Welpenfamkes A, troch inoar lotsjen,

De earste priiswinners hienen yn it poeltsje de earste kear wûn mei 5-5 en 6-5 en twadde pt ha se ferlern mei 5-5 en 6-2, de lêste wûnen se wer mei 5-0 4n 6-4. De twadde priis winners ferleare earst twa kear, 5-5 en 6-4 dernei 5-4 en 6-0. De lêste kear wûnen sy mei 5-2 en 6-4. Mei 16 earsten foar wisten sy dochs de twadde priis te pakken. 1e priis: Sandra Hofstra, Wjelsryp en Froukje Sinnema, Arum 2e priis: Sjanet Wijnia, Wommels en Mintje Meintema, Dronrijp

Geplaatst op 17 August 2008