Lotting Jong Famme Partij

Fan ’e jûn hat yn M.F.C. de Wjukken de lotting plakfûn fan de 11e Jong Famme Partij. Mei in rekord oantal dielnimmers fan 24 partoeren liket it wer in moaie keatsdei te wurden. Wolle jo d’r bij wêze dan binne jo op sneon 28 juny fan herte wolkom op it sportfjild fan Mantgum!

Geplaatst op 25 June 2014