Jongens VF 27 mei 2006

de list foar de frije formaasje wedstryd jonges foar no snein

1. Klaas de Vries Wytmarsum 2. Jelle - Harm Kooistra Berltsum Jesper Sjollema Boalsert Jelmer - Jan Faber Aldebiltsyl Jurjen Breimer Harns Frederik van der Meij Berltsum 3. Jelte Pieter Dijkstra Easterein 4. Arnold Zijlstra Tsjummearum Wiebe Wessel Bos Eanjum Jelmer Hofstee Wjelsryp Arjan Breeuwsma Boalsert Jort Strikwerda Wommels 5. Feike Melchers Wûns 6. Rients Julianus Marsum Rudolf Soepboer Holwert Knillis van der Burg Easterlittens Siebe Greydanus Wjelsryp Hans Wassenaar Tsjummearum 7. Harm de Vries Lollum 8. Sjouke Hellinga Damwâld Jan Mulder Waaksens Anne Dijkstra Nes Germ Sieperda Lollum Jort Hovink Raard 9. Patrick Scheepstra Frjentsjer 10. Sietze Greidanus Tsjom Jouke Bosje Baaium Klaas Meinsma Tsjom Sjoerd van der Meer Dronryp Frits Hoekstra Tsjom 11. Dennis de Bruin Tsjummearum 12. Gert Anne van der Bos Holwert Steven de Bruin Tsjummearum Sjoerd Teake Kooistra Hartwert Jilke Terpstra Minnertsgea Lennard Adema Makkum 13. Bart Stroosma Minnertsgea 14. Martijn Olijnsma Hijum Hillebrand Stoffers Berltsum Pieter Jan Plat St. Anne Johan Diertens Dronryp Feiko Broersma Easterlittens 15. Jan Brandt Wiersma Grou 16. Sven Helvrich Harns Chris Outhuyse Frjentsjer Sebastiaan Schoot Harns Sietse Kuipers Sibrandabuorren Jouke Tolsma Arum 17. Cor van Zuiden Tsjerkwert 18. Rienk Veltman Makkum Peter Nieuwenhuis Boalsert Steven van Gorssel Makkum Thomas van Zuiden Tsjerkwert Tsjerk Elsinga Winaam

Geplaatst op 27 May 2006