska Terpstra en Martine Tiemersma) te staan. Tineke en haar maten waren deze 13de Jong Fammen partij begonnen tegen Berlikum (Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Ilse Tuinenga). Na een gelijk opgaand begin weet de formatie van Berlikum onder leiding van Ilse de touwtjes in handen te nemen en aan de leiding te komen op de 1-2. Berlikum gaat het beste van start en weet de voorsprong uit te bouwen naar de 1-3. Langzaam maar zeker krijgt Easterein meer en meer grip op de wedstrijd en knokken zich via de 2-3 naar de 3-3. Vanaf dat moment ontstaat er een mooie strijd waarin de eersten gelijkmatig worden verdeeld tot aan de 4-4. Het is Martine die het partuur van Easterein naar de volgende lijst weet te loodsen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-4. In hun volgende partij kwam Easterein tegenover Wergea met Rixt Sinnema, Anke Pijl en Geke de Boer te staan. Easterein begint goed aan de partij en weet gelijk een spel voorsprong te nemen voordat Wergea er in slaagt om een bordje aan de telegraaf te hangen. Het krachtsverschil blijkt echter te groot te zijn en ondanks alle pogingen van Rixt en haar maten om bij te blijven komt Easterein niet echt in de problemen en zij gaan door naar de 3de omloop als de opslag bal van Rixt buiten het perk beland op de 5-1 6-4. In de confrontatie tussen Wommels en Easterein is het Anna-Brecht met Martzen en Sjanet die gelijk het heft in handen weten te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Eindelijk lijkt Easterein dan een passend antwoord te hebben gevonden en slagen er in om een bordje aan de telegraaf te hangen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen. Sterker nog Anna-Brecht en haar maten weten de voorsprong vervolgens verder uit te bouwen via de 3-1 naar zelfs 4-1. Tineke, Jeska en Martine blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf maar moeten hun meerdere erkennen in Wommels. Het is Sjanet die hun partuur naar de halve finale brengt als zij de kaats weet te passeren. Doordat Wommels als derde de halve finale van deze editie van de Jong Fammen binnen komt hebben zij een staand nummer en hebben daardoor een vrije doorgang naar de finale. Zij zijn de eerste finalisten van de dag en moeten dan afwachten tegenover wie zij komen te staan in de finale wordt het Ried met Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg of wordt het Jeanette Jansma, Elly Hofman en Anouk Tolsma die uitkomen voor Dronrijp. Het is Jeanette die Dronrijp op voorsprong weet te zetten als zij het perk van Elise en Ineke op de 6-4 met lege handen achter laat als zij een zitbal weet te plaatsen. De start is duidelijk voor Dronrijp zij zien de voorsprong verdubbeld worden als ditmaal het vizier bij Ineke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 1-0 6-4. Ried probeert grip op de wedstrijd te krijgen maar zij zien de achterstand oplopen als ditmaal Elly een zitbal weet te plaatsen op de 2-0 6-0. Eindelijk lijkt de strijd op gang te komen als voor het eerst een 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Het is echter het perk van Anouk en Elly die de boven weet te vinden en daarmee het verschil op de 4-0 brengen. Trea, Elise en Ineke zien dan ook eindelijk een bordje aan hun zijde van de telegraaf verschijnen als ditmaal Jeanette het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 4-0 4-6. Het krachtsverschil tussen deze formaties blijkt echter te groot te zijn en het is Elly met een prachtige boven slag op de 4-1 6-2 die hun 5de eerst weet te verzilveren. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt voor de 2de keer nog een 6-6 maar is het Elly die Dronrijp naar de finale brengt als zij de kaats weet te passeren. Voor Ried resteert er dan een derde prijs. De vraagf die nog beantwoord moet worden wie gaat er tijdens deze 13de editie van de Jong Fammen Partij bij K.V. Jacob Klaver vandoor met de kransen en de Gouden Klaver wordt het Wommels (Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) of Dronrijp (Jeanette Jansma, Elly Hofman en Anouk Tolsma). Deze dag werden al heel veel eersten op de 6-6 beslist. Zo ook in deze finale. Het is Dronrijp die aan de leiding komt als gelijk in het eerste bordje de beslissing al op de 6-6 dient te vallen en de opgeslagen bal van Anna Brecht buiten de perklijnen valt. Het begin van deze finale is duidelijk voor Jeanette, Elly en Anouk voor de tweede keer is daar de 6-6 en is het ditmaal Elly die zeer goed werk voor haar partuur verricht als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 6-6. De formatie van Wommels lijkt even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien via een snel verkaatst eerst de achterstand verder oplopen door goed werk van Jeanette in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-2 0-6. Even lijkt het er op dat het een eenzijdige finale gaat worden als Dronrijp op de 0-3 2-6 voorsprong komt maar door een boven slag van Martzen en het behouden van de kaats door Anna-Brecht komen zij voor de 3de keer op de 6-6. Het is Sjanet die de van best opslag even heeft overgenomen en zij weet met een zitbal het eerste bordje voor Wommels aan de telegraaf te hangen. Beide formaties halen alles uit de kast en blijven om elke 2 punten aan de telegraaf vechten en elke centimeter gras. Voor de 4de keer in 5 verkaatste eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Voor de 2de keer op rij laat Sjanet met haar opslag het perk van Elly en Anouk met lege handen staan als zij weer een zitbal weet te plaatsen. De strijd is daarmee weer volledig open. De strijd blijft er niet minder om want ze geven elkaar niets toe en zo is er voor de 5de keer in deze finale dat er een bordje op de 6-6 wordt verkaatst met een boven slag weet Elly de voorsprong van Dronrijp uit te bouwen via de 2-3 naar de 2-4. Wommels geeft de strijd echter niet op en weet dankzij Anna-Brecht die een zitbal plaatst op de 2-4 6-2 het zevende eerst te verzilveren. De balans keert zelfs weer terug in deze finale als de opslag bal van Jeanette buiten het perk beland op de 3-4 6-4. Langzaam maar zeker keert de wedstrijd in het voordeel van Wommels als zij daarna de leiding over weten te nemen door goed werk van Anna-Brecht als zij de bal voor de kaats weet te keren op 4-4 6-2. Jeanette, Elly en Anouk proberen het nog wel maar slagen er niet meer in om langszij te komen. Het is uiteindelijk Sjanet die de kransen veilig weet te stellen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-4 6-4. Wommels weet daarmee de 13de editie van de Jong Fammen Partij op hun naam te schrijven en zij mogen de Gouden Klaver een jaar mee naar huis nemen. Uitslag 13de Jong Fammen Partij: 1e prijs: Wommels (Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia) 2e prijs: Dronrijp (Jeanette Jansma, Elly Hofman en Anouk Tolsma) 3e prijs: Ried (Trea van der Ploeg, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg)

Geplaatst op 04 July 2016