Earste omloop Jong Fammen partij Mantgum

Yn Mantgum wurd hjoed de Jong Fammen partij keatst. Der steane 19 partoeren op de list. �nder lieding fan skiedsrjochters Murk de Jong en Peter de Bruin is de earste omloop keatst. Hjir�nder de �tslaggen.

1. Stiens � 2. Easterein 5-3 6-6 3. Frjentsjer � 4. Wjelsryp 5-4 6-0 5. Berltsum � 6. Folsgeare 1-5 6-6 7. Dronryp � 8. Goe��ngea 2-5 6-6 9. Minnertsgea � 10. Seisbierrum/Pietersbierrum 0-5 6-6 11. Dronryp � 12. Ie 5-1 6-0 13. Wier � 14. Marsum 0-5 6-6 15. Grou � 16. Wommels 5-5 4-6 17. Mantgum � 18. Peins 1-5 2-6 19. St. Annaparochie

Geplaatst op 27 June 2015