BBQ Partij 2019

Opsnein 12 maaie wie de earste wedstriid fan it keatseizoen 2019.
Ús sponsor Wiersma tentenverhuur hie wer in prachtige tinte en in hearlike BBQfersoarge.

BBQ Partij 2019

Tsien partoeren stiene op de list foar de earste wedstriid. Der waard keatst yn ienklasse mei sawol de froulju en manlju troch inoar. Der waard leuk keatst en departoeren wiene oan inoar wege. Troch it prachtige waar kamen der in soadminsken nei it fjild om alle keatsers wer yn aksje te sjen en by te praten meialle taskogers.

Nei it keatsen koene alle minsken genietsje fan de hearlike BBQ en foar de bernwie der de hiele dei in springkessen. 


Priiswinners:
1e priis: Jelmer van der Valk, Pieter Sybesma en Menno Bonekamp

2epriis: Bjinse van der Zwaag en Jurian Tolsma

3e priis: Klaas Goodijk, Jesse Cuperus enColin Dijkstra 

Geplaatst op 22 May 2019