Prachtige foto's Jong Famme Partij fan Henk Bootsma

Noch efkes werom sjen op de Jong Famme Partij? Dat kin. Henk Bootsma hat prachtige foto's makke wer it ferrin fan de dei hiel moai út blykt. Jim kinne disse foto's fyne op http://henkbootsmafotografie.nl/index.php?id=1&map=12&submap=864.

Geplaatst op 27 June 2015