Sneon 16 en snein 17 maaie

Dit wikein bin ús toppers wer fuort west te keatsen. In oantal nei de federaasje en in oantal nei de KNKB wedstriden.

Sneon 16 maaie: Federaasje keatsen yn Jellum, welpen en pupillen. Tjitte Reitsma 1e priis Rixt Mulder 2e priis Federaasje keatsen yn Welsryp, skoaljeugd. Ignas Dijkstra 2e priis Rutger Fopma 2e priis Snein 17 maaie; KNKB Afd. skoaljonges yn Makkum, Ignas, Jelle en Gjalt 1e omloop tsjin baard 5-2 wûn 2e omloop tsjin dronryp 0-5 ferlen KNKB famkes A-klasse D.E.L. yn Stiens Amarins de Groot 2e priis Jenny Terpstra gjin priis KNKB heren hoofdklasse frye formaasje St-Annaparochie Gert Anne van der Bos 2e priis

Geplaatst op 22 May 2015