sportmarkt 2006

ek bestjoer KF Jacob Klaver wie yn it Hearrefean. Dizze beide binne ek spotten op de sportbeurs. Nei de iepening troch in pear pommeranten sa as Foppe, Erica en oare Geart, ha wy oan ferskate \workshops\" meidien. It wie in learsume jûn. """

Geplaatst op 14 November 2006