Algemiene Ledefergadering 2015

It bestjoer fan Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum noeget jo út ta it bywenjen fan de Jiergearkomste. Plak: MFC Wjukken Datum en tiid: tongersdei 19 maart 2015 20.00 oere

Wurklist: 1. Iepenjen 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Ferslach jiergearkomste 13 maart 2014 (te besjen op ‘e gearkomste) 4. Jierferslach skriuwster 5. Finansjeel a. Jierferslach ponghâlder b. Ferslach kaskommisje, Pier Fopma en Oebele Anema (oftredend) c. Beneamen nij kaskommisjelid d. Begrutting takom jier 6. Bestjoersferkiezing: Geart Oostra, Hans de Boer en Jaap Noorman binne ôftredend en net wer ferkiesber It bestjoer is bliid mei de folgjende kandidaat bestjoersleden Menno Bonekamp Lyssa van der Ende Tsjinkandidaten kinne harsels foar oanfang fan de gearkomste bekind meitsje by de foarsitter 7. Kommisjes • JK fan de JK. • Sponser kommisje • Materialen kommisje 8. KNKB saken 9. Plannen foar it kommende seizoen • Wedstriid kalinder • Ledekeatsen 10. Wat fierder op it aljemint komt 11. Omfreegjen 12. Slúting

Geplaatst op 09 March 2015