Freed 30 maaie, buertkeatsen

Jo foarmje út eigen strjitte of buert in partoer. Sa ûnstiet d’r in soarte fan strjitte kompetysje, fergelykber mei de merke.

It is de bedoeling dat eltsenien dy’t meikeatse wol ek keatst. Slagget it net omsels in partoer te foarmjen meldt dat by it bestjoer of info@jacobklaver.nl sadat wy sjen sille hoe dit op te lossen. Ek kinne leden bûten Mantgum meiinoar formearje. We begjinne om 18.30 oere. Welke buert/strjitte mei him in jier lang kroane litte ta it Jacob Klaver keatsbolwurk?

Geplaatst op 25 May 2014