Jiergearkomste 6 maart 2017

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: moandei 6 maart 2017 20.00 oere

Wurklist Jiergearkomste. 1. Iepenjen 2. Fêststelle wurklist 3. Meidielings en ynkommen stikken 4. Ferslach jiergearkomste 17 maart 2016 (te besjen op ‘e gearkomste) 5. Jierferslach skriuwster 6. Finansjeel a. Jierferslach ponghâlder b. Ferslach kaskommisje, Jelle Anema en Jaap Noorman c. Beneamen nij kaskommisjelid d. Begrutting takom jier 7. Bestjoersferkiezing: Grietje Stoppels-Feenstra is ôfgeand en net wer ferkiesber. Spitigernôch ha we noch gjin nije kandiaat bestjoersleden fûn. Kandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekind meitsje by de foarsitter 8. Kommisjes • JK fan JK • Sponser kommisje • Materialen kommisje • Fjildliskommisje 9. KNKB saken 10. Jacob Klaver boekje 11. Plannen foar it kommende seizoen 12. Wat fierder op it aljemint komt 13. Omfreegjen 14. Slúting

Geplaatst op 14 February 2017